BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Văn Khai Thị Vong Linh Sám Hối

Tác giả liangfulai on 2022-03-16 11:44:26
/Văn Khai Thị Vong Linh  Sám Hối

Hồn hỡi, hồn ơi, hãy lắng nghe
Chuông vàng Bạch Dương tỉnh cơn mê
Tam Tào phổ độ thời đã đến
Cội Đạo Vô Cực ta cùng về.


Thiên thời địa cầu đến kì hoại
Ngọ mùi giao thời, kiếp thảm thê
Đến thời Nguyên Linh dần về cội
Đất trời hư hoại, mau quay về !

 

Vô Sanh Lão Mẫu giáng kim tuyến
Xá tội Tam Tào cứu chúng sinh
Pháp thuyền Bạch Dương khắp nơi lập
Cứu độ Tam Tào cùng sang sông.

 

Hồn ơi, hồn hỡi, hãy lắng nghe
Duyên trần buông xuống, tỉnh cơn mê
Hoan hỷ cùng nhau kết duyên Phật
Tích công luỹ đức, sớm trở về.

 

Sáu nẻo luân hồi như cơn mộng
Mộng đẹp, mộng xấu, chớ chấp mê
Duyên sanh duyên diệt, đời ngắn tạm
Học Phật buông xả, cội Đạo về.

 

Bản Ngã phù du như khói sương
Thân tâm cát bụi ở ven đường
Một lòng theo Phật tìm Vô Ngã
Tâm vô sở trụ, về Chân Thường.

 

Hồn hỡi, hồn ơi, hãy lắng nghe
Mau dẫn duyên con cháu cùng về
Nơi Phật đường Bạch Dương cầu Đạo
Tu bàn trợ Đạo, tỉnh giấc mê.

 

Cửu Huyền Thất Tổ nương con cháu
Lìa khổ được vui, đồng triêm quang
Hành công lập đức, nhân duyên đủ
Siêu bạt Huyền Tổ thoát suối vàng.

 

Tam Tào phổ độ nương Thiên Mệnh
Minh Sư Tế Công lái Từ-Hàng
Một chỉ siêu sanh về cội Đạo
Thoát vòng sanh tử, kiếp lang thang.

 

Hồn hỡi, hồn ơi, hãy lắng nghe
Hãy mau dừng bước lạc, lối mê
Sớm quay đầu tìm về chánh Đạo
Chung tu Phật pháp, tỏ lối về.

 

Oan oan tương báo không cùng tận
Nhân quả đời đời báo chẳng ngưng
Bao kiếp từng là thân quyến thuộc
Duyên lành chuyển ác bởi vô minh.

 

Oán thù đeo bám chỉ thêm khổ
Nhẹ nhàng giải thoát duy nhờ “buông”
Nút thắt oan kết không chịu gỡ
Thì mãi buộc mình trong đau thương !

 

Hồn hỡi, hồn ơi, hãy lắng nghe
Cùng nhau độ hoá hồn còn mê
Buông hạ đồ đao quy y Phật
Quay về tánh giác, tỉnh mộng mê.

 

Đã từng nếm trải muôn cay đắng
Đã từng hạnh phúc ngập niềm vui
Chấp khổ, chấp vui, đều phiền vọng
Duy tâm vô trụ, chân an vui.

 

Khổ vui đều vô thường, sanh diệt
Như mộng huyễn, bóng nước chẳng bền
Vô trụ, thanh tịnh, không sanh diệt
Mới là chân tâm, thường hằng thôi.

 

Hồn hỡi, hồn ơi, hãy lắng nghe
Huyết lệ tâm thư Mẫu gửi về
Thư “ Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới ”
Vốn là huynh đệ, cùng Mẫu, Quê.

 

Lâu thời xa cách chốn hương quê
Quên mất nhà xưa, quên lối về
Bổn Lai Diện Mục cũng quên mất
Nên nỗi tương tàn giữa huynh đệ.

 

Nay thời Mẫu gửi đến “ Thư Quê ”
Giáng Đạo, Minh Sư dẫn con về
Thức tỉnh cơn mê, ngộ Huynh Đệ
Cùng trợ giúp nhau, ta trở về.

 

Hồn hỡi hồn ơi hãy lắng nghe

Nương nhờ pháp sám tỉnh si mê

Năm vóc sát đất trước Mẫu Phật

Chân thành sám hối, Tự Tánh về.

 

Ác nghiệp và quả báo theo nhau

Như hình với bóng chẳng rời nhau

Nhân gieo tiền kiếp, quả hiện tại

Lời Phật chẳng hề một chút sai.

 

Bồ Tát sợ nhân, Chúng sợ quả

Muôn tội quả khởi từ tâm ra

Tiêu tội quả, từ tâm hạ thủ

Luôn giác tỉnh, sám hạ công phu.

 

Tội từ tâm khởi đem tâm sám

Tâm nếu diệt rồi, tội liền tiêu

Tâm tiêu tội diệt, cả hai không

Chân tâm sám hối, khả tiêu nghiệp.

 

Hồn hỡi, hồn ơi, hãy lắng nghe

Nhất tâm đại chúng lắng lòng nghe

Nghe rồi tâm niệm, miệng cùng nói

Chân thành sám hối, y theo lời.

 

Đệ tử chúng con họ và tên …

Vô minh che lấp, tánh mờ mê

Phá tịnh mạng, phạm hạnh, phạm giới

Của tự thân, người khác bao đời.

 

Tội ác ấy vô lượng vô biên

Gieo thù chuốc oán, muôn não phiền

Ngày nay tâm hổ thẹn sám hối

Nguyện xin trừ diệt, giải oan khiên.

