BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Nắm Bắt Hữu Hạn, Sáng Tạo Vĩnh Hằng ( Tế Công Hoạt Phật từ huấn )

Tác giả liangfulai on 2022-08-03 09:49:26
/Nắm Bắt Hữu Hạn, Sáng Tạo Vĩnh Hằng ( Tế Công Hoạt Phật từ huấn )

Hãy nắm bắt sinh mệnh hữu hạn

Để khai sáng tuệ mệnh vĩnh hằng

Đạo, phải tu mới khả thành đạo

Đạo, phải hành mới hiển đức hạnh.


Thời vận đã đến kì mạt hậu

Cộng nghiệp chín muồi, kiếp gom thâu

Thu về, muôn lá vàng úa rụng

Vô thường nhanh chóng, phải tu mau.

 

Mỗi ngày tu được mỗi ngày công

Mỗi ngày hành được hiển đức hạnh

Một ngày chẳng tu cũng chẳng hành

Thì phí trôi một ngày sinh mệnh.

 

Chẳng phải sợ tu đạo muộn màng

Duy chỉ sợ đoản thọ ngắn mạng

Sinh mệnh có bao để lãng phí ?

Sắc thân còn dùng được bao lần ?

 

Đời vô thường, sinh mệnh mong manh

Nào ai chủ đạo được vô thường

Ai nắm bắt được tự sinh mệnh ?

Sao phải đợi già mới tu hành ?

 

Nếu đã biết thế gian mọi thứ

Đối vô thường chẳng thể tự chủ

Đồ nhi còn gì nhìn chẳng thấu ?

Còn gì tham luyến mãi truy cầu ?

 

Còn gì mãi chẳng thể buông xuống ?

Còn gì mãi chấp trước vấn vương ?

Sao không dùng sinh mệnh hữu hạn

Nắm bắt, chủ đạo tạo hằng thường ?

 

Bạch Dương Kì Ơn trên khai xá

Khả chủ đạo “ thăng ” “giáng ” tánh linh

Khả nắm bắt tự tâm tu đạo

Khả chủ đạo tự thân hành công.

 

Nắm bắt cơ duyên gặp đại đạo

Để tham dự Tam Tào phổ độ

Hành công liễu nguyện công đức lập

Một kiếp này tu đạo chứng thành.

 

Nắm bắt phước báo của kiếp này

Tiêu trừ lũy kiếp nghiệp sâu dày

Tư lương công đức Tây Phương lập

Viên mãn phước tuệ về Trời Tây.

 

Tam thí, tài pháp và vô úy

Vô vi tâm hành trì mỗi ngày

Khai hoang xiển đạo thường tài trợ

Khéo dụng phước lượng sức hành ngay.

 

Nắm bắt trí tuệ của kiếp này

Nhảy thoát luân hồi bấy lâu nay

Nắm bắt ưu thế mình sở hữu

Khả triệt để cải vận sau này.

 

Nắm bắt trân trọng mỗi giây phút

Khéo dụng “ nhục thân còn ” phút giây

Chân thật tu bàn khiến linh tánh

Viên mãn quang minh về cội Tây.

 

Duy thật làm có chơn công đức

Mới khả khiến linh tánh “ nhẹ ” “ thanh ”

Siêu thoát ngoài ngũ hành tam giới

Về cội Vô Cực ngay kiếp này.

 

Đồ nhi nếu muốn được như vậy

Ngay tại nhân gian phải hành ngay

Tu tâm tánh chí viên dung mãn

Quang minh ngời sáng từng phút giây.

 

Lúc bình thường mọi lời nói phải

Thuần chánh tốt đẹp chẳng nhiễm ô

Có tính khải phát, tính xây dựng

Tích cực, thay Trời đạo rộng tuyên.

 

Lúc bình thường thân hành động phải

Hợp đạo đức, tam cang ngũ thường

Hành vi đoan chánh có đức hạnh

Khả cảm người, lan tỏa yêu thương.

 

Hãy nắm bắt sinh mệnh hữu hạn

Để khai sáng tuệ mệnh vĩnh hằng

Dụng phước báo hữu hạn ngắn tạm

Dựng lập công đức mãi trường tồn.

 

 

Số lượt xem : 933