BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

TẾ CÔNG HOẠT PHẬT CỨU THẾ CHÂN KINH

Tác giả liangfulai on 2023-07-08 14:23:16
/TẾ CÔNG HOẠT PHẬT CỨU THẾ CHÂN KINH

TẾ CÔNG HOẠT PHẬT CỨU THẾ CHÂN KINH

 

Khai kinh tán

 

Khai kinh kết thiện duyên, kinh thanh thấu thượng thiên

Quỷ thần văn kinh quyển, tà ma tự diệt hình


Cử hương tán

 

Lô trung phẫn bảo hương, hương yên đạt tam thiên

Tam giới thần thánh giáng, giáng trạch tứ phúc tường

 

Tịnh ngũ quan

 

Linh đài thanh tĩnh, thần giáng thái hư

Sắc thanh hương vị, ý tướng giai vô

Lục căn thanh tịnh, ma kha phổ chiếu

Trang nghiêm pháp tướng, lệnh ngô an cư.

 

Tịnh tâm chú

 

Nhân tâm vạn vật linh, linh vi vạn vật thiên

Thiên thiện cải chư ác, ác niệm hóa vi yên.

 

Phụng thỉnh

 

Nam mô đại từ đại bi hộ pháp tôn giả khể thủ đốn thủ

 

Tế thế quần sanh chiếu tam thiên.
Công chánh vô tư khả đạt thiên
Hoạt dụng chân kinh truyền vạn thế
Phật pháp vô biên hóa đại thiên

Chân kinh ứng vận xuất, tai tiêu kiếp trừ đại đạo tôn
Tu thân hóa thế lập công huân, bát bát thánh hiền kỉ
Phật thánh tiên chân phát từ bi, đức trạch quần sanh đắc quang huy
Đông lai tử khí triển, phổ độ tam tào khai diệu huyền

 

Ứng thân hạ phàm sư Thiên Nhiên, trung thổ hữu duyên phần
Kế vãng khai lai vạn bát xuân, bạch dương phùng vận đạo tuyến tồn
Thanh hồng vận dĩ ẩn, dương quang phổ chiếu đạo đức dương
Vạn bang hàm ngưỡng vận đại đồng, gia gia phật quang chiếu


Linh Sơn Như Lai tĩnh quán chiêu, ngô sư chỉ điểm lộ nhất điều
Thiên kinh vạn điển hữu, vị văn chân kinh thuyết nhân do
Hữu duyên Minh Sư hội tương cầu, khai thái bạch dương vận
Phật kim thuyết phá mông lông vân, thiện chí ư chỉ li khổ luân

 

Nhị lục thời thủ nhất, ngũ khí triều nguyên nhất kỉ phi
Liên hoa tòa thượng hội đan trì, tôn giả bổn La Hán
Trượng lục kim thân chiếu thế gian, tế nhân tỉnh thế quy y an
Tâm minh thiện nam nữ, kinh văn ngộ thấu mạc trì nghi


Thụ sư điểm hóa thoát khổ chi, học trí trung dung tịnh 
Tâm thành bão kinh phụng Phật danh, nhất thiết tai ương hóa tác trần
Đạo đại duy thiên đại, chí tôn chí quý điểm linh thai
Ứng vận khai thái vạn tượng tài, thiện trí tuệ lãng lãng


Lập thân hành đạo nội ngoại công, lí chánh sự minh thiên hạ thông
Cổ kim thùy vô thác, quá vật đạn cải nhập thiện khoa
Khoa trình quá hậu khổ hải đào, sĩ nông cập công giả ( cổ, giá )
Chí tâm thường niệm phúc đức cao, hợp gia bình an vạn sự hòa

 

Kinh văn tuy thiển cận, bất khả thị vi đỉnh thượng vân
Phụng hành chân kinh thoát khổ luân, tâm thành kiền bái tụng
Tiêu tai giải ách li khổ chướng, phùng hung hóa cát định trinh tường
Triêu tịch thành tâm niệm, tâm minh thần thanh thân bất điên


Vạn bệnh giải khước nghiệt bất triền, niệm kinh tâm đầu chánh 
Khu tà trừ uế sự an ninh, phúc lộc càn nguyên hanh lợi trinh
Tụng thử Hoạt Phật kinh, phúc tuệ song tăng trưởng
Tụng thử Hoạt Phật kinh, tử tôn đắc an khang

 

Tụng niệm Hoạt Phật kinh, công danh lợi lộc đắc bình bộ
Tụng đắc chân kinh văn, vĩnh thế hóa vi cát


Nhược vi phụ mẫu tụng, phụ mẫu đắc trường thọ
Nhược vi vong hóa niệm, vong linh đắc siêu sanh

Nhược vi thân hữu cầu bệnh ương, bệnh ương đắc an thuyên


Toàn gia lão ấu đồng thanh niệm, lão ấu bảo an khang
Tụng niệm Tế Công chân kinh, miễn tai hựu tiêu nạn
Tụng đắc Tế Công chân kinh, giác ngộ đệ nhất tiên
Chân kinh quảng bố thập phương giới, Chư tôn Bồ Tát đồng tán viết:

 

Tế Công Hoạt Phật đại từ bi, vi cứu cửu lục chúng nguyên linh
Liễu khước nhân sinh tử sinh lộ


Tế Công Hoạt Phật viết: gia trung hữu bổn chân kinh, khả bảo bình an
Bất tụng thử kinh, phụng thượng thần trác xác bảo nhĩ, khước trừ tà ma vĩnh tiêu diệt


Chân thành tụng thử kinh, bố kinh thuyết kinh điển


Công đức vô lượng phúc vô biên, lão ấu an khang thọ diên niên
 

Đệ tử ........ khể thủ đốn thủ


Phụng thỉnh
Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Tế Công Hoạt Phật (thập khấu thủ)

Cung thỉnh
Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Thiên Nhiên Cổ Phật (thập khấu thủ)

 

Hồi Hướng Văn

 

Công đức hồi hướng cấp lục thân quyến thuộc

Vãng sanh tịnh độ cấp tha môn ly khổ đắc lạc

Thỉnh oan sanh trái chủ hòa ngã môn cộng tu phật pháp, phát bồ đề tâm

Lũy thế, tiền thế, kim thế, sở kết oan oán nhất nhất hồi hướng cấp ngã oan sanh trái chủ

Nguyện dĩ thử công đức, phổ cập ư nhất thiết
Ngã đẳng dự chúng sinh, giai cộng thành Phật đạo.

 

( Dịch nghĩa :

Công đức hồi hướng cho lục thân quyến thuộc

Vãng sanh tịnh độ cho họ rời khổ được vui

Thỉnh oan sinh trái chủ cùng tu phật pháp với chúng tôi, phát tâm bồ đề

Những oan oán đã kết lũy kiếp, tiền kiếp, kiếp này, nhất nhất thảy đều hồi hướng cho các oan sanh trái chủ của tôi

Nguyện đem công đức này, phổ cập hết thảy

Tôi cùng chúng sanh, đều cùng thành phật đạo. )

Số lượt xem : 410