BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Người muốn vào cửa Đạo

Tác giả liangfulai on 2022-08-28 21:36:37
/Người muốn vào cửa Đạo

Đạo vô hình vô tướng,

Hễ chấp tướng khó vào,

Đạo siêu vượt văn tự,

Nơi giáo ngoại biệt truyền.


Người muốn vào cửa đạo,

Buông “Ngã Chấp” trước tiên,

Dẹp trừ tâm ngã mạn,

Cầu Minh Sư chỉ điểm.

 

Tín đạo là khởi bước,

Có tín mới có nguyện,

Nguyện lại hành thực tiễn,

Nội ngoại công song tiến.

 

Tâm vô vi hành đạo,

Tâm vô trụ hành thiền,

Vô tư không thiên lệch,

Thường tồn “Tứ vô lượng”.

 

Tinh tấn chẳng mỏi mệt,

Lợi lạc Chúng thường xuyên,

Lặng thầm không ngôn ngữ,

Hành thiện chẳng phô trương.

 

Người muốn vào cửa đạo,

Phải phá chấp mọi tướng,

Nhân, ngã chúng, thọ giả,

Phiền não, sở tri chướng.

 

Người muốn vào cửa đạo,

Phải ngộ đạo trước tiên,

Tỏ bổn tâm tánh Phật,

Rõ bổn lai chơn diện.

 

Người muốn vào cửa đạo,

Tâm thanh tịnh chẳng thiên,

Chẳng nghĩ thiện và ác,

Tâm chánh trực, hồn nhiên.

 

Người muốn vào cửa đạo,

Phải nguyện gánh sứ mệnh,

Như nhật nguyệt soi sáng,

Truyền thừa mãi luân phiên.

 

Người muốn vào cửa đạo,

Tu nhẫn nhục quên mình,

Đức dày tải muôn vật,

Hành lục độ tinh tấn.

 

Người muốn vào cửa đạo

Phải chịu khổ tu luyện

Vượt gian nan thử thách

Thản nhiên trước khảo nghiệm.

 

Cầu đạo chẳng tu đạo :

Vẫn chỉ ngoài cửa thôi

Cửa đạo vẫn chưa tiến

Tâm bên ngoài rong chơi.

 

Đạo vô hình vô tướng

Duy phá tướng khả vào

Hễ còn tâm chấp trụ

Cửa đạo liền khó vào.

 

 

Số lượt xem : 653