BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Thắp Sáng Tâm Đăng

Tác giả liangfulai on 2022-07-20 09:03:57
/Thắp Sáng Tâm Đăng

 

 

Mỗi người vốn sẵn có “ tâm đăng ”

Khả soi tự thân, rọi chúng sinh

Sáng hơn nhật nguyệt vô cùng tận

Bất sinh bất diệt, vô tướng hình.


Do bởi tâm đăng vô hình tướng

Chúng mê mấy ai thấu tỏ tường

Nếu chẳng Minh Sư chỉ điểm ngộ

Muôn kiếp trong tăm tối mộng trường !

 

Nương nhờ chỉ điểm “ đèn cổ ” hiện

Thắp sáng “ tim đèn ” mới tỏ tường

Một đèn khả trừ muôn năm tối

Một niệm trí diệt vạn năm ngu.

 

Thắp “ đèn cổ ” Tự Tánh Phật hiện

“ Nhiên Đăng Cổ Phật ” bất hư truyền

Hiện ngay trước mắt người ngộ thấy

Phật ba đời duy “ tâm đăng ” truyền.

 

“ Tâm tâm tương ấn ” đèn “ Vô Cực ”

Viên mãn tròn đầy tỏa mười phương

Chiếu phá tối tăm vô cùng tận

Phá vô minh rọi chúng sinh đường.

 

“ Vô tận đăng ” truyền thừa vô tận

Mãi truyền mãi thắp Chúng “ tâm đăng ”

Đốt cháy bản thân rọi muôn chúng

Bất sinh bất diệt vĩnh trường hằng.

 

Ai còn chưa tỏ “ tự tâm đăng ”

Chưa thắp “ đèn cổ ”, “ Phật ” xa xăm

Thì còn chìm trong đêm vô tận

Say mộng trường “ sinh tử, tử sinh ” !

 

Ai còn chưa tỏ “ tự tâm đăng ”

Mau bái Minh Sư Tế Công tầm

Một chỉ hoắt ngộ “ đèn cổ ” hiện

“ Cổ Phật ” đồng hiện độ chúng sinh !

 

“ Tự tâm đăng ” vốn chẳng cần thắp

Sẵn có tự nhiên, chẳng diệt sinh

Mượn tướng đèn “ thắp ”, thật đâu “ thắp ”

Ngộ nhập vô tướng nghĩa diệu sâu.

 

Pháp môn không hai, lìa văn tự

Truyền ngoài giáo lí, nơi tâm đầu

Ngộ nhập vô tướng chơn diệu nghĩa

“ Đèn cổ ” chưa thắp, tỏ ngộ đâu ?

 

Vô thượng diệu pháp nghĩa cực sâu

Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu

Hữu duyên nghe gặp mau cầu thắp

Tỏ nghĩa Như Lai sáng tâm đầu.

 

Thiên Mệnh Minh Sư Tế Công Phật

Thắp "đèn Tự Tánh" khắp năm châu

Ai người hữu duyên mau tìm thắp

Đặng thấy "Cổ Phật" nơi tâm đầu.

 

 

 

Số lượt xem : 1176