BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Pháp “ Vô Thường ” !

Tác giả liangfulai on 2022-04-17 21:58:52
/Pháp “ Vô Thường ” !

Chúng sinh trần thế khó xả buông
Nên pháp nhân gian có vô thường
Sinh lão bệnh tử … muôn kiếp nạn
Thức tỉnh chúng mê về cội nguồn.


 

 

 

 

An thời phú quý cực khó buông
Đắm vui rượu thịt dục lạc hưởng
Duy đợi vô thường đến kiếp nạn
Cướp sạch mọi thứ mới học buông !

Thế gian mạt pháp lắm bi thương
Tam tai bát nạn khổ muôn đường
Pháp bất đắc dĩ trong muôn pháp
Độ người cầu đạo tu về nguồn.

An thời mấy ai tồn tâm đạo 
Tìm cầu đạo giải thoát về nguồn ?
Mấy ai tinh tấn tu bàn đạo
Tự độ, độ tha giải thoát đường !

An thời muôn chúng say chốn mê
Mộng đẹp trần thế sướng muôn bề
Duy nhất vô thường khả gọi dậy
Thức tỉnh kẻ mê tìm lối về. 

Vô thường lại, chẳng muốn, phải buông !
Đối sinh tử, nào khả thương lượng !
Đâu còn thời gian cho lẽ “ bận ” 
Tay buông, tâm vướng, lại sáu đường !

Chúng sinh trần thế khó xả buông
Nên pháp nhân gian có vô thường
Trí nhân giác ngộ sớm buông xả
Cầu đạo tu công đức về nguồn.

Tâm buông xả, nghiệp phàm chuyển Thánh
Tế tư lòng chuyển hóa Tế Công
Vô thường liền hóa hằng thường đạo
Ta bà hóa tịnh độ ứng tâm. 

Vô thường ! Pháp đối trị bệnh tâm
Thức tỉnh người mê chấp tướng hình
Để người tìm về vô tướng Đạo
Từ vô thường ngộ nhập vĩnh hằng.

Chúng sinh trần thế khó xả buông
Nên pháp nhân gian có vô thường
Trí nhân chẳng đợi vô thường lại
Đương yên nghĩ nguy tìm hằng thường !

Chúng sinh trần thế khó xả buông
Nên pháp nhân gian có vô thường
Rốt ráo độ người mê, kẻ dại
Sớm muộn phải tìm về cố hương !

 

Số lượt xem : 887