BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Nên Sanh tâm không có chỗ trụ

Tác giả liangfulai on 2022-03-22 09:51:52
/Nên Sanh tâm không có chỗ trụ

Phóng tâm như hư không

Chẳng dính mắc bụi trần

Phiền não như quả đất

Đem chuyển hóa không ngừng. 

 

Hư không chứa quả đất

Đất dưỡng muôn chúng sinh

Chuyển hóa dơ thành sạch

Nhẫn nhục bậc nhất hạnh.

 

Thản nhiên và tự tại

Bình đẳng không phân đãi

Đón nhận mọi tốt xấu

Chuyển hóa lợi muôn loài.

 

Hư không vô hình tướng

Nên dung lượng vô biên

Bao dung muôn vạn vật

Chuyển hóa rất tự nhiên.

 

Tâm như hư không ấy

Bao dung muôn não phiền

Không vướng mắc phiền não

Chuyển hóa hợp tự nhiên.

 

Tâm hợp đại tự nhiên

Chuyển hóa mọi não phiền

Thành thanh tịnh, lợi chúng

Tức Phật tánh hiện tiền.

 

Số lượt xem : 906