BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Tâm Hướng Nội Ngoại

Tác giả liangfulai on 2022-03-22 09:58:50
/Tâm Hướng Nội Ngoại

Tu đạo tâm chớ hướng ngoại cầu

Hướng ngoại cầu huyền chẳng thấy đâu

Hướng ngoại cầu huyền, tâm tu phước

Như tìm mò trăng dưới sông sâu.


Muôn sông đều hiện trăng hư ảo

Là “ dụng ” phản chiếu, phải trăng đâu ?

Chẳng rõ gốc ngọn nên lầm dại

Tìm trăng bắt bóng sông mê sâu !

 

Tu đạo tu tâm về chân thật

Bổn lai diện mục gốc tâm đầu

Viên mãn sáng hơn vầng nhật nguyệt

Không vọng động, vô trụ, vô cầu.

 

Thanh thanh tịnh tịnh, sanh muôn pháp

Vốn tự đầy đủ, rất nhiệm mầu

Không thiện không ác, không sanh diệt

Phật hướng nội tầm, không ngoại cầu.

 

Minh Sư một chỉ, tỏ “trăng thật”

Ngón tay chỉ trăng “ hướng nội cầu ”

“ Minh tâm kiến tánh ” trí nhân tỏ

Tâm ngoại cầu huyền, kẻ mê sâu !

 

Ngươi nương phương tiện tìm chân đạo

Kẻ cầu phương tiện dưỡng vọng tâm

Trí dại tùy nơi tâm mê ngộ

Tùy nơi nghiệp chướng, tuệ cạn thâm.

 

Kẻ mê tu phước thường tâm vọng

“Tham, sân, si, mạn, nghi” ngập lòng

Dưỡng trưởng sinh sôi không ngừng dứt

Như cỏ dại gặp tiết trời xuân.

 

Trí nhân tu đạo thường thanh tịnh

Tiêu “ngũ độc”, nhổ “cỏ nơi lòng”

Lìa vọng hiển chân tâm thường tỏ

Phước đức tự nhiên, chẳng vọng tầm.

 

Số lượt xem : 1071