BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Mười điều đáng tiếc ( Từ huấn của Lam Thái Hoà Đại Tiên )

Tác giả liangfulai on 2023-07-04 21:27:50
/Mười điều đáng tiếc  ( Từ huấn của Lam Thái Hoà Đại Tiên )

Thời gặp Bạch Dương kì cuối tam Phật ứng vận bàn thâu viên, nếu sanh chẳng gặp thời, là điều đáng tiếc thứ nhất.


Hiện nay đạo giáng hoả trạch, thiện nam nữ tại gia xuất gia, nếu chẳng chút tham dự, là điều đáng tiếc thứ hai.

Chính xác là Tam Tào Phổ Độ 96 ức Phật tử về gốc cội, nếu sát gần người mà lướt qua, là điều đáng tiếc thứ ba.

Đã đắc một chỉ của Minh Sư bảo bối vô giá siêu sanh liễu tử, nếu xem nhẹ chẳng tu, là điều đáng tiếc thứ tư.

Có được một đứa con đắc đạo, Huyền Tổ được triêm quang, nếu nghi đạo chẳng thật, là điều đáng tiếc thứ năm.

Biết rõ rằng tu bàn hành công lập đức có thể liễu tội liễu nguyện, nếu biết mà chẳng hành, là điều đáng tiếc thứ sáu.

Đích thân lãnh giáo Tiên Phật ban huấn hiển hoá chỉ điểm đường lối phương hướng, nếu như coi thường, là điều đáng tiếc thứ bảy.

Tham gia pháp hội kinh thiên động địa như vào núi báu, nếu tay không mà về, là điều đáng tiếc thứ tám.

Có đủ thân người khoẻ mạnh giáng thân nơi Trung Hoa dễ tu bàn, nếu do dự chẳng tiến về trước, là điều đáng tiếc thứ chín.

Đi trên đường đạo trực về Lí Thiên độc nhất vô nhị, nếu nửa đường mà bỏ, là điều đáng tiếc thứ mười.

 

Số lượt xem : 280