BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Hưởng Thụ

Tác giả liangfulai on 2022-03-30 08:09:47
/Hưởng Thụ

 

Có một thứ hưởng thụ

Phàm phu chẳng thể hiểu

Có một thứ hưởng thụ

Từ chơn tâm công phu.


 

 

 

Có một thứ hưởng thụ

Từ niềm vui “pháp thực”

Có một thứ hưởng thụ

Từ tịnh tâm vô trụ.

 

Có một thứ hưởng thụ

Từ phiền não tiêu trừ

Có một thứ hưởng thụ

Chẳng được nếu chẳng tu.

 

Có một thứ hưởng thụ

Từ chẳng nợ tình duyên

Có một thứ hưởng thụ

Từ kinh điển Thánh Hiền.

 

Có những thứ hưởng thụ

Xả bỏ chẳng khổ ưu

Có những sự hưởng thụ

Tưởng khôn lại hóa ngu.

 

Có những thứ hưởng thụ

Sướng trước, sau ưu phiền

Có những sự hưởng thụ

Khổ trước, sau an nhiên.

 

Có những thứ hưởng thụ

Hại đời muôn kiếp khổ

Có những thứ hưởng thụ

Hưởng rồi phước, thọ trừ.

 

Có những thứ hưởng thụ

Khiến thân hoại tâm hư

Có những thứ hưởng thụ

Gieo oan nghiệt hận thù.

 

Có những sự hưởng thụ

Khiến đắm biển sanh tử

Có những sự hưởng thụ

Càng hưởng càng mê ngu.

 

Mỗi người mỗi hưởng thụ

Người nhận từ tâm tu

Người ngoài tâm cầu thụ

Nên dài, ngắn, trí, ngu.

Số lượt xem : 651