BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Tu Đạo Điều Trọng

Tác giả liangfulai on 2022-07-18 11:24:48
/Tu Đạo Điều Trọng

Tu đạo chẳng trọng phú hay bần

Duy chỉ xem trọng căn cơ thâm

Chẳng trọng chủng tộc, nhân duyên trọng

Chẳng trọng tuổi đạo, trọng hành thâm.


Tu đạo chẳng trọng nơi danh tướng

Duy chỉ trọng khế hợp đạo tâm

Chẳng trọng tranh biện, trọng thật đức

Chẳng trọng tín vật, trọng chơn truyền.

 

Tu đạo chẳng trọng nơi thiền tọa

Duy trọng tâm bất loạn, lìa tướng

Chẳng trọng khấu tụng, tâm hành trọng

Chẳng trọng ngoại cầu, trọng nội tầm.

 

Tu đạo chẳng trọng cảnh thuận nghịch

Trọng ngay lúc ấy thanh tịnh tâm

Chẳng trọng năng lực bàn Phật sự

Duy trọng chân tu thật luyện tâm.

 

Tu đạo phải tỏ ngộ bổn tâm

Phương hướng đúng đắn chẳng sai lầm

Chẳng lầm dụng tâm lệch phương hướng

Ngược dòng nghiệp lực, chủ đạo tâm.

Số lượt xem : 645