BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Phân Biệt Giữa “ Đàn Chủ ” Và “ Đàn Khách ”

Tác giả liangfulai on 2022-06-18 06:56:52
/Phân Biệt Giữa “ Đàn Chủ ” Và “ Đàn Khách ”

Ứng phó qua loa làm việc trời

Đến Đàn duy làm khách mời thôi

Chẳng chủ động vì Chúng phục vụ

Chẳng trợ đạo “ đạo tâm xa rời.


Tại vị như thế, gọi “ Đàn Khách ”

Như khách hành hương viếng cúng thôi

Công đức trợ đạo bèn ít, nhỏ

Tổ huyền cũng ít triêm quang lợi.

 

Công đức thảy từ tâm “ tự độ ”

Độ “ tự chúng sinh ” phiền não rời

Tinh tấn chẳng nghỉ tu bàn đạo

Thanh tịnh tự tâm chúng sinh rọi.

 

Công đức thảy đều từ tâm đạo

Phát từ “ Đàn Chủ Tự Tánh ” rọi

Chủ động vận hành pháp thuyền lái

Thành toàn độ Chúng biển khổ rời.

 

Đạo trời vốn dĩ vô vi ngã

Chủ động vận hành chúng sinh lợi

Như nhật nguyệt sáng soi đại địa

Trưởng dưỡng muôn chúng tự nhiên thôi.

 

Khác biệt giữa “ Đàn Chủ ”, “ Đàn Khách ”

Duy tâm “ tự độ đến độ đời ”

Chẳng thế bị động đợi người độ

Nên thành công đức khác vực trời.

 

Qua sông người phải lụy đò

Nên “ tiền đò ” ấy về tay lái chèo

Công đức cũng thế y theo

Lái đò chủ động, nên công về người.

 

Tu bàn đạo cũng vậy thôi

“ Đàn chủ ”, “ Đàn khách ” tùy người chọn vai

Như “ khách ” với “ tay lái chèo ”

Vai được mời gọi, và vai gọi mời.

 

“ Đàn chủ ”, “ Đàn khách ” đôi vai

Tùy nơi tâm thái, mà vai liền thành

Biểu hiện ra bằng hành động

Mà gặt “ công đức ”, hoặc tiêu “ công tiền ”.

 

Hưởng phước tiêu phước, đương nhiên

Thành toàn công tốn thì tiêu nghiệp phiền

Công đức, phước đắc tự nhiên

Ai người tỏ ngộ, mau phiên “ lái đò ”.

 

 

 

 

Số lượt xem : 458