BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Kí Sự Kết Duyên của Mục Liên Tôn Giả ( Một trong mười đệ tử lớn của Phật Đà )

Tác giả liangfulai on 2023-05-31 21:45:18
/Kí Sự Kết Duyên của Mục Liên Tôn Giả  ( Một trong mười đệ tử lớn của Phật Đà )

Tây Nguyên năm 1993, Tuế Thứ Quý Dậu, ngày 26 tháng 7, tại Bandung ( thuộc Indonesia )


Nguyên Nhân Phổ Độ, Hiếu Hạnh Thắng Thần Thông

 

Từ xưa đến nay, có biết bao nhiêu Bồ Tát đều là từ đạo hiếu mà làm cảm động trời xanh. Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng là lấy hiếu làm cảm động trời, Bồ Tát Quán Âm cũng là lấy hiếu làm cảm động trời, Mục Liên tôi đây cũng là lấy hiếu làm cảm động trời, xưa nay chỉ có những đứa con hiếu thảo mới có thể làm cảm động trời đất quỷ thần. Chẳng có lòng hiếu thảo, chẳng hiếu kính cha mẹ thì trời đất sẽ chẳng che chở phù hộ cho. Hôm nay tôi đến đây là muốn cùng mọi người bàn luận về chữ hiếu, nói một chút về thần thông :

 

Trong mười đệ tử lớn của Phật, Mục Kiền Liên Tôi là thuộc về thần thông bậc nhất. Gia cảnh của tôi tốt, lúc tôi còn chưa đắc được chánh pháp, tứ quả bàng đạo mà tôi đã tu chẳng phải là cứu cánh rốt ráo, tôi dùng thần thông vui đùa nơi chốn nhân gian. Lúc bấy giờ còn là thời kì chánh pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni thì ngoại đạo đã rất thịnh hành, các giáo đều có các loại phép thuật thần thông, nó chẳng phải là đại pháp thượng thượng thừa, có rất nhiều cái mà các vị chẳng hiểu được.

 

Chúng ta hôm nay có thể cầu đạo là bởi vì Phật tại thế phổ độ chúng sanh, mới có chánh pháp có chánh đạo, mọi người mới có thể đắc đạo liễu thoát sanh tử, càng huống hồ hôm nay mọi người triêm được Thiên Ân Sư Đức, lại có thể đến mở dự Pháp Hội. Nay vào tháng 7, còn gọi là tháng cô hồn, Quỷ Môn Quan rộng mở; tập tục phổ độ của nhân gian – cúng bái các hảo huynh đệ đủ các loại thịt, thật ra các vị phải biết, phải hiểu ý nghĩa phổ độ của mồng một tháng 7 đến cuối tháng. Đấy là bởi vì năm xưa lúc bấy giờ mẫu thân của tôi huỷ báng phật pháp, huỷ đạo báng đức tội lỗi vô biên, vậy nên đã phải vào địa ngục Vô Gián. Tôi lúc bấy giờ là đệ tử của Phật, thần thông quảng đại, tôi dùng sức thần thông của tôi để tiến vào địa ngục , nhìn thấy mẹ tôi đang chịu khổ nơi đó, vậy nên tôi dùng chiếc bát của tôi hoá cơm ra cho mẫu thân ăn, nhưng cơm lại biến thành một đống lửa. Tôi lại dùng thần thông hoá nước để mẫu thân uống, nước lại biến thành máu, mẹ tôi chẳng có phước để tiêu thụ.

 

 

Tôi nhìn thấy mẫu thân đang chịu khổ bị giày vò nơi địa ngục, bèn quay lại tìm cầu Phật Tổ từ bi, Phật Tổ mới nói rằng mẫu thân tôi huỷ báng Tam Bảo, là những Tam Bảo gì đây ? Phật, Pháp, Tăng ( Hậu Thiên ) . Ở trong ( Tiên Thiên ) Đại Đạo có tự tánh Tam Bảo, quy y Tự Tánh Phật, quy y Tự Tánh Pháp, quy y Tự Tánh Tăng, đấy là Tự Tánh Tam Bảo của ( Tiên Thiên ) Đại Đạo.

