BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Trích dẫn PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA KIM CANG KINH LUẬN

Tác giả liangfulai on 2023-07-10 09:38:15
/Trích dẫn   PHẬT THUYẾT  ĐẠI THỪA KIM CANG KINH LUẬN

Trích dẫn 

PHẬT THUYẾT

ĐẠI THỪA KIM CANG KINH LUẬN

(Giác Niệm)

 

MƯỜI ĐIỀU CÔNG ĐỨC

 

Đức Phật bảo ông Văn Thù Sư Lợi rằng : Phật trước, Phật sau đồng một thể, đều tại mỗi người tự mình minh tâm kiến tánh mà thành công, đắc quả. Phật tánh người người đều sẵn có, nếu không y theo Phật tu hành thì chẳng đặng thành Phật.

Tại vì sao?  Vì chưa có công đức gì ở trong Phật pháp . Nếu muốn cầu đặng địa vị Phật phải y theo mười điều như dưới đây:


         1)      Phải dùng trai giới làm nền tảng đi đến địa vị Phật

2)     Tìm minh sư chỉ dạy công phu

3)     Phải biết tâm tánh rốt ráo, tỏ rõ.

4)     Phải làm các phước lành giúp cho gốc đạo được sung túc

5)     Phải kết duyên lành cho gốc lành mỗi ngày mỗi lớn thêm

6)     Hiểu rõ nhơn quả, việc làm đừng vọng động

7)     Trừ phá tà ma, xa lìa ngoại đạo

8)     Phải thông chân lý, chớ chấp hữu vi

9)     Phải tinh tấn tập theo đức hạnh của Phật

10) Mỗi pháp phải thông suốt rõ rệt.

 

Nếu đủ mười điều công đức này thì mau đặng thành bực “ Vô-Thượng Chánh-Đẳng Chánh-Giác.

 

十種功德論第五

 

佛告文殊師利。前佛後佛一體。皆在各人自己。明心見性。修而成之。然則佛性人人本有。不投佛修終不成佛。何以故。為無佛功。有求佛者。

一用齋戒為佛基址。

 投明師。指示功程

三識心性。了了分明。

四用作福。助初髮根苗。

五用結。增自善本。

六明因果。不妄主為。

七破邪魔。遠離外道。

八用通理。不著有為。

九用 精進。習佛行德。

十用通達。法法精明。

若人具此十種功德。速成阿耨多羅三藐三菩提。

 

復次文殊師利。吾滅度 後。末法年中。多有鈍根劣智眾生。心迷意醉。智暗情昏。雖有齋戒。並無智慧。愚心高傲。邪見自專。不肯下心。參求明師正真法訣。一向執著。認妄為真。或 有執著。經書文字。或有執著。誦持名數。或有學得。一言一句。便為究竟。未得謂得。未證謂證。修少善根。生大果望。是人愚迷。不會佛意。自誑自瞞。雖是善 因。難逃惡果。何以故。種子不真。所以不結菩提正果。一失人身。萬劫不復

 

 

Văn Thù Sư Lợi! Sau khi ta diệt độ rồi, trong đời mạt pháp có nhiều chúng sanh căn trí thấp kém, tâm ý say mê, trí tình mờ tối, tuy có trì trai giữ giới đều không có trí tuệ, cái tâm ngu mê cống cao, ngã mạn, tôn sùng tà kiến, không chịu hạ mình để tham cầu Minh Sư học hỏi những pháp quyết chơn chánhKhư khư chấp trước, nhận giả làm thiệt , hoặc chấp trước kinh sách, văn tự , hoặc chấp trước tụng trì nhiều hay ít. Hoặc học được vài câu nói của Phật thì cho là hoàn toàn , chưa đặng nói là đặng, chưa chứng nói là chứng. Căn lành tu ít mà muốn quả to, thiệt là người ngu mê, không hiểu ý Phật, tự mình điên cuồng  tự mình dối mình. Tuy có nhân lành mà khó tránh quả dữ. Tại sao? Hột giống không chắc, khó mà kết trái Bồ-Đề. Một khi mất thân người , muôn kiếp khó trở lại.

