BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Sám hối phải kịp thời

Tác giả liangfulai on 2022-03-28 19:44:20
/Sám hối phải kịp thời

Mỗi một ngày chẳng tu

Là một ngày thêm tội

Tam nghiệp thường gây lỗi

Dẫn đường khổ luân hồi.


 

 

 

Mỗi ngày gieo chút ác

Cuối năm tích cao trời

Vô minh nên chẳng biết

Chẳng tiêu nghiệp luân hồi.

 

Đời chỉ tham tu phước

Trong phước mê tạo tội

Tự dối mình “công đức”

Càng đắm mê càng tội.

 

Tự đã chẳng biết lỗi

Chẳng biết sám, sao hối ?

Chẳng soi ra nguồn bệnh

Sao khả chữa bệnh khỏi ?

 

Tự dối mình không bệnh

Tự cho mình chẳng lỗi

Gốc bệnh mãi tồn tại

“Mạn tính” chẳng kịp hối.

 

Trí nhân sớm tầm soát

Chữa bệnh sớm kịp thời

Thế nên sám hối nghiệp

Diệt “ tội, khổ, luân hồi ”.

 

Năm mới đổi vận mới

Muốn đời vận an vui

Năm cũ phải sám sạch

Hối cải năm cũ tội.

 

Lòng thành kính quỳ lạy

Trước Mẫu Phật sen đài

Sám lỗi trước đại chúng

Phát nguyện tu sửa đời.

 

Tự kể từng lỗi một

Hổ thẹn tội tày trời

Lạy khấu đầu ngàn lạy

Chân thành tội tiêu vơi.

 

Thân người vẫn còn đó

Sám hối phải kịp thời

Hễ mất thân người quý

Muốn hối vô ích thôi !

 

Hễ khi thân người mất

Ác nghiệp dẫn luân hồi

Đọa vào ba đường ác

Khổ tột cùng chẳng thôi !

 

Số lượt xem : 1338