BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Oan nghiệt

Tác giả liangfulai on 2023-07-05 21:46:17
/Oan nghiệt

Đời có món nợ tiền, nợ oan; nợ tiền tất đòi, nợ oan tất báo. Tục ngữ rằng : “ nợ tiền thì trả tiền, nợ mạng thì trả mạng ”. Đấy là điều chắc chắn tất nhiên không thể tránh khỏi.


Người đời tại thế, sanh tử luân hồi, không tránh khỏi tạo ra vô số tội nghiệt, mắc nợ vô số oan nợ. Phàm có vi phạm giới luật, tức có món nợ nghiệt; nợ nghiệt lớn hay nhỏ thì phải xem sự vi phạm giới luật nặng hay nhẹ. Cái nặng nhất là sát nghiệt. Món nợ sát nghiệt tuyệt đối không thể tránh thoát, cho dù cách 3 kiếp 5 kiếp, dài vài trăm năm, cách xa nghìn vạn dặm cũng nhất định đòi phải trả.

 

Giờ đã đến lúc tam kì mạt kiếp, những oan nợ của vài vạn năm thanh toán cùng một lúc; tuy rằng kiếp trước có thể thoát, kiếp này quyết chẳng thể thoát. Do vậy mà giờ đây đủ thứ kiếp sát như thủy, hỏa, đao binh, ôn dịch, nạn đói kém mất mùa, liên tiếp xuất hiện vô cùng tận. Đấy đều là do món nợ nghiệt trói bám chặt, oan duyên tương báo dẫn đến. Ở vào thế giới hiện tại, duy chỉ có tức tốc tu hành có thể bù trừ để thoát hạo kiếp, nếu không thì thật cực khó mà hy vọng miễn được tai họa.

 

Thế nhưng phương pháp nhập môn tu hành không giống nhau, có người tụng kinh tham thiền, có người phóng sanh xả thí tiền tài, có người ăn chay niệm phật, đa dạng đủ thứ khác nhau. Tuy là hành vi từ thiện, nhưng không thể siêu sanh liễu tử, cũng chẳng qua chỉ tiêu tai mà thôi, rốt cuộc vẫn thuộc trung thừa hạ thừa. Nếu đã chẳng thể siêu phàm nhập thánh, thì cũng chẳng thể tiêu hết nợ nghiệt. Nếu muốn đạt đến chí cao vô thượng thì cần phải cầu chân đạo, thụ chỉ điểm của Minh Sư, đắc nhất quán tâm truyền, lại dũng mãnh tinh tiến, thay trời tuyên hóa, tiếp dẫn các nguyên thai phật tử, lập công đức nhiều mới có thể tiêu oan nợ, vượt qua ải kiếp, nhất tâm thanh tịnh chẳng mệt mỏi.

 

Nhưng cần phải biết rằng “ đạo thật oan nghiệt căng ”, chẳng đắc chơn đạo, nợ nghiệt còn có thể chậm rãi thong thả hoãn lại, đắc chơn đạo một cái, nợ nghiệt tức tốc phải báo. Ví như phàm tình, sự nghiệp càng tiến bộ, người đòi nợ càng tăng cường mức độ đòi nợ. Người tu đạo sau khi đắc đạo, khó tránh khỏi không phát sanh sự giày vò. Nhất định cần phải nhận rõ chân lý, biết thấu oan nghiệt, bất luận nghìn vạn nỗi giày vò, đều phải dùng tinh thần vô vi, nỗ lực tiến về trước mà tu, kết quả cuối cùng có thể có thành tựu.

 

Số lượt xem : 303