BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Trân Trọng Căn Cơ Duyên Phận Tu Bàn Đạo

Tác giả liangfulai on 2022-03-19 08:30:39
/Trân Trọng Căn Cơ Duyên Phận Tu Bàn Đạo

Kiếp này cầu đạo do tiền kiếp

Tối thiểu là ba kiếp có tu

Dự được pháp hội : tu năm kiếp

Sống tại Phật đường : bảy kiếp tu.


 

 

 

Kiếp này thanh khẩu : tu mười kiếp

Cùng tu bàn lèo lái pháp thuyền

Bao kiếp tu hành ? Chẳng thể đếm !

Đều có căn duyên, chẳng ngẫu nhiên !

 

Ngày đầu cầu đạo đến Phật đường

Có người gặp trở ngại muôn phương

Có người dễ dàng thuận cầu đạo

Tất cả thảy đều tùy căn duyên.

 

Vô hình có bàn tay sắp đặt

Tùy duyên mà sự biến khôn lường

Như hội Pháp Hoa người ở lại,

Có người rời pháp hội hiện trường.

 

Ai còn ở lại trong pháp hội

Căn cơ thâm hậu chẳng phải thường

Không còn cành lá, toàn hột chắc

Mới được thụ pháp, đắc chơn truyền.

 

Chư Phật đợi đúng thời mới nói

Như hoa Ưu Đàm nở đúng thời

Lại phải chọn đúng người truyền thụ

Phó chúc hộ trì Đại Căn thôi.

 

Đức Phật phó chúc “kinh Pháp Hoa”

Duy Đại Bồ Tát cõi Ta bà

Được hộ trì đọc tụng diễn thuyết

Quảng bá kinh này tại Ta bà.

 

Chúng sinh Ta bà khó giáo hóa

Cần phát khởi sức nhẫn bao la

Cho đến cả không tiếc thân mạng

Duy Đại Bồ Tát khả đảm mà.

 

Thế nên khả cầu đạo, tu bàn

Lái pháp thuyền, truyền thừa tuệ mệnh

Là niềm vinh hạnh căn duyên lớn

Càng nên trân quý chớ lỡ làng.

 

Mạt kiếp địa cầu đến kì hoại

Ơn trên khai xá đạo rộng truyền

Mới có cơ hội được bàn đạo

Hộ trì “ hội Pháp Hoa ” tái hiện.

 

Lũy kiếp đến nay nếm bao khổ

Được rồi lại mất biết bao nhiều

Nhiều hơn thứ kiếp này theo đuổi

Chẳng tu có lỗi tự thân nhiều !

 

Chẳng bàn đạo, tự thân chịu thiệt

Chớ nói khó, nói bận … cớ nhiều !

Nói khó, nói bận, … khó tránh khỏi

Vô thường lại công ít, tội nhiều !

 

Đối trước nhân quả và nghiệp lực

Duy nguyện lực, công đức khả tiêu

Trước nghiệt kính đài khó cãi biện

Đâu còn cơ hội nghiệp trừ tiêu.

 

Trí nhân tự thân tâm làm chủ

Sắp xếp thời gian, chẳng cớ nhiều

Thánh phàm cân bằng, xoay chuyển nghiệp

Trân trọng cơ hội, liễu nguyện nhiều.

 

Muôn cớ đều là “ nhân ” chướng đạo

Tự đặt cho mình rào cản nhiều

Tự thu gặt về “quả” không đẹp

Tư lương công đức chẳng bao nhiêu.

 

Trí nhân tìm cách, không tìm cớ

Dại nhân viện cớ biện hộ nhiều

Trí nhân liễu nguyện nắm cơ hội

Sẽ chẳng dại khờ lỡ mất tiêu.

 

Thành tựu sau này có khác biệt

Tùy người tìm cách hay cớ nhiều

Tùy theo “nhân” trồng, tâm sức bỏ

Hoặc thành chánh quả, hoặc khó siêu.

Số lượt xem : 1268