BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Vì Sao Tu Bàn Đạo, Lòng Tin là nền tảng thiết yếu ?

Tác giả liangfulai on 2022-12-27 14:08:23
/Vì Sao Tu Bàn Đạo, Lòng Tin là nền tảng thiết yếu ?

Kinh Hoa Nghiêm dạy: “Tin là gốc đạo, là mẹ của các công đức, tin có thể nuôi dưỡng các căn lành, tin có thể thành tựu quả Bồ đề”.


Duy Thức nói: “Tin như hạt thanh châu, có khả năng làm nước đục hóa trong. Vì thế, muôn việc lành phát sanh, tin luôn luôn đi tiền đạo."

Nếu muốn có lòng tin, chúng ta cần phải hiểu rõ, tất cần phải học tập nghiện cứu sâu, nên Vĩnh Gia Tập có câu: "Tin mà không hiểu thêm lớn vô minh, hiểu mà không tin thêm lớn tà kiến. Nếu người có cả tin lẫn hiểu chắc sẽ được vào Đạo."

Có người hỏi: "Người mới có lòng tin, chưa được vào đạo, có lợi ích gì?"

Luận Khởi Tín nói: "Nếu người nghe pháp này rồi không sanh lòng sợ sệt, nên biết người đó sẽ nối tiếp giống Phật, chắc được chư Phật thọ ký cho."

Kinh Bát Nhã nói: "Nếu người một niệm sanh lòng tin trong sạch, Như lai đều thấy biết hết, các chúng sanh ấy được vô lượng phước đức."

Muốn đi ngàn dặm, bước đầu phải đúng hướng, bước đầu đã lầm, ngàn dặm cũng lầm. Người vào nước vô vi, lòng tin ban đầu cần yếu phải đúng. Lòng tin ban đầu đã mất, muôn việc thiện đều lui. Nên Tổ sư dạy: Sai một ly xa ngàn dặm. Chính là lý này.

 

Vậy, người tu bàn đạo cần phải tin những gì ?

 

 1. Tin đạo thật, lý thật, thiên mệnh thật. Một chỉ điểm của Thiên mệnh Minh Sư là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, có thể giúp liễu thoát sanh tử.
 2. Tin sâu nhân duyên quả báo, không mê lầm nhân quả.
 3. Tin chúng sinh ai cũng có Phật tánh bình đẳng không sai khác.
 4. Tin bổn lai diện mục của mình chính là Phật tánh thanh tịnh vô nhiễm.
 5. Tin mình và tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật.
 6. Tin rằng những nỗ lực tâm sức, thời gian, tiền tài mà mình đã bỏ ra để khai hoang gieo chủng hôm nay khi thời gian đủ chín muồi thì sẽ cho ra thành quả tốt đẹp.
 7. Tin mình có thể độ được người.
 8. Tin mình có thể tiếp dẫn, thành toàn tốt chúng sinh.
 9. Tin mình có thể đạo hóa gia đình.
 10. Tin mình có thể tu sửa tốt để hoàn thiện bản thân, cải biến vận mệnh.
 11. Tin mình có thể học tập chia sẻ tốt các bài thuyết giảng pháp trước đại chúng, có thể làm tốt công việc của Bồ Tát nhân gian.
 12. Có lòng tin thanh tịnh đối với tất cả chúng sinh.

 

Từ tín mà khởi nguyện, từ nguyện mà thực tiễn đi hành, từ hành mà chứng đắc đạo quả.

Một chữ tín không có, tất cả đều chấm dứt, một chút công đức cũng chẳng có, duy có nghiệp tùy thân.

Kẻ dại dột nhất là tự bản thân đã chẳng tin, lại còn làm mất lòng tin của người khác đối với đạo, đối với tất cả các pháp lành

 

 

 

Số lượt xem : 443