BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Di Lặc Tịnh Độ

 • Sự thù thắng của Di Lặc Tịnh Độ ( Phần 2 )

  /Sự thù thắng của Di Lặc Tịnh Độ ( Phần 2 )
  Nhân duyên Phật Di Lặc ứng vận    ( 1 ) Dựa vào thiên thời ứng vận, thâu viên chứng phật mà nói : Đại bảo tích Kinh quyển 88 ( quyển 88, pháp hội Ma Ha Ca Diếp – phần thứ 23 ): Thế Tôn nói như thế này với Di Lặc Bồ tát Ma Ha Tát rằng : “ Nầy Di Lặc, ta phó chúc cho ông, mạt thế sau này, hậu 500 năm, lúc chánh pháp diệt, ông nên giữ gìn bảo vệ Phật Pháp Tăng bảo, chớ để đoạn tuyệt ! ” Hậu 500 năm là chỉ sau 2500 năm sau khi Phật Thế Tôn nhập niết bàn, Phật Di Lặc sẽ ứng vận, tiếp tục kế thừa gánh vác nhiệm vụ thần thánh của việc độ hóa chúng sanh mà Thế Tôn vẫn chưa hoàn thành.
 • Sự thù thắng của Di Lặc Tịnh Độ ( Phần 1 )

  /Sự thù thắng của Di Lặc Tịnh Độ ( Phần 1 )
  Trong quyển Lí Thiên Du Kí, đức Di Lặc Tổ Sư từ bi rằng : “   Ta hiện đang ở tại cõi trời Dục Giới, những người không hiểu chuyện thì cho rằng Đâu Suất Tịnh Độ vẫn còn là chốn ô uế tham vọng, nào biết rằng cõi trời của ta là tại dục mà lìa dục, ở nơi tam giới mà lìa tam giới, tuy hiển hiện cõi dục giới, nhưng thực ra lại tàng tịnh độ; tuy chưa tu thiền định, nhưng có thể lên cõi nước hoa sen thanh tịnh; tuy chưa đoạn phiền não nhưng có thể ở cõi nước an lạc.