BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Tam Quan Cửu Khẩu do tâm sanh, trong Thiên Phật Viện đợi sen phẩm

Tác giả liangfulai on 2022-08-04 10:20:05
/Tam Quan Cửu Khẩu do tâm sanh, trong Thiên Phật Viện đợi sen phẩm

Dân quốc năm thứ 76 Tuế Thứ Đinh Mão

Thiên Phật Viện - những lời kết duyên của Đinh Hiểu Kiều

Ơn trên từ mẫn, Mậu Điền Sư huynh từ bi, dẫn một vài huynh đệ tỉ muội chúng tôi tu luyện tại Thiên Phật Viện hạ cõi phàm, tiến vào Phật điện cùng kết thiện duyên với các huynh đệ tỉ muội nơi đây, còn có thể đem tình hình trải qua Tam Quan Cửu Khẩu, dẫn vào Thiên Phật Viện, và tình hình của Thiên Phật Viện nói một cách tỉ mỉ rõ ràng.


 

Lúc bình thường đã phải giúp đỡ trợ đạo, đợi đến thời khắc Long Hoa Đại Hội thì mới định xuống quả vịcó những quả vị hiện nay tạm định trước, là dựa vào các hậu học thật tốt mà hành công lập đức, có một số tổ tiên chờ đợi con cháu thật tốt hành công liễu nguyện, cùng có thể triêm quang, ở trong Thiên Phật Viện chẳng cần chịu sự khổ luyện nữaTam Quan Cửu Khẩu có đủ thứ các ải để mài luyện nhân tâm, mài luyện phàm tâm hiện ra Thiên tâmLão Mẫu từ mẫn giáng xuống Ý chỉ, mỗi mỗi cầm giữ lệnh bài giúp đỡ trợ đạo, chẳng cần ở Thiên Phật Viện tu trì; duy chỉ có những người lớn tuổi đối với lễ tiết có chỗ lơ là sơ suất, có chỗ không hiểu rõ, thì mới lại học lễ tiết bái lạy. Đợi đến Đại Hội Long Hoa, các huynh đệ tỉ muội tụ họp cùng nhau gặp mặt Mẹ tánh linh, cùng nhau vui vẻ chúc mừng cả ngày. Thành Tiên thành Phật duy chỉ có ở vào khoảng thời gian Bạch Dương, nhân gian hãy thật tốt mà tu trì dựng lập công đức, trong ngoài nhất định phải hợp nhất thì mới miễn vào cửa ải qua nơi Tam Quan Cửu Khẩu, mà trực tiếp đợi tin tốt lành ở Thiên Phật Viện, do Ân Sư từ mẫn dẫn tiến gặp Hoàng Mẫu. 

Các vị thần cõi khí thiên hiện nay khắp nơi giúp đỡ trợ đạo, các Tu Luyện Sĩ của Thiên Phật Viện cũng thảy đều giúp đỡ trợ đạo, cùng trợ giúp những người có tâm cùng bàn lí việc Tam Tào. Những người có tâm tu đạo các huynh đệ tỉ muội cứu giúp lẫn nhau, tăng thêm trí tuệ của họ, cho họ hiện ra trí tuệ, hiện ra Thiên Tâm, hợp linh với các huynh đệ tỉ muội chúng tôi của Thiên Phật Viện, cùng làm đại hội thịnh thế này, vậy nên duy chỉ có dựa vào các huynh đệ tỉ muội, đặc biệt là các Điểm Truyền Sư hãy thật tốt mà dẫn động các hậu học, dẫn đạo họ đi hướng con đường đại đạo khang trang, con đường quang minh sáng ngời, thì mới có thể miễn đi một số tội lỗi, mới có thể nhảy ra khỏi vực khổ, mới có thể được ơn trên từ mẫn. Một đường kim tuyến dẫn chúng ta minh tâm kiến tánh, hồi quang phản chiếu, thật tốt tu trì, Lão Mẫu Thiên Đường tại nhân gian của chúng ta thì có thể gặp nhau rồi, chớ có chấp trước thiên đường ở trên trời, nhân gian tức là thiên đường, ở giữa một niệm của bản thân.

 

Thời khắc cuối cùng hơi thở còn thoi thóp duy chỉ tồn thiện niệm, vĩnh viễn ôm giữ tâm sơ phát ban đầuHãy thật tốt mà học tốt lễ tiết để tránh về đến thiên đình rồi lại phải bắt đầu tu luyện lại từ đầu; không còn sắc thân nữa thì khó tu luyện. Một khối linh quang chớ có mà có sự tì vết; sự quang minh sáng ngời có thể soi chiếu tam thiên đại thiên thế giới, có thể chế tạo Tiểu Chu Thiên, Đại Chu Thiên, phải thường chuyển pháp luân, ứng dụng vô cùng. Tu đạo chớ có cố chấp, phải lung linh hoạt bát, thành đức đạt tài mới có thể đăng nhập cõi Thánh; duy chỉ có hiện ra Thiên Tâm, học tập bước chân của người xưa, học tập phong phạm của Thánh Hiền, tự mình làm tấm gương sáng, xông phá cửa ải khó, thiên đường lập tức ở trước mắt của chúng ta; đợi đến thời khắc chúng ta an nghỉ, thì có thể trực tiếp gặp gương mặt từ bi của Hoàng Mẫu, vậy nên duy chỉ dựa vào Điểm Truyền Sư thật tốt mà dẫn động vậy !