 

明師口訣

 

 殊菩薩問佛。雲何是明師口訣。佛言。如來滅後。敕諸菩薩。傳佛心印。續佛慧命。各化一方。開示未悟。有眾生。正因正果。正見正修。降伏外魔。破除邪見。 修正功行。始終清凈。非根不度。非器不傳。若有清信。善男信女。智慧高明。力求道者。數數親近。久久供養。下心參求。體性相和。方得以心印心以道傳道。 心心相印。祖祖聯芳流傳不是名天機口訣。有遇者。根無大小。皆成佛道

 

Minh sư khẩu quyết

 

            Văn Thù Bồ-Tát hỏi Phật: Sao kêu là Minh sư khẩu quyết?

 

            Đức Phật nói: Khi Như Lai diệt độ rồi có dạy các vị Bồ-Tát truyền Phật tâm ấn tiếp nối huệ mạng của Phật , mỗi vị giáo hóa mỗi phương, dẫn dắt những người chưa ngộ. Nếu chúng sanh nào có nhân duyên, đặng nhân quả chơn chánh, chánh kiến, chánh tu, hàng phục tà ma ngoại đạo, phá trừ tà kiến, tu công hạnh chánh, trước sau thanh tịnh trong sạch, biết người chẳng có căn lành chẳng độ, người không phước đức chẳng truyềnnếu có thiện nam, tín nữ chơn chất, trí tuệ sáng suốt hết sức tầm cầu đạo giải thoát, thường thường thân cận cúng dàng lâu ngày, hạ tâm tham cầu học hỏi, thể tánh tương hòa, chừng đó mới được lấy tâm ấn tâmlấy đạo truyền đạoTâm truyền cho tâm in ( tâm tâm tương ấn ) như các vị tổ trước sau tiếp nối lưu truyền chẳng dứt, gọi là thiên cơ Khẩu-quyết , nếu người có duyên gặp đặng, không luận căn lớn hay nhỏ cũng thành đạo Phật.

 

輕師慢法論

 

文殊菩薩問佛。或有男女。親師聞法。帶信不信。以皈不皈。身雖禮拜。心多疑悔。自心不悟。反言責師。不肯開度。此等男女。如何度。世尊曰。此等薄福少慧眾 生。不悟無為。取相執著邪見。自慢障礙本心。不得正見。何以故。重師者。便重其法。輕師者。便輕其法。重師者。法便行。輕師者。法不行。輕師慢法。是憎慢 上人。雖然與師同行。如隔千由旬外。身命終時。入大阿鼻。千佛出世。莫能救度。一失人身。萬劫不復。

 

Khinh sư mạn pháp

 

            Văn Thù Bồ-Tát hỏi Phật: Hoặc có người trai hay gái, gần thầy nghe pháp thường thường mà nửa tin, nửa không, dường như qui y mà chẳng y theo, cái thân tuy lạy Phật mà lòng nghi hoặc đã nhiều. Cái tâm mình chẳng ngộ trở lại trách thầy chẳng chịu chỉ dạy, những người như thế làm thế nào hóa độ?

 

            Đức Thế Tôn nói: Đây là những người ít phước, trí huệ cũng không, nên không biết phép vô vi, chấp trước hình tướng , tà kiến kiêu mạn che lấp trong tâm, chẳng đặng chánh kiến. Cớ sao vậy ? Nếu như người tu hành biết trọng thầy thời mới trọng pháp, còn như tu hành khi dể thầy thì trong lòng cũng khi dể pháp. Hễ trọng thầy, trọng pháp thì học mới đặng , còn khinh thầy thì pháp không học. Nếu khinh thầy, chê pháp thì là người tăng thượng mạn. Tuy đồng đi với thầy mà lòng cách xa như ngàn muôn dặm, đến chừng mạng chung vào trong địa ngục A-Tỳ ngàn muôn Phật ra đời cứu độ chẳng đặng. Hễ một phen mất thân người, muôn kiếp khó trở lại.

