BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Tôn Sư Trọng Đạo như thế nào ?

Tác giả liangfulai on 2022-08-08 10:32:04
/Tôn Sư Trọng Đạo như thế nào ?

Thiên ân Sư đức ân khó báo,

Giáng đạo chỉ đường về cố hương,

Báo ân phải tôn sư trọng đạo,

Phận là đồ nhi phải tỏ tường.


Tôn Sư nào chỉ có cảm ân,

Còn phải dốc tâm sức hành động,

Tu bàn vốn dĩ là bổn phận,

Độ Kỉ độ Chúng mới chân thành.

 

Thể hội lòng Thầy cứu độ Chúng,

Lên bờ giác thoát biển tử sanh,

Kế chí Thầy, liễu nguyện Thầy lập,

Cùng kề vai sẻ lo âu gánh .

 

Tâm thành ý khẩn chẳng che giấu,

Ngôn lời kính cẩn chẳng phạm đâu,

Lễ phép chu đáo chẳng khinh mạn,

Nghe Thầy phân công, phụng ý hành.

 

Tuân mệnh mà hành chẳng trái ngược,

Nhận mệnh giao bàn chẳng khổ mệt,

Chẳng vọng động, hạ mình khiêm tốn,

Kính nhận lời khuyên, sửa lỗi lầm.

 

Chưa lệnh chẳng dám tuỳ ý trước,

Đã lệnh chẳng dám chậm hoãn sau,

Tài năng chẳng dựa, dựa phẩm đức,

“ Thỉnh thị ”, “ tuân Tiền ” đi hàng đầu.

 

Trọng đạo, tu bàn làm tiền đề,

“ Kiến đạo thành đạo ” từ bi tâm,

Độ người thành toàn lẫn nhau giúp,

Siêng về phật đường chung vận hành.

 

Học, tu, giảng, bàn luôn tinh tấn,

Hành đạo theo Phật Tánh Thiên Tâm,

Tam thí song tiến liễu nguyện lập,

Cứu độ chúng sanh dốc hết lòng.

 

Tôn Sư tôn cả “ Thầy Tự Tánh ”.

Tâm thường giác tỉnh, tự giới nghiêm.

Trọng đạo giữ đạo trong sinh hoạt,

Thay trời tuyên hoá, đạo rộng tuyên.

 

“ Tôn Sư ”, “ Trọng Đạo ” chẳng thể tách,

Tri hành hợp nhất dụng chơn tâm,

Trước sau như một tâm chẳng đổi,

Tích cực tham bàn, dốc sức hành.

 

Không Thầy chỉ điểm khó giải thoát,

Được Thầy chỉ điểm phải nhớ ơn,

Nhớ ơn phải thể hiện hành động,

Đâu chỉ bờ môi lưỡi miệng suông.

 

Tôn Sư trọng đạo mới gần đạo

Tri ân cảm ân mới báo ân

Tôn Sư trọng đạo tri ân báo

Là nghĩa vụ người chơn tu đạo.

 

Làm người uống nước phải nhớ nguồn,

Tôn Sư trọng Đạo thuận tự nhiên,

Nếu chẳng tôn Sư chẳng trọng Đạo,

Tu thành Thánh Phật - chuyện hão huyền.


 

Số lượt xem : 1647