BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Quy Trình An Tọa Phật Đường

Tác giả liangfulai on 2023-02-10 23:32:56
/Quy Trình An Tọa Phật Đường

Chuẩn bị :

1.  25 đĩa trái cây, 5 chén chè trôi nước

2.  Bột chu sa pha nước, một cây bút lông, tấm kính tròn. 

Ghi chú :  Tác dụng của chu sa dùng trong phong thuỷ : trấn trạch, trừ tà, nâng cao khí dương cho đất.Khi dược dùng trong phù mang ý nghĩa tâm linh tránh tà khí cũng như chiêu tài,cát lộc gia chủ...

Pha tỷ lệ nước được dùng sử dụng khai quang điểm nhãn.


Quy Trình An Tọa Phật Đường 

 

 

1. Hiến 5 đĩa trái cây đầu tiên để cung nghênh Phật giá nhập tọa. Sau khi hiến 5 đĩa trái cây xong, 

 

A. Lễ Yết Sa 

Thượng chấp lễ hô : 

Cung thỉnh ĐTS đến hiến hương

Chắp xá,  quỳ,hiến hương tam trú – ngũ khấu thủ

Đứng…. chắp xá, cúc cung lui.

Cung Thỉnh ĐTS bước vào vị trí yết sa.

" Hướng ngài … vén lên tấm che ".                

 

Hạ chấp lễ hô :                    "vén lên tấm che", mọi người cùng vỗ tay.

 

Ghi chú : Mỗi một pho tượng Phật lúc được kéo khăn che lụa ra thì mọi người đều cùng vỗ tay, ( Người thao trì nói lời cát tường ) , rồi  :

 

Thượng Chấp lễ nói : 

"cung thỉnh Di Lặc tổ sư thượng tọa",              mọi người cùng nói " cung thỉnh Di Lặc Tổ sư thượng tọa "            rồi cùng nhau vỗ tay....

"cung thỉnh Nam Hải Cổ Phật thượng tọa",     mọi người cùng nói " cung thỉnh Nam Hải Cổ Phật thượng tọa "     rồi cùng nhau vỗ tay....

"cung thỉnh Tế Công Hoạt Phật thượng tọa" , mọi người cùng nói " cung thỉnh Tế Công Hoạt Phật thượng tọa "   rồi cùng nhau vỗ tay....

 

B. Lễ Khai Quang Tượng 

Sau khi tháo hết các tấm vải che, thượng lễ đọc:

 

Cung thỉnh ĐTS khai quang 

 

Khai quang điểm tâm tượng : “ Thiên thanh thanh, địa linh linh, khấu cầu Lão Mẫu từ bi ban chân linh, điểm mở mắt trí tuệ thông thiên, chỉ dẫn chúng sinh về Tây Thiên ”.

(sau khi khai quang xong hết các tượng Phật, sang lễ an giá)

 

C. Lễ An Giá 

Sau khi khai quang tượng xong Thượng Chấp Lễ hô : 

 

Chắp xá quỳ, hướng ngài Di Lặc Tổ Sư an giá hiến hương tam trú, ngũ khấu thủ.

                      hướng ngài Nam Hải Cổ Phật an giá, hiến hương tam trú, ngũ khấu thủ.

                      hướng Tế Công Hoạt Phật an giá, hiến hương tam trú, ngũ khấu thủ.

Đứng, chắp xá, lễ an giá tất, buông tay, cúc cung, lui.

 

Xong rồi đến lượt các vị đạo thân khôn đạo cũng tương tự hướng các vị Tiên Phật an giá ngũ khấu thủ ( không có hiến hương ).

 

D.  Lễ Hiến Cúng : sau khi an giá xong rồi lại hiến tiếp 25 đĩa còn lại.

 

2. Lễ Thỉnh đàn

3. Hiến hương, khấu đầu theo lễ sóc vọng mồng 1, 15

 4.(Đứng dậy, chắp xá, quỳ ) An tọa cho Vô Cực Lão Mẫu, hiến hương 5,3,1

                                                An tọa, chúc mừng Minh Minh Thượng Đế ( khấu đầu theo lễ sáng tối )

                                                             Chúc mừng Chư Thiên Thần Thánh

Chúc mừng Tiền Nhân, ĐTS, DBS, Tiền hiền đại chúng.

Đứng, chấp xá, hai bên phân ban, đối diện xá chào, lễ an tọa, chúc mừng tất, buông tay cúc cung, lui. Chúc mừng chúc mừng.

 

Xong rồi đến lượt khôn đạo tương tự khấu đầu ( khỏi hiến hương )

 

4. Lễ Tạ Ân của Đàn Chủ

( Mời ĐC đến bái vị. Kính mời ĐTS từ bi nói đôi lời cùng ĐC. Xong thì mọi người cùng cảm ân ĐTS từ bi.

Hiến hương 5,3,1

Cảm tạ Minh Minh Thượng Đế, Chư Thiên Thần Thánh ( theo lễ sáng tối )

Cảm tạ Tiền Nhân, ĐTS, DBS, Tiền hiền đại chúng.

