BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Những người không thể đến Vô Cực Lí Thiên ( Lời từ bi của Hoạt Phật Sư Tôn )

Tác giả liangfulai on 2022-05-04 10:09:39
/Những người không thể đến Vô Cực Lí Thiên ( Lời từ bi của Hoạt Phật Sư Tôn )

 

 

1. Người chẳng nói lí, chẳng cách nào đến Lí Thiên.

2. Người mà thân tâm chẳng thanh tịnh, chẳng cách nào đến Lí Thiên.

   3. Người chẳng ngộ chân lí tu đạo, chỉ cầu công phu vẻ ngoài, chấp trước những hình sắc Khí, Tượng, thì chỉ ở trong hai cõi trời Khí Tượng ( Khí Thiên, Tượng Thiên ), chẳng cách nào đến được Lí Thiên.

4. Người mà lễ Phật, lạy Thần, kính Tiên mà dùng tâm phân biệt lớn nhỏ khởi lên niệm bất kính, chẳng có tấm lòng siêu vượt Lí Thiên, thì chẳng thể đến được Lí Thiên.

5. Người mà huỷ báng những tôn giáo khác, xem thường người khác, xem trọng bản thân, phân biệt môn hộ tông phái, chẳng thể dung thông chân lí, chẳng thể đến được Lí Thiên.

6. Chẳng lập công đức, chỉ cầu độc thiện kì thân ( chỉ lo tốt cho bản thân ), chẳng thể đến được Lí Thiên.

7. Trần duyên chưa tận dứt, cưỡng cầu siêu thoát, chẳng thể đến được Lí Thiên.

  8. Người mà công quả không đủ, nghiệp chướng chưa trả xong, chẳng thể đến được Lí Thiên.


Số lượt xem : 1349