 

【智愚迷悟論第四十三】

 

文殊菩薩問佛。如何是智。如何是愚。如何是迷。如何是 悟。願佛慈悲。廣為我說。佛言。智者知也。智人知有佛道可修。知有聖教可學。知有明師可求。知有福可作。知有罪可懺。乃至知有世出世間輪迴因果。如天有 日。如暗有燈。能知能見。善惡報應。一知見後。便能舍惡從善。改邪就正。非理不說。非事不為。非道不行。非物不取。唸唸中正。步步真實。積德成名。流傳後 世。是名智人。

 

愚者暗也。愚人心暗。不識高低。不知有天堂地獄。不信有罪福輪迴。一向貪花戀酒。殺生害命。而供口腹。一生中。殺害百千萬億眾生身。借下百 千萬億性命債。輪迴相遇。遞相食口敢。無有了期。何以故。一切牛馬豬羊畜生之類。皆是屢世冤親。善惡眷屬墮入輪迴。改頭換面。來作畜生。愚人殺食。即殺自 己眷屬身。即食自己眷屬肉。此遭彼殺。彼遭此殺。輪迴路上。親疏不知。相殺相食。無有休息。一失人身。萬劫難復。迷戀顛倒無數。但念目前受用。不顧身後招 殃。迷真逐妄。背覺合塵。縱遇聖賢。不能救度。長沉苦海。永失真性。一入輪迴。萬劫不復。

 

悟者覺也。悟人覺知自己是佛。慕道修行。三業無虧。六根清凈。有 方有便。無我無人。自度度他。同成佛道。雖住世間。世法不染。坐塵勞內。轉輪。化娑婆界。為極樂邦。變地獄為天堂。指迷徒見佛性。作諸佛事。度脫有情。不 捨慈悲。誓相救拔。若有眾生。得供養者。所得福德。如供養三世諸佛功德。等正無二。何以故。自覺覺人。名為正覺。說法利生。妙用神通。與佛無二。能開眾 生。佛之知見。能指眾生。悟佛知見。能引眾生。入佛知見。能究眾生,成佛知見。所以者何。

 

大悟之人。得名菩薩。得秘密真正口訣。若有男女得見得聞。信他法化。皆是正因。皆是正果。是故少年修行。得其正法。即成佛道。二十歲修行。得正法。亦成佛道。三十歲修行。得正法。亦成佛道。四十歲修行。得正法。亦成佛 道。五十歲修行。得正法。亦成佛道。六十歲修行。得正法。亦成佛道。七十歲修行。得正法。亦成佛道。八十歲修行。得正法。亦成佛道。男子修行。得正法。亦 成佛道。女人修行。得正法。亦成佛道。富貴人修行。得正法。亦成佛道。貧賤人修行。得正法。亦成佛道。帝王修行。得正法。亦成佛道。宰官修行。得正法。亦 成佛道。乃至人與非人。修行得正法。亦成佛道。爾時世尊。而說偈言。

若有男女等。得見真明師。修行得正法。無一不成佛。

 

NGƯỜI TRÍ, KẺ NGU, KẺ MÊ, NGƯỜI NGỘ

 

            Văn Thù Bồ -Tát hỏi Phật: Sao gọi là người trí, sao kêu là người ngu? Sao kêu là người mê, sao kêu là người ngộ? xin Đức Phật từ bi giảng dạy.

            Đức Phật nói:

 

Trí:

            Chữ Trí là biết, người trí biết có đạo Phật cần phải tu, biết có thánh giáo cần phải học, biết có minh sư cần phải cầu, biết có phước cần phải làm, biết có tội cần phải sám hối cho đến biết rõ pháp thế gian, pháp xuất thế gian và sự luân hồi, quả báo như trên trời có mặt nhựt, như đêm tối có đèn. Được hiểu biết, được nghe, thấy sự báo ứng của việc lành, việc dữ. Hễ hiểu biết, nghe thấy rồi liền bỏ dữ theo lành, cải tà qui chánh, việc phi lý không bao giờ nói , ngoài phận sự không bao giờ làm, không phải đạo chánh không theo, không phải vật của mình không lấy , tư tưởng chơn chánh, mỗi mỗi chân thật, tích đức nêu danh lưu truyền đời sau . Như vậy gọi là người trí.

