BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Chẳng gì hơn

Tác giả liangfulai on 2022-03-30 12:40:01
/Chẳng gì hơn

Nghèo, không gì nghèo hơn “ không còn nhân cách ”

Giàu, không gì giàu hơn giàu “ đức hạnh Tâm hồn.


Tốt không gì hơn lên đường Tâm Đạo

Xấu, không gì hơn sa đọa tâm hồn.

Sáng, không gì hơn quay về Tánh Phật

Tối, không gì hơn vô minh tâm hồn.

Đẹp, chẳng “hoa” nào hơn hoa “ đức hạnh ”

Thơm, chẳng “ hoa ” nào lâu hơn “ danh thơm ”.

Thúi, chẳng cống nào lâu hơn “ tiếng thúi ”

An, chẳng gì hơn tâm tịnh chẳng động

Vui, chẳng gì hơn phiền não không còn

Bình, chẳng gì hơn tâm không bất bình

Khổ, chẳng gì hơn tử sanh tuần hoàn.

Nhanh, chẳng gì nhanh hơn nổi vô thường

Chậm, chẳng gì hơn lỡ mất cơ hội

Muộn, chẳng gì hơn hối hận muộn màng.

Chơn, không gì chơn hơn chơn tâm Phật tánh

Giả, không gì giả hơn niệm tự dối mình.

Thiện, không gì thiện hơn “ chẳng nghĩ thiện, không nghĩ ác ”

Ác, không gì ác hơn tự làm chướng ngại đường đạo giải thoát phiền não luân hồi của chính mình.

Số lượt xem : 952