 

Mẫu thân tôi đã tạo nhiều khẩu nghiệp, vả lại khiến cho các Tăng Nhân Hoà Thượng Ni Cô phá giới, vậy nên các vị Bồ Tát La Hán, các vị phải cẩn thận, không được huỷ báng, sẽ chịu khổ hình nơi địa ngục đấy; các giáo đều như nhau cả, điểm này thì phải cẩn thận. Mỗi một người đều có trách nhiệm hộ đạo, hộ trì đạo trường có công đức. Nếu như các vị chẳng có hộ trì bảo vệ đạo trường, thân là đạo thân, là giảng sư, đàn chủ, nếu còn nói thị phi huỷ báng đạo trường, các vị đã tạo xuống tội nghiệp vô biên đấy; tất cả những tội nghiệp ấy các vị thật khó mà gánh nổi.

 

Năm xưa mẫu thân tôi chính là bởi vì phá hoại Tăng Đạo nên mới vào địa ngục; tôi quay về quỳ cầu Phật Tổ, nhờ vả Phật Tổ cứu giúp mẫu thân tôi. Bởi vì trăm thiện hiếu đi đầu, tôi đau lòng khóc cầu Phật Tổ, Phật Tổ mới nói rằng nếu muốn cứu mẫu thân thì phải thết bày trăm vị Tăng Phẩm “ Phổ độ thức ăn chay ”, vậy nên phổ độ là từ đó mà ra đấy. Tôi dùng các bồn chậu, đặt vào đấy trăm vị Tăng Phẩm, cúng dường Tăng Chúng đến từ thập phương. Bởi vì tháng 7 Quỷ Môn Quan rộng mở, các linh hồn quỷ thần của tất cả các động phủ đều được giải phóng, vậy nên trước hết phải “ cúng dường Tăng Chúng ” thì tôi mới có thể bù đắp lại cho cái tội huỷ báng Tăng Chúng của mẫu thân tôi, công đức hồi hướng lại cho mẫu thân tôi. Sau đó tôi còn phải “ niệm kinh siêu độ ” tất cả những oan hồn quỷ nợ, bất kể là bị chết trên đường, chết dưới nước, thảy đều vào tháng 7, Phật có sự đại xá có thể siêu độ họ, vả lại sự phổ độ rằm tháng 7 có thể siêu độ 3 bậc ( cấp ) Tổ Tiên. Thế nhưng cái sức phổ độ ấy rất nhỏ béHiện nay đạo trường Bạch Dương Thiên Ân Sư Đức to lớn vĩ đại, chẳng cần phổ độ như thế nữa, chỉ cần các vị thành tâm tu đạo, các vị thanh khẩu trường chay thiết lập phật đường, các vị có độ được vài chục người thì có thể siêu bạt một cấp phụ mẫu, độ được càng nhiều người thì có thể siêu bạt cấp thứ hai là cấp ông bà ( nội ngoại ).

 

Thế nhưng người đời hiện nay đã bóp méo ý nghĩa của việc phổ độ, cho rằng sự phổ độ vào rằm tháng 7 là sự nịnh nọt quỷ thần, là sự cúng cầu các hảo huynh đệ, có phải vậy không ? Cầu xin các hảo huynh đệ phù hộ cho cả nhà bình an, phù hộ cho các vị kiếm được nhiều tiền, sai rồi ! Chúng ta tu đạo là lấy Phật làm bạn, lấy La Hán Bồ Tát làm huynh đệ tỉ muội, chớ chẳng phải là lấy những quỷ linh tinh quái làm huynh đệ, lẽ nào các vị nguyện ý bằng lòng làm huynh đệ với các quỷ linh tinh quái hay sao ?

 

Sự Thù Thắng của Phổ Độ thời Bạch Dương : Cửu Huyền Thăng Thiên, Tam Tào Phổ Độ.

 

Vậy nên Phật Đà nghĩ nhớ đến tầm quan trọng của hiếu đạo mà thiết lập xuống Vu Lan Bồn Hội; các pháp hội mà các chùa miếu tổ chức vào rằm tháng 7, đấy là “ Đại Hội Thuỷ Sám ” mới có Vu Lan Bổn Hội, tất cả những công đức đã làm đấy chính là siêu độ cha mẹ. “ Hồng Dương liễu đạo quy gia khứ, chuyển đến Tam Dương Di Lặc Tôn ”.

