BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Chớ Bảo : Phật Đường Quá Xa Xôi !

Tác giả liangfulai on 2022-10-10 11:22:09
/Chớ Bảo : Phật Đường Quá Xa Xôi !

Chớ bảo Phật đường quá xa xôi

Khiến thân tâm nhọc mệt rã rời

Sau mỗi lần đi về học Phật

Mất thời gian hết cả buổi trời.


Cổ nhân tầm đạo bái Minh Sư

Trèo non lội suối vẫn tiến tu

Vượt muôn ngàn dặm, đi chân đất

Bởi tâm chí thành liễu sinh tử.

 

Tây Thiên mười vạn tám ngàn dặm

Đường Tăng thỉnh kinh phải chứng tâm

Vượt ngàn Ma khảo muôn dặm khó

Xả thân cầu đạo hiển chí tâm.

 

Người muốn cầu đạo thoát tử sinh

Gặp Phật, nghe pháp : phải kiên nhẫn

Bền bỉ chí lòng cam khổ cực

Tôi luyện thân tâm chẳng thối lòng.

 

Càng xa càng nhọc càng tiêu nghiệp

Tu hành nào khả nuông chiều thân

Chịu khổ chịu cực thì liễu khổ

Sướng thì tiêu phước, khổ sau cùng.

 

Người tiếc “thời gian học tu bàn”

Chẳng tiếc thời gian dự cuộc vui

Lãng phí sinh mệnh việc vô bổ

Nên mất bao kiếp để luân hồi.

 

Chớ bảo Phật đường quá xa xôi

Xa gần chỉ do tâm mà thôi

Là tâm muốn tiến, hay thối đạo

Tùy tâm hiển cảnh đến hay rời.

 

Có tâm, muôn cách vượt “xa, khó”

Vô tâm, dẫu gần cũng chẳng tới

Đường xa mới biết sức tâm ngựa

Khó nhọc chứng tâm Đạo tiến lui.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lượt xem : 832