BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Tu trì trong cuộc sống

 • Thay đồ nhi gánh nghiệp

  /Thay đồ nhi gánh nghiệp
  Đã từng có pháp hội nọ, sau khi thầy Tế Công đến Phật đường, có vị Điểm Truyền Sư khấu cầu xin Thầy rằng : “ Tam Tài đều là những người xả thân bàn đạo, sau khi các vị Tiên Phật khác thoái khiếu rồi, họ đều có thể nhanh chóng phục hồi lại sức, thế nhưng chỉ có khiếu thủ mà thầy mượn thì tối thiểu phải nghỉ dưỡng một ngày trời mới có thể phục hồi lại sức, đệ tử con đây cầu xin Thầy từ bi chớ có để cho Khiếu Thủ chịu nỗi khổ lớn như vậy nữa. ”
 • Trò Chơi Chốn Hồng Trần

  /Trò Chơi Chốn Hồng Trần
  Trò Chơi Chốn Hồng Trần    Trần gian là quả đất vui chơi Dụ mê con trẻ biết bao đời ... Thần tiên hạ phàm quên nguyện ước Mãi chơi quên mất đường về trời.
 • Lựa Chọn Độc Thân Và Con Đường Tu Bàn Đạo Thời Kì Bạch Dương

  /Lựa Chọn Độc Thân Và Con Đường Tu Bàn Đạo Thời Kì Bạch Dương
  Lựa Chọn Độc Thân Và Con Đường Tu Bàn Đạo Thời Kì Bạch Dương     Nếu bạn đã xác định cả đời sẽ sống độc thân không lập gia đình, thì con đường tu bàn đạo tham gia Tam Tào Phổ Độ thời kì Bạch Dương chính là con đường lý tưởng nhất để chọn đi, và càng phải tu bàn tinh tấn gấp nhiều lần hơn so với những người đã lập gia đình. Vì sao vậy ?
 • Diệu đế của Tâm Kinh – Nước cam lồ nơi biển khổ

  /Diệu đế của Tâm Kinh – Nước cam lồ nơi biển khổ
  Diệu đế của Tâm Kinh – Nước cam lồ nơi biển khổ   Tam bảo tâm pháp mà Nhất Quán Đạo đã truyền chỉ ra tự tánh tam bảo mà người người vốn có, đánh thức lương tri hôn mê của chúng sanh.
 • Yêu Thương Cha Mẹ - 5 điều chẳng oán

  /Yêu Thương Cha Mẹ - 5 điều chẳng oán
  1.Không oán trách cha mẹ chẳng có năng lực   Chẳng có mấy ai là vạn năng cả, cũng chẳng mấy ai là hoàn mĩ cả ! Cha mẹ đã ban cho chúng ta sinh mệnh, cho chúng ta thân người quý báu này, phí tận mọi tâm sức để dưỡng dục chúng ta nên người thì đã thật chẳng dễ dàng gì rồi, chúng ta phải cảm ân cha mẹ đã cực khổ sanh dưỡng chúng ta đấy.
 • Ý nghĩa của ma khảo

  /Ý nghĩa của ma khảo
  Lời nói đầu    Sư Tôn rằng : “ Đại pháp đại ẩn có đại hiện, chân đạo chân khảo nghiệm chân tâm ”
 • VUA LƯU LY VÀ DÒNG HỌ THÍCH

  /VUA LƯU LY VÀ DÒNG HỌ THÍCH
  VUA LƯU LY VÀ DÒNG HỌ THÍCH   (Tăng Nhất A Hàm, quyển 2, Phẩm Đẳng Kiến, từ trang 301)
 • Vĩnh Gia Chứng Đạo Ca

  /Vĩnh Gia Chứng Đạo Ca
  Vĩnh Gia Chứng Đạo Ca     Quân bất kiến ( các Thiện Sĩ ơi ! chẳng nhìn thấy hay sao ? ) Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhơn. Bất trừ vọng tưởng bất cầu chơn. ( Vị Đạo nhơn thật sự thì là rất thảnh thơi tự tại, bởi vì chẳng cần phải trừ vọng tưởng, cũng chẳng cầu Chơn Như. )
 • Bố Thí Vô Trụ

  /Bố Thí Vô Trụ
  Vấn đáp về Kim Cang Kinh : Vì sao Bồ tát vì lợi ích của tất cả mọi chúng sanh mà nên bố thí như thế này ?
 • Vận Dụng Pháp Môn Ơn Trên Khai Xá để liễu nguyện càng thuận lợi

  /Vận Dụng Pháp Môn Ơn Trên Khai Xá để liễu nguyện càng thuận lợi
  I.Lời Nói Đầu   1.Các vị Tiên Phật khấu cầu Hoàng Mậu khai ân đại xá tam thiên, cũng để cho tất cả các vị Thiên Thần cõi khí thiên, các Nguyên Nhơn cõi U Minh Địa Phủ và các Sơn Yêu Thuỷ Quái chịu sửa lỗi sám hối, và những yêu, ma, tinh, quái chẳng biết tên đều có thể có cơ hội trở về cố hương Vô Cực để quy căn nhận Mẫu, vậy nên khẩn cầu Hoàng Mẫu từ bi khai ân khai xá đại xá Tam Tào.