 

Hiện nay Cung Trường Tử Hệ ứng vận, mọi người được gặp Tiên Thiên Đại Đạo, cầu đạo phải có thể tận “ đại đại hiếu ”. Cha mẹ đã quy không, con cái có cầu đạo và dự pháp hội hai ngày thì cha mẹ và tất cả tổ tiên sẽ được đổi mặc cẩm bào ( áo bào bằng gấm ), tại Sở Nghe Kinh để nghe Địa Tạng Cổ Phật giảng kinh thuyết pháp, mỗi vị trong tay cầm một đoá sen trắng. Con cháu tu được tốt thì đoá sen bèn sẽ sinh trưởng được tốt, con cháu nếu tu không tốt thì đoá sen trong tay của họ sẽ khô tàn. Nếu như các vị càng có thể tận đại hiếu thì sau này có thể siêu bạt cha mẹhọ có thể đến chỗ Thiên Phật Viện, Tiên Phật Viện, Khảo Thí Viện, được phân xếp “ chức vị phẩm vị ”, có thể khắp nơi đi hiển hoá độ hoá người. Đấy là ân điển của Hoàng Mẫu “ một đứa con đắc đạo, Cửu Huyền Thất Tổ thảy triêm ân; một đứa con thành đạo, Cửu Huyền Thất Tổ đều thăng thiên. ”

 

Vậy nên các vị chớ có xem thường sự phổ độ Bạch Dương này, trên độ các Hà Hán Tinh Tú, giữa độ các Thiện Nam Tín nữ, dưới độ các quỷ hồn địa phủ, ngàn năm khó gặp mới có một hội này, chớ có xem nhẹ đấy. Các vị đều là mấy kiếp có duyên với Phật, mọi người các vị có duyên mới gia nhập vào lớp pháp hội này; giống như hôm qua hôm nay có thể nghe đến lúc bế ban, danh sách họ tên của các vị ở Thiên Phật Viện đã ghi chép sẵn rồi, đã trội hơn một bậc rồi, chớ có mà xem thường cái pháp hội nàyNếu như pháp hội đến một ngày, không đến một ngày, có khi đến trễ về sớm, chẳng có ngồi dự từ đầu đến cuối, nếu như chẳng có bế ban thì không được tính là lớp viên của lớp pháp hội này. Lớp viên của mỗi lớp có số người nhất định, có những bạn học chung nhất định, phải tự đốc thúc khích lệ bản thân đấy. Chúng ta hôm nay có thể sống qua ngày một cách tốt đẹp, ngày mai chưa chắc có thời gian đến để nghe đạo lí, vậy nên phải nắm bắt lấy trước mắt, nắm bắt lấy hiện tại thì các vị mới là bậc Thượng Thượng Trí.

 

Người người đều có sứ mệnh

 

Khi xưa Phật Đà mở pháp hội chẳng có nhiều lần ( chỉ mỗi 16 lần pháp hội ) , còn pháp hội hiện nay thì mở khắp nơi, bởi do thời điểm, do nơi chốn, do con người, đấy chính là “ sự tôn quý của Đạo ”, đấy chính là sự từ bi của Điểm Truyền Sư của các vị, vậy nên các vị phải nghiêm túc học tập. Hỡi các vị La Hán Bồ Tát đang ngồi đây, các vị đều là những báu vật của nhà Phật, bởi vì các vị đẹp cái danh đạo thân “ lấy đạo làm thân ” ( vì đạo mà trở thành những người thân quen chung một nhà với nhau ); có tâm đạo chính là cái tâm từ bi mà Phật nói, người người có lòng từ bi thì mới có thể độ hoá chúng sanh. Mọi người đều là được giao cho sứ mệnh mà đến đấy, mỗi người cứu lấy những người hữu duyên, chúng tôi cũng vậy, hiển hoá khắp nơi.

