BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Chữ (性)Tánh trong Bổn Tánh (本性)

Tác giả liangfulai on 2022-07-04 09:44:44
/Chữ (性)Tánh trong Bổn Tánh (本性)

Tánh ( 性) : Bổn tánh

Theo giải nghĩa trong Tân Hoa Từ Điển thì chữ Tánh như sau :

Từ tâm (忄) biểu thị tính cách, bản tánh của con người.

Từ sanh (生)biểu thị tính cách và bản tánh vừa sinh ra thì đã có sẵn. Ý là bản tánh của con người.

Trên là phần nghĩa nổi.

Dưới đây mới là phần nghĩa chìm.


Tánh  ( 性)này do Lão Mẫu  sanh (生),

Nên gần nét Mẫu , ngay gần bộ tâm ,

Tâm này chẳng móc chẳng cong  

Không gian chẳng dối, thẳng lòng chánh ngay,

Nhị tâm ( ,,) hợp nhất đường ngay,

Không tồn thiện ác duy tồn nhất tâm,

Không thiên không lệch đạo tâm,

Vô tư quảng đại trực tâm  tu về

Tâm cong  , đối đãi 心) : tánh mê,

Nên nào thấy tánh hiện cùng ấy tâm

Tánh lấp bởi tâm mê lầm

Tam tâm tam độc, tánh không hiện về

Tâm trực rời đối đãi tâm ( ,,)

Nhất tâm bình đẳng tánh liền hiển bên

Minh tâm kiến tánh, tánh lên

Còn mê còn chấp, tánh bên “không tồn”.

Chữ tánh diệu nghĩa ẩn tồn,

Tuỳ tâm mê ngộ cạn sâu nổi chìm

Chữ tánh chẳng ghép ngẫu nhiên

Thánh nhân tạo chữ ẩn hàm ý sâu

Văn tự tải đạo nghĩa mầu,

Truyền sau thế hệ tu tâm tánh về.

Minh Sư một chỉ phá mê

Ngộ liền tỏ nghĩa Tánh ( ) hàm ẩn trong.

Số lượt xem : 1094