BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Minh Sư Một Chỉ Điểm

Tác giả liangfulai on 2022-03-19 16:04:58
/Minh Sư Một Chỉ Điểm

Minh Sư một chỉ điểm

Mở cánh cửa diệu huyền

Khế hợp vào đại đạo

Về bổn lai chơn diện.


Tâm ngược dòng về Nhất

Xoay về tự bản tánh

Chẳng duyên theo cảnh trần

Lục căn liền thanh tịnh.

 

Mười phương quốc độ sáng

Trong sạch như lưu ly

Bên trong có trăng sáng

Mật viên Như Lai hiện.

 

Thân tâm đại yên ổn

Nguồn suối tuệ trào tuôn

Được Vô Sanh Pháp Nhẫn

Bình đẳng Phật mười phương.

 

Minh Sư một chỉ điểm

Thâu về muôn pháp môn

Muôn pháp quy về một

Nơi bổn tánh diệu viên.

 

Chủng Phật “ gieo ” tâm ruộng

Dưỡng trưởng đợi thời duyên

Chín muồi kết quả Phật

Khi về Tánh bổn nguyên.

 

Nơi Minh Sư chỉ điểm

“ Thập Phương Như Lai ” hiện

Tự Tánh Di Đà Phật

Hiển “ nhãn tạng Tây Phương ”.

 

Mười vạn tám ngàn dặm

Nương một điểm “ diệu huyền ”

Sát na về “ cõi Phật ”

Cảnh tùy tâm ứng hiện.

 

Minh Sư một chỉ điểm

Hoắt ngộ tánh tiên thiên

Ấn chứng về Tự Phật

Tâm ấn Tổ Tổ truyền.

 

Minh Sư một chỉ điểm

Đương thời Tế Công truyền

Nguyệt Tuệ Bồ Tát vận

Tiếp độ người hữu duyên.

Số lượt xem : 2403