 

Tôi hôm nay đến mượn khiếu là bởi vì tôi có một đoạn nhân duyên với đàn chủ Trình Học Nam của lớp này : vào thời đại của Phật Đà, tôi và cậu ta đã từng tu đạo chung. Các vị bố thí nhiều thì phước báo hưởng được sẽ nhiều, hãy mau chóng thiết lập phật đường tu bàn, vậy mới có thể viên chứng quả vị. Phước báo mà các vị hưởng được trong kiếp này nhiều, đấy là phước báo do đã tích tu luỹ kiếp của các vị, hãy thật tốt mà tu !

 

Thần Thồng đỡ không nổi nghiệp lực, đạo đức

 

Các vị La Hán Bồ Tát có thể đến mở dự pháp hội thì hãy thật tốt trân trọng cái duyên này. Các vị luỹ kiếp đều là những đồng tu, đều đã từng chung tu với nhau, kiếp này mới có thể tiếp nối phật duyên. Vậy nên mọi người càng nên hiểu rõ chân lí mà tiếp tục tu, phát tâm từ bi độ đại chúng, người người đều có thể tu thành quả vị Bồ Tát Phật, nhận được sự sùng bái kính ngưỡng của vạn người. Cõi thế gian vốn dĩ là vô thường, hãy hiểu nhận rõ cái chơn thường trong vô thường, đại pháp thượng thượng thừa của Thiên Đạo, đắc đạo tu đạo chớ có để lỡ mất cơ hội tốt đẹp.

 

Trong số các đệ tử của Phật, tôi là thần thông bậc nhất, thế nhưng thần thông chẳng phải là cứu cánh rốt ráo, thần thông chống đỡ không nổi nghiệp lực, thần thông đỡ không nổi đạo đức, thần thông vốn chẳng phải là vạn năng. Vào thời đại của Phật lúc bấy giờ, ngoại đạo ngang ngược ngông cuồng, tôi bởi vì động niệm muốn so thần thông với bọn ngoại đạo, đến cuối cùng bị ngoại đạo lăn đá rớt xuống đè chết thành tương thịt. Lúc bấy giờ bọn bàng môn ngoại đạo muốn phá hoại phật pháp, hãm hại Phật Đà, vậy nên tôi vì để hộ trì phật pháp mà đã so thần thông với bọn ngoại đạo; bọn ngoại đạo thua kém tôi nên đã dẫn đến việc tạo xuống cái tâm sân hận nơi họ, đã kết xuống mối nghiệp. Ngoại đạo bởi vì biết rằng tôi mỗi ngày đều ngang qua dưới chân núi, cho nên lăn đá từ trên núi xuống đè chết tôi. Tôi có thần thông nên tôi biết được, tôi cũng có thể tránh được, thế nhưng Phật Đà nói rằng đấy là nghiệp nên liễu dứt, bởi vì thần thông đỡ không nổi nghiệp lực.

 

Chẳng có đạo chẳng có đức thì dễ thành ma, trở thành tà đạo

 

Vậy nên tôi hôm nay đến mượn khiếu, Kota Bandung ( thành phố lớn thứ 3 của Indonesia ) nơi này có rất nhiều các loại thần thuật, vẽ bùa niệm chú, thuật lưu động tĩnh, đủ thứ các pháp hạ thừa, đều không phải là cứu cánh rốt ráo, đều không thể cứu tánh mệnh của bản thân thoát ra khỏi biển khổ. Mọi người chớ có hiếu kì mà đi học thần thông. Người mà đạo đức đồng thời có đủ thì tự nhiên có đủ thần thông, thần thông chẳng phải là do học mà có; người không có đạo đức nếu như có thần thông thì dễ trở thành tà đạo, vậy nên Phật tự nhiên đã có đủ các loại pháp tướng, chớ chẳng phải là khắc ý đi cầu đi tu học mà có. Chỉ cần các vị thật tốt mà tu, buông xuống cái nhân tâm huyết nhục tâm, tu thành cái tâm Phật, có đầy đủ sự từ bi, cứu độ vạn chúng thì bèn tự nhiên có thần thông. Người bình thường học thần thông, đối với bản thân chẳng phải là không tốt, nhưng bởi vì lòng người hay rối ren hỗn loạn, các vị có thần thông biết được người ta đang nghĩ gì, hoặc là người ta muốn hại các vị, hoặc là các vị biết lúc nào thì mình phải chết, lúc nào phải gặp kiếp nạn, sự tu hành đạo lực của các vị không đủ thì các vị sẽ sợ hãi hoang mang dẫn đến việc tẩu hoả nhập mà, có biết hay không ?

