BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Chúng sinh ai rồi cũng sẽ được độ

Tác giả liangfulai on 2022-03-19 16:19:21
/Chúng sinh ai rồi cũng sẽ được độ

Chúng sinh ai rồi cũng sẽ được độ, tuỳ vào nhân duyên thời điểm khác nhau với các đối tượng khác nhau, phương thức độ hoá khác nhau, do bởi đấng tạo hoá sinh con đâu nỡ để con mình hư hoại, như người mẹ tìm đủ mọi cách để giáo hoá các con nên người, bèn sẽ âm thầm phái đối tượng huynh đệ hay sắp đặt sự việc thích hợp để giáo hoá dẫn độ.


Có người sẽ do thường gieo nhân lành ruộng Phước và duyên lành rộng kết, thường tồn đại bi tâm nguyện lợi lạc chúng sinh mà sẽ thường được Chư Phật Bồ Tát hoặc các bậc thiện tri thức khác đến độ hoá trong vô hình hoặc hữu hình.

Có người sẽ do thường gieo nhân xấu, trưởng dưỡng các tập khí thói hư tật xấu, rộng kết ác duyên thì sẽ được các oan gia trái chủ, nghiệp lực quả báo tồi tệ đến giáo hoá thức tỉnh dần dần rồi mới được độ. Chung quy thì tất cả chúng sinh ai rồi cũng sẽ được độ, rồi cũng sẽ thành Phật, chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn và cái giá phải trả của mỗi người mỗi khác, tuỳ vào nhân duyên nghiệp lực mà bản thân họ đã gieo tạo. Người trí kẻ ngu cũng từ đấy mà phân ra.

Trí nhân thì tuyệt đối sẽ sớm tỉnh ngộ chứ không đợi chờ đến khi nhân duyên nghiệp lực chín muồi đến giáo hoá dẫn độ. Kẻ mê muội khờ dại thì sẽ đợi cho đến khi nhận được những bài học giáo hoá thật nghiêm khắc bi ai từ quả báo nghiệp lực, phải nếm chịu qua rất nhiều những nỗi thống khổ rồi mới tỉnh ngộ.

Lại nữa, Khi mê thì Phật Thầy Thiện tri thức độ, nhân quả nghiệp lực giáo hoá dẫn độ, ngộ rồi thì Tự Tánh tự độ. Tự Tánh nếu chẳng tự độ, ví như người bệnh gặp thầy giỏi thuốc tốt mà chẳng chịu uống thuốc thì cũng chẳng thể lành khỏi bệnh được; lại ví như gặp được ông lái đò sẵn lòng chở sang sông mà giữa chừng khách ngồi đò ấy lại muốn rời đò nhảy lại vào biển khổ trôi nổi ngụp lặn trong ấy. Tự Tánh nếu chẳng nguyện tự độ thì Phật cũng chẳng cách nào độ, chẳng bậc thiện tri thức nào có thể độ nổi. Tự tánh chẳng nguyện tự độ thì tự cũng chẳng độ nổi ai khác, chẳng thể thoát khỏi biển khổ mênh mông, chẳng thể sang được bờ bến an vui bên kia.

Tóm lại, then chốt quan trọng nhất để được độ sang bờ bến an vui giải thoát bên kia vẫn là " Tự Tánh nguyện Tự độ " thì mới khả độ, mới tiếp nhận được sự trợ duyên của " Tha độ ", mới có thể đến được bến bờ an vui giải thoát bên kia, cũng có thể trợ duyên giúp đỡ hoá độ được người khác. Đấy là tầm quan trọng của"Tự Tánh nguyện Tự độ".

Số lượt xem : 582