BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Sự Thù Thắng Của Tâm Sám Hối

Tác giả liangfulai on 2022-05-23 08:46:49
/Sự Thù Thắng Của Tâm Sám Hối

Sám là ăn năn lỗi trước, Hối là chừa phạm lỗi sau.

Sám hối là biết ăn năn hối hận trước những lỗi lầm đã mắc phải và nguyện không tái phạm lại lỗi lầm đó nữa.

 


 

 

 

Vì biết sám hối nên tâm không tồn oán hận.

Vì biết sám hối nên không thấy lỗi người.

Vì biết sám hối nên thấy " lỗi người tức là lỗi mình ".

Vì biết sám hối nên có thể tiêu trừ nghiệp ác.

Vì biết sám hối nên có thể không ngừng hoàn thiện bản thân.

Vì biết sám hối nên có thể hoá giải các mối ác duyên chuyển thành duyên lành.

Vì biết sám hối nên có thể cảm hoá người khác.

Vì biết sám hối nên được Chư Phật Bồ Tát, chư thiên thần hộ pháp, quỷ thần ủng hộ trợ giúp.

Vì biết sám hối nên có thể xoay chuyển vận mệnh.

Vì biết sám hối nên trí tuệ, Phước báo, công Đức tăng trưởng.

Vì biết sám hối nên có thể quay về với Tự Tánh Phật, gặp Phật vị lai, thành Phật vị lai.

Vì biết sám hối nên có thể tiến dần đến viên mãn mọi đức hạnh.

Vì biết sám hối nên thấy ai cũng là "Phật Bồ Tát" , thấy mình là phàm phu chúng sinh.

Vì biết sám hối nên thấy tất cả mọi người đều là hoá thân của Phật Bồ Tát đến điểm hoá, là tấm gương soi phản chiếu mình, tôi luyện khảo nghiệm giúp mình nâng cao tâm cảnh, giác ngộ, buông xả, sớm thành tựu trên con đường tu đạo giải thoát tiến đến đạo quả vô thượng.

Vì biết sám hối nên luôn phát đại nguyện làm lợi chúng sinh, báo đáp tứ trọng ân, hành công lập đức liễu nguyện tiêu nghiệp hoàn nợ.

Vì biết sâm hối nên có thể tồn tâm cảm ân đối trước mọi nghịch cảnh, hoan hỷ cam tâm tình nguyện đón nhận mọi sự đòi báo của nhân quả nghiệp lực, nâng cao tâm cảnh chuyển phiền não thành bồ đề, dụng tâm chuyển cảnh, tiến dần đến cảnh giới như như bất động.

Vì biết sám hối nên thấy mình thấp kém, tội lỗi cực kì, nên chẳng dám khởi tâm ngạo mạn, thường chẳng dám khinh một ai.

Vì biết sám hối nên có thể tiêu giảm các oán khí giữa đất trời, giúp giảm thiểu các kiếp nạn ở nhân gian, có công Đức cứu độ các chúng sinh vô hình sớm được siêu thoát.

Số lượt xem : 2162