 

Đệ tử chúng con họ và tên …

Thân sát đạo dâm, hai lưỡi lời

Lời độc, lời dối, lời thêu dệt

Ý thường tam độc, sân si tham.

  

Thập ác tự mình làm đầy đủ

Lại dạy, khen ngợi người khác làm

Đã tạo xuống vô lượng tội nghiệp

Nay sám hối, nguyện xin diệt tan.

 

Đệ tử chúng con họ và tên …

Sáu căn sáu thức nhiễm sáu trần

Mê sắc thanh hương vị xúc pháp

Tạo nghiệp, tám bốn ngàn trần lao.

 

Tội từ vô thỉ đến ngày nay

Do thân khẩu ý nghiệp đã gây

Nhiều nỗi bất bình, muôn oán hận

Thành tâm trước Phật, nay giải bày.

 

Như là chỉ biết có thân mình

Thương thân mình khổ, người dửng dưng

Duy cầu mình an vui giải thoát

Mặc người khổ nạn, tâm lạnh lùng.

 

Cả đời chỉ biết gia đình mình

Quý thương Thân Quyến của tự thân

Gia đình khác ai khổ mặc kệ

Chẳng chút thương xót, đâu việc mình !

 

Chỉ biết thân mình có ngứa đau

Người khác đau ngứa, nào có sao !

Mình hơi đau ngứa, đã rên khổ

Hành thân người khác, sợ không đau !             

 

Chỉ biết sợ khổ đời hiện tại

Nào biết sợ khổ đời vị lai

Vô lượng khổ trong vô lượng kiếp

Vì không bình đẳng, tâm đối đãi !

 

Chính do tâm có niệm oán thân

Bỉ ngã, người ta, có chỗ phân

Làm cho oán thù ngập sáu nẻo

Luân hồi muôn kiếp khó trở mình !

 

Đệ tử chúng con họ và tên …

Vô thỉ đến nay mãi lênh đênh

Trong biển sanh tử vô minh tạo

Tâm tưởng thấy biết thường đảo điên

 

Do tâm thường điên đảo đảo điên

Nên thường xa lìa bạn lành hiền

Gần gũi bạn ác, theo tà đạo

Giăng buồm ngu xuẩn, dựng cờ kiêu.

 

Phi pháp lại bảo là chánh pháp

Chánh pháp lại nói là ngoại đạo

Thiện và bất thiện, đảo ngược nói

Thường hành trái ngược Bát Chánh Đạo.

 

Những tội từ vô thỉ đến nay

Đều do tam độc đã tạo gây

Khởi bốn điên đảo, năm tội nghịch

Đủ mười ác, từ tam độc này.

 

Ba độc ở khắp trong ba cõi

Muôn loài thuận gió nghiệp nào hay

Chướng ngại người tu giới định tuệ

Tội gây, oán kết, nghiệp sâu dày.

 

Từ bi hỷ xả, tứ vô lượng

Vô thỉ nay chẳng tu tâm này

Chẳng bố thí, trì giới, nhẫn nhục

Chẳng tu tinh tấn, định tuệ chi.

 

Từ vô thỉ kiếp đến nay

Vì tội nghiệp nên mãi vòng xoay

Trải khắp sáu đường, trong ba cõi

Thọ thân bốn loại, kiếp đoạ đày.

 

Hoặc nam hoặc nữ, phi nam nữ

Cùng khắp nơi tạo vô lượng tội

Hoặc làm chúng sanh thân lớn nhỏ

Ăn nuốt lẫn nhau mãi chẳng thôi.

 

Vô lượng biên tội ác như vậy

Duy hết thảy Chư Phật mười phương

Cùng Chư Đại Bồ Tát thấy biết

Nay cúi đầu, đảnh lễ, hổ thẹn !

 

Lòng thành tha thiết xin sám hối

Nguyện tiêu hết tội chướng não phiền

Những tội chưa làm không dám phạm

Lại đối trước Phật, thệ đại nguyện.

 

“ Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. ”

 

Duyên ác chúng con nguyện chuyển lành

Tâm từ bi, trì giới, phóng sanh

Nguyện giải oan kết từ vô thỉ

Cùng nhau tu học Phật Đạo thành.

 

Nguyện xin Lão Mẫu và Chư Phật

Cùng Đại Bồ Tát khắp mười phương

Rủ lòng đại từ bi thương xót

Làm chủ giải kết giúp chúng con.

 

“Giải kết, giải kết, giải oan kết

Nghiệp oan bao đời đều giải hết

Rửa sạch lòng trần phát tâm thành

Nay đối trước Phật, cầu giải kết              

 

Giải kết giải kết, giải oan kết

Oan trái nghiệp xưa đều giải hết

Trăm nghìn vạn kiếp giải oan thù

Vô lượng vô biên được giải thoát.

 

Giải hết oan gia, diệt hết tội

Nguyện được vãng sinh liên trì hội

Liên trì hội lớn, nguyện tương phùng

Vô thượng bồ đề, quyết chẳng lui. ”

 

Nguyện các ngài đem nước đại bi

Rửa sạch tội lỗi và mê si

Cho chúng con hoàn toàn thanh tịnh

Thẳng đến đạo tràng, hội Liên Trì.

 

Nguyện từ nay đến ngày thành Phật

Bồ đề đạo tâm luôn vững bền

Hoàn toàn không trở lại sa đoạ

Mẫu Phật giám nguyện, chúng con tên …

 

Nguyện xin hết thảy Phật mười phương

Chư Đại Bồ Tát rủ lòng thương

Đồng gia tâm từ bi nhiếp thọ

Cho chúng con được mãn sở nguyện.

Số lượt xem : 2595