BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Giàu sang Tiên Thiên - Hậu Thiên, hằng thường và vô thường

Tác giả liangfulai on 2022-07-18 11:34:10
/Giàu sang Tiên Thiên - Hậu Thiên, hằng thường và vô thường

Tế Công Hoạt Phật từ bi rằng : “ Con người thường hay hướng đến những thứ giả tạm, những thứ có hình tướng để theo đuổi, những thứ ấy rồi cũng sẽ có một ngày như mây khói tan biến đi; đợi khi con nhắm mắt rồi, có giàu sang bao nhiêu đi chăng nữa, có danh tiếng địa vị cao bao nhiêu đi chăng nữa, cuối cùng vẫn là một phen uổng không. Người đời lấy việc có tiền tài nhiều làm sự giàu, có địa vị làm sự sang, đấy là sự giàu sang hữu hình của hậu thiên. Thánh nhân lấy đức hạnh làm sự giàu, lấy trí tuệ làm sự sang, đấy là sự giàu sang vô hình của Tiên Thiên. Những thứ hữu hình rồi cũng sẽ suy bại, những thứ vô hình mới có thể vạn cổ trường tồn. ”


Phàm hễ có tướng đều hư vọng

Như bọt nước, như mộng, khói, sương

Phàm phu mê chấp cho là thật

Theo đuổi từng thời khắc chẳng buông.

 

Vinh hoa phú quý, danh, quyền vị

Thê ân tử ái … phước tạm hưởng

Được rồi mất khi vô thường lại

Hữu hình tướng đâu thể trường tồn !

 

Nghèo, không gì nghèo hơn vô đạo đức

Hèn, không gì hèn hơn chẳng biết thẹn

Giàu, không gì giàu hơn đời trí tuệ

Quý, không gì quý hơn đức Thánh Hiền.

 

Bậc trí nhân nhìn xa trông rộng

Từ vô thường ngộ nhập hằng thường

Xây dựng phú quý vô hình tướng

Tại nơi đức hạnh, tuệ phi thường.

 

Chư Phật Bồ Tát phước vô lượng

Quả “ lộc ”, “thọ” lượng đều vô biên

Danh lưu vạn cổ, vị cao quý

Bởi phú quý đức tuệ phi thường.

 

Thế gian người đời tham ngắn tạm

Để rồi vui ít, nhiều đau thương

Sướng trước khổ sau do lầm lạc

Chẳng thể phân Chơn Vọng tỏ tường.

 

Phàm hễ có tướng đều hư vọng

Như bọt nước, như mộng, khói, sương

“Lìa vọng hiển chơn” trí nhân chọn

Nên được trường cửu duy nhờ buông.

 

Số lượt xem : 690