 

Ngu

            Còn như ngu là tối, người ngu cái lòng tối tăm, chẳng biết cao thấp, lớn nhỏ, chẳng biết thiên đường, địa ngục, chẳng tin có tội, phước, luân hồi. Một bề tham luyến tửu sắc, sát sanh hại mạng đặng mà cung cấp cho miệng và bao tử. Trong một đời sát sanh trăm ngàn muôn súc vật, gây cái nợ oan trái trăm ngàn muôn ức tánh mạng, luân hồi gặp gỡ, ăn nuốt lẫn nhau, không biết bao giờ thôi dứt.  Hết thảy trâu, bò, heo, dê, ngựa v v… đời trước đều là kẻ thân nhơn hoặc người thù oán , sau khi luân hồi thay hình đổi dạng làm súc sinh. Người si mê không biết, giết hại mà ăn cũng như giết cha mẹ của mình, hay ăn thịt bà con dòng họ của mình.Cha bị con giết, con bị cháu giết v v…trên đường luân hồi cha con chẳng biết nhau, giết nhau ăn thịt nhau không bao giờ dứt. Một khi mất thân người, muôn kiếp khó trở lại.

 

            Người mê muội tham đắm tửu sắc, muốn được khoái lạc, buông lung sáu căn tham luyến sáu trần , tà mị nhiều cách, điên đảo đủ điều. Chỉ nhớ sự thọ dụng hiện tiền, không ngó lại thân sau chịu khổ, mê muội chơn linh, đuổi theo huyễn vọng bỏ xa tánh giác, phối hợp trần duyên . Ví dầu gặp bậc thánh hiền cũng không sao cứu độ đặng. Chìm sâu biển khổ, mất hẳn tánh linh , một khi đã vào luân hồi, muôn kiếp khó phục hồi đặng.

 

Ngộ

            Chữ Ngộ là giác . người ngộ rồi tự hiểu biết tâm mình là Phật, mộ đạo tu hành , ba nghiệp không còn , sáu căn thanh tịnh, đầy đủ phương tiện, không có ngã nhơn, độ người độ mình đều thành Phật đạo. Tuy ở thế gian mà chẳng nhiễm thế gian, ở trong trần lao mà vẫn chuyển pháp luân giáo hóa. Ta-Bà đổi thành Cực-Lạc, biến địa ngục thành thiên đường, chỉ dẫn những người mê đặng thấy Phật tánh, làm các việc Phật pháp , độ thoát chúng hữu tình , chẳng bỏ lòng từ bi, thệ nguyện cứu độ, nếu có chúng sinh nào biết cúng dường người này thì đặng phước đức như cúng dường chư Phật ba đời, công đức như nhau không khác. Cớ sao vậy ? Nghĩa là mình giác tỉnh rồi độ người đặng tỉnh, thuyết pháp độ sanh , diệu dụng thần thông cùng Phật không khác , hay mở bày cho chúng sanh được tri kiến như Phật, hay chỉ rõ cho chúng sanh ngộ tri kiến như Phật, hay dẫn dắt chúng sanh nhập tri kiến như Phật , hay tìm xét cho chúng sanh thành tri kiến như Phật.

 

Nếu có người nào biết tỉnh ngộ thì đặng danh hiệu Bồ -Tát , đặng thông khẩu quyết chơn chánh bí mật của Phật, chơn chánh truyền thọ cho ngườiBằng có thiện nam, tín nữ nào đặng thấy, đặng nghe tin theo giáo pháp của người này chỉ dạy đều là chánh nhơn, đều đặng chánh quả. Cho nên người còn nhỏ tu hành đặng chánh pháp liền thành Phật đạo, 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi tu hành đặng chánh pháp cũng thành Phật đạo. Thiện nam tử tu hành đặng chánh pháp cũng thành Phật đạo, Thiện nữ nhơn tu hành đặng chánh pháp cũng thành Phật đạo. Người giàu sang tu hành đặng chánh pháp cũng thành Phật đạo, người nghèo khổ tu hành đặng chánh pháp cũng thành Phật đạo, Đế vương tu hành đặng chánh pháp cũng thành Phật đạo, Tể quan tu hành đặng chánh pháp cũng thành Phật đạo, cho đến người và không phải loài người tu hành đặng chánh pháp cũng thành Phật đạo. Nên Thế Tôn nói bài kệ như vầy :

         

Bằng có nam hay nữ

Đặng gặp chơn minh sư

Tu hành đặng chánh pháp

Không ai chẳng thành Phật.

 

Nguồn trích dẫn :

http://phatgiaovnn.com/upload1/modules.php?name=Library&op=Topic&id=184

http://big5.ifeng.com/gate/big5/bbs.ifeng.co/viewthread.php?tid=3515835

Số lượt xem : 241