 

Chơn tu đạo chẳng cần thần thông

 

Vậy nên có thần thông vốn chẳng phải là hiện tượng tốt, tôi đã là bậc thần thông đệ nhất, bởi vì tôi biết trước ngoại đạo lúc nào sắp đến làm hại Phật Đà, lúc nào ngoại đạo sắp làm những việc gì, tôi đều biết trước được, tôi đều đi tìm họ trước. “ Một niệm sân hận khởi, muôn vạn cửa chướng mở ”, có Phật tự nhiên có Ma đến mài giũa giày vò, có chánh thì tự nhiên có tà đến khảo nghiệm, đấy là cái “ lí đối đãi ” một thể hai mặt của vũ trụ, chẳng phải là nhân tố hành vi sức người có thể xoay chuyển được, chẳng có Ma bên ngoài đến khảo thì thành Phật Đạo chẳng nổi. Mỗi một người khởi tâm động niệm đều sẽ tạo nghiệp, vậy nên khởi tâm động niệm phải chú ý, một niệm bất chánh có thể tạo ra tội nghiệp vô biên. Hiện nay các Điểm Truyền Sư, Giảng Sư trên đạo trường vì sao chẳng có thần thông, đấy là bởi vì ông trời muốn người tu đạo bình bình phàm phàm, nghiêm túc xác thật mà tu nên đem mọi thần thông thảy đều thâu đi hết.

 

Tận Đạo Hiếu, cách vật trí tri ( truy cứu tới cùng cái lí của sự vật ) thành ý chánh tâm, bổn tâm sáng tỏ, lục độ vạn hạnh

 

Vậy nên hiện nay người tu đạo bắt đầu làm từ chỗ nhân đạo, cách vật trí tri, thành ý chánh tâm; trăm thiện hiếu đi đầu, bắt đầu làm từ chỗ hiếu thuận với cha mẹ. Từ xưa Tiên Phật Bồ Tát đều bắt đầu từ hiếu đạo, lấy “ nho giáo thâu viên, lấy phật pháp làm sự phụ trợ ”, người người đều có cái tâm từ bi, bồ tát hạnh; người người gánh vác lấy sứ mệnh, hoá thế giới sa bà thành cõi nước hoa sen thanh tịnh, biến thế giới trở nên hoà bình.

 

Muốn độ hoá thiên hạ thì căn bản chính là bắt đầu từ bản thân; người người thường mắc phải tam độc tham sân si này là con đường cánh cửa dẫn vào địa ngục. Phải dùng giới, định, huệ để độ tham, sân, si, tâm địa quang minh sáng ngời, hành trì sáu pháp ba la mật, độ tận các loại tà ma. Hãy dùng việc trì giới để độ tà dâm, dùng bố thí để độ tham keo, dùng nhẫn nhục để độ sự sân hận; dùng sự tinh tấn để độ sự biếng nhác mỏi lười, dùng thiền định để độ tán loạn, dùng trí tuệ để độ ngu si. Nếu dùng lục độ vạn hành để tu đạo bàn đạo thì các vị thành đạo có dư. Hiện nay chẳng cần tu Tứ Thánh Đế, pháp Thập Nhi Nhân Duyên nữa, mà lối tắt của sự thành đạo là bắt đầu làm từ chỗ cách vật trí tri, thành ý, chánh tâm.

 

Tam Giáo vốn dĩ là một nhà, chớ có phân tôi bạn anh ta. Vạn pháp quy về một, một quy về gốc cội căn bản; mọi người lấy ra cái lương tâm bổn tâm của bản thân mình, tự nhiên hoa sen tự tánh của mọi người sẽ phóng nở ra ánh hào quang ngời sáng. Đã làm chậm trễ thời gian của mọi người rồi, hy vọng các vị từng người từng người một tận đạo hiếu cảm động trời đất; xưa nay Chư Phật Bồ Tát đều là từ Hiếu tử mà tu thành. Chúc phúc mọi người công viên quả mãn, cùng gặp mặt đoàn viên trong thế giới Cực Lạc !

  

 

Số lượt xem : 320