BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002
Phiền não chính là Bồ Đề, hai cái là một, chứ chẳng có khác biệt gì.
Nếu người thật chơn tu, chẳng thấy lỗi thế gian, nếu thấy lỗi của người, trái lại thành tự lỗi.
B
C
Đ
F
H
J
K
L
N
P
S
T
U
V
W
Z