 

Các huynh đệ tỉ muội Thiên Phật Viện cùng nhau hạ phàm, trong âm thầm giúp đỡ trợ đạo, cùng trợ Tam Tào, cùng trợ Bàn cuối, trợ giúp cho Ân Sư, Sư Mẫu của chúng ta.

Hãy thật tốt mà giúp đỡ trợ đạo, giúp cho đại sự thâu viên của Di Lặc Tổ Sư của chúng ta, do kiếp số luôn dồn dập giáng xuống, duy chỉ có dựa vào Chúng Hiền Lương, Chúng huynh đệ tỉ muội gánh kiếp cứu đời, chẳng từ lao khổ, xả mình vì người.

Hãy thật tốt mà tu trì, hiển chơn tâm ngưng vọng tâm, để hiện linh quang của chúng ta, để hiện đức hạnh của mình, để ngăn cản các kiếp số, vậy nên duy chỉ có đồng tâm đồng đức, hiển ra đại phật quang, quét yêu trừ quái, mới có thể hiển hiện thế giới đại đồng.

 

Trước hết hãy lấy việc lập đức vì Tổ Tiên là quan trọng hàng đầu, trước hết hãy lấy việc làm tấm gương sáng tốt là chính, bản thân mình làm tốt tấm gương sáng mẫu mực thì mới hiện linh quang chúng ta xông thẳng Lí Thiên.

Chúng tôi ở Thiên Phật Viện chúc phúc các huynh đệ tỉ muội ở cõi phàm, tu đạo phải kiên trì lâu dài, mới có thể lập phẩm quả, mới có thể công quả viên mãn, hãy đem tất cả mọi tập khí, những thói hư tật xấu cõi phàm mau mau quét trừ, mới có thể soi thấy quang minh sáng ngời, mới có thể đạt đến cảnh giới chí thiện hoàn mĩ.

 

Tu trì có đạt đến sự viên mãn chí thành, thì Ân Sư và Kim Đồng Ngọc Nữ có thể dẫn chúng ta trực tiếp về Vô Cực Lí Thiên.

Nếu vào thời khắc lâm chung, tâm thần bất định, phàm tình có chỗ nhớ nhung vướng bận, những cửa ải này sẽ từng ải từng ải một khó khăn hơn ngăn cản chúng ta; vậy nên các huynh đệ tỉ muội hãy thật tốt mà tu trì, thường gìn giữ cái tâm thanh tịnh, tâm từ bi, thì sẽ trực thăng Lí Thiênnhững cửa ải này toàn bộ thảy đều biến mất chẳng còn bóng tích.

 

Xin khấu tạ đại sư huynh từ bi, Thiên đường làm gì có Thiên Phật Viện, làm gì có Tam Quan Cửu Khẩu, toàn bộ thảy đều do cái tâm của bản thân chúng ta lập xuống cửa ải. Người nếu như tâm cảnh chưa đạt đến, thì hiển hiện ra đủ thứ các cửa ải sẽ càng nhiều, các huynh đệ tỉ muội chắc là sẽ hiểu cái lí này.

Đệ xin khấu tạ đại sư huynh từ mẫn, khấu tạ Hoàng Mẫu từ mẫn, đã để cho các huynh đệ tỉ muội của Thiên Phật Viện cũng có thể đến cõi phàm, cùng kết thiện duyên với các huynh đệ tỉ muội nơi đây. Con xin khấu từ Hoàng Mẫu, khấu từ Điểm Truyền Sư, khấu từ các vị huynh đệ tỉ muội.

 

Tu như thế nào mới có thể qua

“Tam Quan Cửu Khẩu” ?

 

Tu như thế nào ở nơi nhân gian ? Chỉ cần tu 3 hạng này được viên mãn thì có thể thuận lợi thông qua sự khảo nghiệm của “Tam Quan Cửu Khẩu”.

  1. Làm được một cách viên mãn ở “ cương thường luân lí nhân đạo”
  2. Chẳng có thiên kiến tà hạnh ở “lí niệm tu bàn”
  3. Phải tu đến viên mãn ở “thói hư tật xấu, tánh khí nóng nảy”.

Nếu có thể tu được viên mãn cả 3 hạng trên thì thành đạo có dư, lúc về trời chẳng cần thông qua sự khảo nghiệm của “Tam Quan Cửu Khẩu”.

 

Bởi chúng ta chưa tu tốt 3 hạng trên nên sau khi quy không mới phải đến “Tam Quan Cửu Khẩu” để tu luyện.

