BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Sự Thế Ngộ Chính Là Thu Hoạch ( Tế Công Hoạt Phật Từ Huấn )

Tác giả liangfulai on 2022-03-17 09:57:27
/Sự Thế Ngộ Chính Là Thu Hoạch    ( Tế Công Hoạt Phật Từ Huấn )

Tại Phật đường, các con cho rằng thứ gì là có giá trị nhất ? Ai có thể nói được ? hãy giơ tay lên. Thứ có giá trị nhất chính là có “ đạo ”. Nếu như chẳng có Phật đường cho chúng ta học tập, vậy thì mỗi người bèn thiếu mất cơ hội cho sinh mệnh của tự bản thân có cơ hội có giá trị.


 

 

 

Học tu giảng bàn, báo ân liễu nguyện làm mới cuộc đời của chúng ta. Cuộc đời của con người chẳng phải là chỉ có tiền tài giàu sang, tất cả đều chẳng mang theo được, duy có mỗi thứ mang đi theo là đức và nghiệp của con.

Đấy chính là sự thể ngộ. Chỉ có con nguyện chịu đi làm thì con mới có thể : sống thì ở cùng với chúng sinh, chết thì ở cùng với Phật; đấy chính là con đang làm việc của Hoạt Phật, con đang làm việc của Bồ Tát, hiểu không ?

Này đồ nhi ơi, Người mà hy sinh bỏ ra càng nhiều thì thu hoạch càng nhiều, con hiểu không ? con tin không ? ( Tin ). Vậy nên tu đạo từ chữ “ người ” ở bên cạnh; con phải thật sự muốn tu đạo thì con mới có thể có thu hoạch.

Vậy nên, có một số đồ nhi cho rằng quay về Phật đường đều chẳng có thu hoạch, đấy là tự bản thân con chẳng có cống hiến cho ra, thì con làm sao mà có sự thể ngộ ? Thể ngộ chính là sự thu hoạch của con, hiểu không ?

 

Ai chưa làm phụ mẫu

Sao hiểu cha mẹ lòng ?

Ai không làm Phật sự

Sao thể ngộ Phật tâm ?

 

Ai chưa từng nếm khổ

Sao hiểu khổ chúng sinh ?

Ai đứng lập trường khác

Hiểu được đối phương lòng ?

 

Chẳng thông qua trải nghiệm

Sao thể ngộ đạo tâm ?

Như người chẳng uống nước

Sao cảm vị nóng lạnh ?

 

Muốn thể ngộ đạo tâm

Với Phật tâm tương ứng,

Duy phụng sự chúng sinh

Dụng tâm sâu công hành.

 

Chẳng bỏ ra tâm sức

Cống hiến hy sinh mình

Sao thể nghiệm “ vị đạo ” ?

Thu hoạch sao có phần ?

 

Đến Phật đường thu hoạch

Chính là thể ngộ lòng

“ Vị đạo ” dần cảm nhận

Quay về với “ bổn tâm ”.

 

濟公活佛慈訓

體悟 就是 收穫

在佛堂,你們認為,什麼是最有價值的,誰可以講,舉手,最有價值的就是有『道』如果沒有佛堂給我們學習,那麼每個人就缺少了機會,給自己生命有價值的機會。

學修講辦,報恩了愿,更新我們的人生,人的一生不是只有財富,一切都帶不走,唯獨帶走的是你的德和業。

這就是體悟,只有你願意去做,你才可以生與眾生同在,死與佛同在,這就是你在做活佛的事,你在做菩薩的事,懂嗎。

徒兒,付出越多的人,收穫越多,你懂嗎,你信嗎(信)所以,修道從『人』字旁,你要真正想修道,你才可以有收穫。

因此,有些徒兒認為回來佛堂都沒有收穫,這是你自己沒有去付出,你怎麼會有體悟呢,體悟就是你的收穫,懂嗎。

Số lượt xem : 1044