BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Chú báo phụ mẫu ân

Tác giả liangfulai on 2023-05-12 22:14:38
/Chú báo phụ mẫu ân

報父母恩咒

報父母恩咒 :南無密栗多,哆婆曳娑訶

讀音:

南(na)無(mo)密(mi)栗(li)多(duo)

哆(duo)婆(po)曳(yì)娑(suo)訶(he)

 

Âm hán việt :

Nam mô mật lật đa

Đá bà duệ sa ha


Chú báo phụ mẫu ân

Giới thiệu đơn giản về công đức :

 

Ân của phụ mẫu lũy kiếp nhiều đời nặng khó báo, lại chẳng có cách báo đáp thì có Phật dạy cho “ Báo phụ mẫu ơn chú “; mỗi lần vào dịp tháng 7 âm lịch – mỗi ngày tụng chú này 49 lần, hồi hướng có thể báo ân phụ mẫu; phụ mẫu đời này còn sống thì được kéo dài thêm tuổi thọ, tăng thêm phước; phụ mẫu đã qua đời thì siêu bạt, phụ mẫu 7 kiếp vãng sanh tịnh độ; nếu một ngày không có tụng thì ngày kế có thể tụng bù ( Cái tâm tận hiếu thì đâu chỉ dừng lại câu nệ ở tháng 7 ! )

 

Văn hồi hướng tụng chú :

 

誦咒回­向文:

愿此報恩經功德,普及父母於一切,

四生六道與含靈,皆共同登圣覺岸。

 

Nguyện thử báo ân kinh công đức

Phổ cập phụ mẫu ư nhất thiết

Tứ sanh lục đạo dự hàm linh

Giai cộng đồng đăng thánh giác ngạn.

 

回向時,心要至誠,也可自己添加些言語。念咒時莫要特意去數數,心更要至誠,用丹田深吸口氣,念至不能再出氣為止,然后再吸氣。

 

Khi tụng và hồi hướng thì tâm phải chí thành, cũng có thể tự mình thêm một vài lời. Khi niệm chú chớ có cố ý đi đếm số, tâm càng phải chí thành, dùng đan điền hít hơi sâu, niệm đến không thể ra hơi nữa thì sau đó mới lại hít hơi.

 

KINH ĐẠI BÁO PHỤ MẪU TRỌNG ÂN có đoạn rằng :

 

Tất cả chúng hội, nghe Phật nói rồi, lòng dạ đớn đau như cắt, lụy nhỏ dầm dề, khóc than bi thiết, cùng đồng thanh bạch Phật : - "Lạy Đức Thế-Tôn : chúng con biết làm cách gì để báo đáp được ơn sâu dày của cha mẹ ?".

 

Đức Phật dạy rằng - Phật tử muốn báo được thâm ân, - phải vì cha mẹ, hoặc biên chép, hoặc in kinh này thành sách, cho mọi kẻ xa gần tụng niệm công đức ấy hồi hướng về cho cha mẹ.

Phải vì cha mẹ, tụng đọc kinh nầy.

- Phải vì cha mẹ, sám hối tội khiên.

- Phải vì cha mẹ, cúng dường Tam-Bảo.

- Phải vì cha mẹ, ăn chay giữ giới.

- Phải vì cha mẹ, bố-thí tu-phước.

 

Nếu người Phật-tử làm được như vậy ; thì mới hay báo được công ơn sâu dày của cha mẹ. Đó mới gọi là người con có hiếu. Nếu người Phật-tử không làm những hạnh như thế, thì gọi là bất hiếu.

Phật bảo A-Nan, những người bất hiếu, sau khi đã chết liền đọa vào A-tỳ-địa-ngục. Ngục nầy rộng lớn, tám vạn do-tuần, bốn phía đều thành bằng sắt, bao bọc đều bằng lưới sắt, lửa đỏ từ lòng đất cháy lên hừng hực, sức nóng thiêu đốt mãnh liệt, sấm sét chớp giăng, tiếng rền vang khủng khiếp : nào là lò than nước độc, nước đồng sôi nấu chảy, phun lên không trung, cứ tìm cửa miệng tội nhơn mà rót thẳng vào ; nào là chó đồng rắn sắt, phung ra khói lửa mịt mù, sức nóng như thiêu đốt ; rang, nướng ! thịt mở đều cháy tiêu, đau đớn vô cùng, tội nhơn không sao chịu nỗi. Lại có câu đồng móc sắt, rừng kiếm, núi đao những thứ ấy đều tự bay vòng quanh lộn trên không trung, như mưa như mây, từ trên bay xuống, cứ tìm móc, hoặc vít, hoặc đâm ; đau đớn trăm bề, chịu những nỗi đau như thế, trải qua nhiều kiếp, không có thời gian gián đoạn. 

 

Tiếp đó lại vào trong địa-ngục khác, đầu đội chậu lửa, xe sắt phân thây, ruột gan xương thịt, nát bắn tứ tung, nội trong một ngày, ngàn lần sống, thọ khổ đau chết muôn vạn lần , chịu những nỗi khổ đau như thế, đều nhân ở đời phạm tội ngũ-nghịch bất hiếu. 

 

Phật dạy : Nếu người thiện nam, thiện nữ vì ông, bà, cha mẹ mình mà in kinh này, mới thật là báo đáp ơn sâu dày của cha mẹ

Ai hay : 

Tạo được một quyển, thì thấy được một Đức Phật. 
- Tạo được mười quyển, thì thấy được mười Đức Phật. 
- Tạo được trăm quyển, thấy được trăm Đức Phật. 
- Tạo được ngàn quyển, thấy được ngàn Đức phật. 
- Tạo được vạn quyển, thấy được vạn Đức Phật. 

 

Nhờ duyên lực tạo kinh này, thường được chư Phật luôn luôn ủng hộ, khiến cho cha mẹ của người tạo kinh, mau được sinh lên cõi trời, xa lìa những khổ đau nơi chốn địa-ngục. 

 Xem chi tiết KINH ĐẠI BÁO PHỤ MẪU TRỌNG ÂN tại trang web sau :

http://www.tangthuphathoc.net/kinhtang/viettang/daibaophumautrongan.htm

 

 

 

Số lượt xem : 489