Đứng dậy, chắp xá, lễ tạ ơn xong, buông tay cúc cung, lui.

 

Đạo thân chúc mừng.

 

Lời Cát Tường ( tham khảo ) 

 

Tượng Di Lặc Tổ Sư

 

Di Lặc Phật Tổ kỳ Bạch Dương

Hoá thân muôn ức pháp vô biên

Ứng vận sau cùng Long Hoa Hội

Độ tất cả nguyên linh về nguồn. 

 

Bạch dương ứng vận, diệu pháp vô biên,

Phật quang phổ chiếu, Tam tào thâu viên

                                                          (Cung thỉnh Di Lặc tổ sư thượng tọa!)

 

Tượng ngài Quán Thế Âm 

 

Nam Hải Cổ Phật Quán Thế Âm

"Tầm thanh cứu khổ" vị tiên phong

Từ bi cam lộ thường ban rưới

Tịnh bình dương liễu huyền cơ thâm. 

 

Nam Hải Cổ Phật, Cam lồ cứu khổ,

Từ bi hỷ xả, khai đạo tiên phong.

                           (Cung thỉnh Nam Hải Cổ Phật thượng tọa!)

 

Tượng Tế Công Hoạt Phật 

 

Thiên Mệnh Minh Sư kỳ Bạch Dương

Phổ độ Tam Tào khai diệu huyền

Tế Công Hoạt Phật hạ trần thế

Chỉ điểm chúng sinh về cội nguồn. 

 

Hoặc : 

(Tế khốn phò nguy bôn ba khắp
Công tâm bình đẳng, đạo phổ truyền
Hoạt bát phương tiện chúng sinh độ
Phật tánh tìm lại nơi dân thường.)

 

Tế thế độ chúng, thanh long hiển chân

Bạch dương ứng vận, phổ độ tam tào

                              (Cung thỉnh Tế Công Hoạt Phật thượng tọa!)

 

Tượng Nguyệt Tuệ Bồ Tát

 

Nguyệt Tuệ Bồ Tát giáng thế linh

Sư Mẫu đạo hiệu Tôn Huệ Minh

Đồng lãnh Thiên Mệnh, Tam Tào độ

Ẩn danh tướng, đức trí cao minh. 

 

Hoặc : 

Nguyệt quang chiếu rọi, âm đức sáng ngời

Thức tỉnh chúng sanh, tìm về nguồn cội

Bàn việc thu viên thờ mạt hậu,

Tuân mệnh đảm trách độ Tam Tào. 

 

Tượng Quan Thánh Đế Quân

 

Pháp Luật Chủ Quan Thánh Đế Quân

Phục Ma Đại Đế uy vô cùng

Hạo nhiên chánh khí trùm trời đất

Tiêu trừ tà ác, cứu bá tánh.

 

Hạo khí xung thiên, Cái Thiên Cổ Phật, Phục Ma Đại Đế

(Cung thỉnh Quan Thánh Đế Quân thượng tọa!)

 

Lữ Tổ Thuần Dương,

Thuần nhiên chí thiện, Dương quang viên thông.

Vì nguyện mà bôn ba thời Bạch Dương,

đều cùng chiêm quang nhân duyên thần thánh

(Cung thỉnh Lữ Tổ Thuần Dương thượng tọa!)

 

  • KIM CÔNG TỔ SƯ

Từ tâm tế thế, vãn cứu cửu lục nguyên linh, phật quang phổ chiếu

lái pháp thuyền trong biển khổ kêu gào, độ tận tàn linh.

                                        (Cung thỉnh Kim Công Tổ Sư thượng tọa!)

 

  • THIÊN NHIÊN CỔ PHẬT

Thiên tâm thuần thiện nguyên linh minh

Nhiên tánh lạc trần thất bổn căn

Cổ phong đồi phế lí tự loạn

Phật đạo chấn hưng cương thường luân

Thiên Nhiên Cổ Phật – Tam tào Minh Sư.

 

  • TRUNG HOA THÁNH MẪU

Nguyệt Tuệ Bồ Tát giáng thế linh

Sư Mẫu đạo hiệu Tôn Huệ Minh

Đồng lãnh thiên mệnh Tam Tào độ

n danh tướng, đức trí cao minh. 

 

  • BẠCH THỦY THÁNH ĐẾ

Bạch dương phổ độ đại thâu viên, thánh nhân giáng thế hồng chân đạo

Bạch Thủy Thánh Đế tiếp sứ mệnh, thức tỉnh quần mê cứu vạn dân

 

  • BẤT HƯU TỨC BỒ TÁT

 

Bất Hưu Tức Bồ Tát nhân gian

Vượt gian truân khốn khó muôn vàn

Bôn ba ngày đêm không ngơi nghỉ

Cứu độ chúng sinh lên Từ Hàng.

 

Bồ tát nguyện, niệm niệm vì chúng sanh

Từ bi hỷ xả, cứu độ chúng sanh không nghỉ ngơi.

 

Số lượt xem : 1163