BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Phật Đường Tự Thân

Tác giả liangfulai on 2022-04-06 11:45:46
/Phật Đường Tự Thân

Mỗi người có phật đường tự thân,

Lão Mẫu Chư Phật tại tâm mình,

Ba ngọn “đèn phật” phải luôn thắp,

Đăng “ toà sư tử ” độ chúng sinh.


Đàn Chủ phật đường nơi tự thân,

Phải luôn quản tốt phật đường mình,

Sáng tối hiến “ hương giới, định, tuệ ”,

Khấu đầu “ tự Phật ”, niệm “ Phật mình ”.

 

“ Tự Phật Di Lặc ” lòng từ hiện,

Thương xót chúng sanh, thịt chẳng ăn,

Bao la rộng lớn lòng khoan thứ,

Luôn giúp chúng sanh vui an lành.

 

“ Tự Phật Quán Âm ” lòng bi mẫn,

Thương xót cứu khổ mọi chúng sanh,

Nghe tiếng kêu cầu liền ứng hiện,

Ngàn mắt ngàn tay luôn sẵn dành.

 

“ Tự Phật Tế Công ” vô tư lòng,

Tế thế độ đời, tâm chánh công,

Chẳng thiên lệch, an bần lạc đạo,

Phật sống tại thế, hợp “ thiên tâm ”.

 

“ Nguyệt Tuệ Bồ Tát ” nơi tự thân,

Ẩn danh tướng, đức trí cao minh,

Gánh kiếp cứu đời, từ quang rọi,

Lặng lẽ âm thầm bao yêu thương…

 

Đàn Chủ phật đường nơi tự thân,

Phải siêng lễ kính “ Phật nơi mình ”,

Vạn đức trang nghiêm, Phật ngoài học,

Lấy thân hiển đạo, Phật tại thân.

 

Đàn chủ phật đường nơi tự thân,

Phải thường thương nghĩ xót “ chúng sinh ”,

Độ hoá thành toàn lên giác ngạn,

Quay về “ cội đạo ”, thoát “ tử sinh ”.

 

Phật đường tự thân thường thanh tịnh,

Trang nghiêm vạn đức chẳng bụi trần,

Không “ rác phiền não ”, không cấu uế,

Cực Lạc Lí Thiên trước mắt mình.

 

Mỗi người có phật đường tự thân,

Mấy ai khả nhận ra nơi mình ?

Ngộ nghĩa thậm thâm nơi thiền ý,

Mượn tướng tải đạo nơi tự thân.

 

Ai đã ngộ phật đường tự thân,

Chớ quên “ Đàn chủ ” nơi tự mình,

Từng thời khắc sứ mệnh ghi nhớ,

Chẳng rời phật đường nơi tự thân.

 

Phật đường trong ngoài nơi tự thân,

Đàn Chủ phải tận tâm sức mình,

Thanh tịnh trang nghiêm phật quy giữ,

Độ hoá thành toàn mọi “ chúng sinh ”.

 

Số lượt xem : 1693