BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Lòng Tin Tu Đạo

Tác giả liangfulai on 2022-06-18 06:48:30
/Lòng Tin Tu Đạo

Tu đạo trọng yếu là lòng tin

Là bước đầu vào đạo tu hành

Là mẹ nguồn của mọi công đức

Nuôi lớn hết thảy mọi căn lành.


Tu đạo phải dứt bỏ tâm nghi

Tâm nghi, nghe pháp chẳng ích gì

Tâm chẳng trống không, sao dung vật ?

Sao khả nghe tiếp, sao hấp thụ ?

 

Ví như một ngôi nhà không cửa

Ngay đến cả cửa sổ cũng không

Sao có thể vào nhà kia được

Không khí cũng nào khả lưu thông !

 

Chớ tự nhốt mình trong “ tháp ngà ”,

Phải khiến tâm rỗng tựa hư không

Hoặc như nhà có cửa, cửa sổ

Khiến không khí có thể lưu thông.

 

Không khí lưu thông nhà thoáng mát

Ánh sáng mặt trời rọi vào trong

Phá tăm tối “ vô minh ”, chướng khí

Tâm linh mới khả sáng sạch trong.

 

Lòng tin là nguồn của tự tin

Có lòng tin mới khả khiến mình

Kiên định dũng cảm tiến về trước

Đi trọn hết con đường của mình.

 

Nếu như đã chẳng có lòng tin

Sao khả tiến trước chẳng thối dừng ?

Đối tự thân tự tin chẳng có

Thì còn dũng khí tiến trước không ?

 

Lòng tin là nguồn khởi nguyện hành

Muôn nguyện thảy đều từ tín sanh

Chánh tín tín sâu, hành sâu nguyện

Mới khả thành đạo quả vô thượng.

 

Tâm nghi là một trong ngũ độc

Làm chướng Thánh đạo, bồ đề tâm

Nên trước quét tâm nghi và mạn

Sau dọn sạch tham sân si lòng.

 

Tu đạo trọng yếu là lòng tin

Là bước đầu vào đạo tu hành

Tự hỏi lòng lòng tin liệu có ?

Chớ hỏi “đạo liệu có thật không ?” !

 

Nếu đối đạo chẳng có lòng tin

Cũng chẳng tự tin nơi tự mình

Thì bỏ lỡ mất nhiều cơ hội

Cầu đạo tu công đức siêu sinh.

Số lượt xem : 784