 

Tam Quan Cửu Khẩu đối Ấn Tín

Tam Quan Đại Đế từ huấn

 

 

 

Tử Dương Quan” khảo chứng Bạch Dương đệ tử về “ luân lý cương thường nhân đạo ” liệu có viên mãn.

 

Hòa Dương Quan” khảo chứng đệ tử Bạch Dương về “lí niệm tu bàn” liệu có thiên kiến tà hạnh.

 

Cửu Dương Quan” khảo chứng đệ tử Bạch Dương về “tập khí thói hư tật xấu” liệu có đạt đến sự viên dung.

 

Thông qua sự khảo chứng “Tam Quan Cửu Khẩu” , người mà có thể thông qua cửa ải thì mới đưa vào “Thiên Phật Viện” để an vị, tiếp nhận sự giáo hóa của Di Lặc Cổ Phật, cuối cùng đạo chứng “Đâu Suất Nội Viện”. Khi linh tánh khôi phục lại bổn lai diện mục thì là lúc trở về lại Vô Cực.

 

Nếu như chẳng thể thông qua sự khảo chứng của “ Tam Quan Cửu Khẩu” , hoặc có công, hoặc có lỗi thì phán vào “ Thiên Lao Ngục” tiến hành tiếp nhận sự trừng phạt tội lỗi. Người mà có thể sám hối sửa lỗi thì mới dựa vào công để mà định quả.

 

Tu hành phải “ sửa bỏ thói hư tật xấu, bỏ đi những tánh khí nóng giận ” thì mới có thể an nhiên qua được sự khảo chứng của “tam quan cửu khẩu”, trở về Vô Cực Lí Thiên, diện kiến Vô Sanh Lão Mẫu.

 

Phàm là người nay, những người tại thế hành thiện “đắc thiện” và thọ mạng đã hết, quy y tịnh độ .., ai cũng đều cần phải thông qua “ Cửu Cửu Tử Dương Quan” , khảo chứng tam bảo và tra xét nhân quả ba đời.

 

Cửu Cửu Tử Dương Quan ” là tên gọi chung của “Tam Quan”. Do vậy nên bên trong “ Cửu Cửu Tử Dương Quan” phân biệt thành “Tam Quan”, gọi là “Tử Dương Quan” “Hòa Dương Quan” và “Cửu Dương Quan”

 

Tử Dương Quan

Thần Dương Điện Khẩu :   truy hỏi họ tên, Tam bảo tâm pháp.

Thanh Dương Điện Khẩu : khảo vấn lập nguyện, mười điều đại nguyện.

Bích Dương Điện Khẩu :    truy hỏi việc tiến đạo, công trình tiến đạo.

 

Hòa Dương Quan

Đan Dương Điện Khẩu: hỏi rõ việc quy y, quy giới tu đạo, tâm thanh, thân thanh, hành thanh.

Cảnh Dương Điện Khẩu: hỏi cặn kẽ ngoại công, phẩm cách, công đức, hỏa hầu.

Vương Dương Điện Khẩu: Điều tra rõ nội công, ba ngàn công tám trăm quả.

 

Cửu Dương Quan

Chấn Dương Điện : tranh bàn về công quả, khắc kỉ ( kiềm chế tư dục, nghiêm khắc tuân theo kỉ luật ) , sửa lỗi, tự kiểm điểm bản thân, trải lòng từ.

Tử Dương Điện :      thẩm tra rõ bát đức, tu thiên đạo bắt đầu từ nhân đạo.

Cửu Dương Điện :      Tiên Tài phê bình chú giải, bát chánh đạo

 

Tam Quan trên tính tổng cộng gồm có 9 Điện Khẩu, mỗi Điện khẩu lại kèm theo có 9 thất, sở, lao, viện, xứ, đình.

Do vậy nên trong Tam Quan tổng cộng gồm có 9 lần 9 = 81 tiểu quan khẩu, có 32 vị Thánh Phật Tổ Sư, ngũ bách linh quan, thiên long bát bộ, 265 viên Tiên Lại chuyên trông coi các việc như khảo chứng, thẩm vấn, tra xét, khiển trách phạt cảnh cáo, hình phạt, thưởng công, ban phước, tu luyện, sám hối, trị liệu, tịnh thân, tu tánh, viên minh …

Phàm là những người tại thế quy y chùa miếu hành thiện và “đắc đạo”, khi thọ mạng đã hết thì bắt đầu từ “Vong Hồn Kê Tra Thự” mà đến “Tam Quan Bảo Điện” ( Hành Cung ) khảo chứng Tam Bảo hoặc sự huyền diệu của đại đạo, rồi sau đó đến “Tử Dương Quan Thần Dương Điện Khẩu” do bổn Tổ Sư thẩm tra họ tên, khảo xét nhân quả ba đời, sau đó chuyển đến cửa ải của các Quan, trải qua 81 tiểu quan khẩu thì mới có thể đến “ Bát Quái Công Quả Viện” án công định quả, tịnh dưỡng bổn tánh.

 

 

Số lượt xem : 1452