BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Bách Hiếu Kinh

Tác giả liangfulai on 2022-09-05 10:40:52
/Bách Hiếu Kinh

《百孝篇》,又称《百孝经》是白水老人所作,全篇分为七个小章,共八十四句。

"Bách Hiếu Thiên", còn gọi là "Bách Hiếu Kinh" là do ngài Bạch Thủy Lão Nhân sáng tác. Toàn bài chia làm 7 chương nhỏ, tổng cộng gồm 84 câu. 


天  地  重  孝  孝  當  先

一  個  孝  字  全  家  安

孝  順  能  生  孝  順  子

孝  順  子  弟  必  明  賢

孝  是  人  道  第  一  步

孝  子  謝  世  即  為  仙

自  古  忠  臣  多  孝  子

君  選  賢  臣  舉  孝  廉

盡  心  竭  力  孝  父  母

孝  道  不  獨  講  吃  穿

孝  道  貴  在  心  中  孝

孝  親  親  責  莫  回  言

 

惜  乎  人  間  不  識  孝

回  心  復  孝  天  理  還

諸  事  不  順  因  不  孝

怎  知  孝  能  感  動  天

孝  道  貴  順  無  他  妙

孝  順  不  分  女  共  男

福  祿  皆  由  孝  字  得

天  將  孝  子  另  眼  觀

人  人  都  可  孝  父  母

孝  敬  父  母  如  敬  天

孝  子  口  裡  有  孝  語

孝  婦  面  上  帶  孝  顏

 公  婆  上  邊  能  盡  孝

又  落  孝  來  又  落  賢

女  得  淑  名  先  學  孝

三  從  四  德  孝  在  前

孝  在  鄉  黨  人  欽  敬

孝  在  家  中  大  小  歡

孝  子  逢  人  就  勸  孝

孝  化  風  俗  人  品  端

生  前  孝  子  聲  價  貴

死  後  孝  子  萬  古  傳

處  世  惟  有  孝  力  大

孝  能  感  動  地  和  天

 孝  經  孝  文  把  孝  勸

孝  父  孝  母  孝  祖  先

父  母  生  子  原  為  孝

能  孝  就  是  好  兒  男

為  人  能  把  父  母  孝

下  輩  孝  子  照  樣  還

堂  上  父  母  不  知  孝

不  孝  受  窮  莫  怨  天

孝  子  面  帶  太  和  象

入  孝  出  悌  自  然  安

親  在  應  孝  不  知  孝

親  死  知  孝  後  悔  難

 孝  在  心  孝  不  在  貌

孝  貴  實  行  不  在  言

孝  子  齊  家  全  家  樂

孝  子  治  國  萬  民  安

五  穀  豐  登  皆  因  孝

一  孝  即  是  太  平  年

能  孝  不  在  貧  和  富

善  體  親  心  是  孝  男

兄  弟  和  睦  即  為  孝

忍  讓  二  字  把  孝  全

孝  從  難  處  見  真  孝

孝  容  滿  面  承  親  顏

 父  母  雙  全  正  宜  孝

孝  思  鰥  寡  親  影  單

趕  緊  孝  來  光  陰  快

親  由  我  孝  壽  由  天

生  前  為  孝  方  為  孝

死  後  盡  孝  徒  枉  然

孝  順  傳  家  孝  是  寶

孝  性  溫  和  孝  味  甘

羊  羔  跪  乳  尚  知  孝

烏  鴉  反  哺  孝  親  顏

為  人  若  是  不  知  孝

不  如  禽  獸  實  可  憐

 百  行  萬  善  孝  為  首

當  知  孝  字  是  根  源

念  佛  行  善  也  是  孝

孝  仗  佛  力  超  九  天

大  哉  孝  乎  大  哉  孝

孝  矣  無  窮  孝  無  邊

此  篇  句  句  不  離  孝

離  孝  人  倫  顛  倒  顛

念  得  十  遍  千  個  孝

念  得  百  遍  萬  孝  全

千  遍  萬  遍  常  常  念

消  災  免  難  百  孝  篇

 

Bản Dịch Âm Hán Việt

 

Nhất

Thiên địa trọng hiếu hiếu đương tiên

Nhất cá hiếu tự toàn gia an

Hiếu thuận năng sanh hiếu thuận tử

Hiếu thuận tử đệ tất minh hiền

Hiếu thị nhân đạo đệ nhất bộ

Hiếu tử tạ thế tức vi Tiên

Tự cổ trung thần đa hiếu tử

Quân tuyển hiền thần cử hiếu liêm

Tận tâm kiệt lực hiếu Phụ Mẫu

Hiếu đạo bất độc giảng cật xuyên

Hiếu đạo quý tại tâm trung hiếu

Hiếu thân thân trách mạc hồi ngôn.

 

 

Nhị

Tích hồ nhân gian bất thức hiếu

Hồi tâm phục hiếu Thiên Lý hoàn

Chư sự bất thuận nhân bất hiếu

Chẩm tri hiếu năng cảm động Thiên

Hiếu đạo quý thuận vô tha diệu

Hiếu thuận bất phân nữ cộng nam

Phúc lộc giai do hiếu tự đắc

Thiên tương hiếu tử lánh nhãn quan

Nhân nhân đô khả hiếu Phụ Mẫu

Hiếu kính Phụ Mẫu như kính Thiên

Hiếu tử khẩu lý hữu hiếu ngữ

Hiếu phụ diện thượng đái hiếu nhan

 

Tam


Ông bà thượng biên năng tận hiếu

Hựu lạc hiếu lai hựu lạc Hiền

Nữ đắc thục danh tiên học hiếu

Tam tòng tứ đức hiếu tại tiền

Hiếu tại hương đảng nhân khâm kính

Hiếu tại gia trung đại tiểu hoan

Hiếu tử phùng nhân tựu khuyến hiếu

Hiếu hóa phong tục nhân phẩm đoan

Sanh tiền hiếu tử thanh giá quý

Tử hậu hiếu tử vạn cổ truyền

Xử thế duy hữu hiếu lực đại

Hiếu năng cảm động địa hợp thiên

 


 Tứ

Hiếu kinh hiếu văn bả hiếu khuyến

Hiếu phụ hiếu mẫu hiếu tổ tiên

Phụ mẫu sanh tử nguyên vi hiếu

Năng hiếu tựu thị hảo nhi nam

Vi nhân năng bả phụ mẫu hiếu

Hạ bối hiếu tử chiếu dạng hoàn

Đường thượng phụ mẫu bất tri hiếu

Bất hiếu thụ cùng mạc oán thiên

Hiếu tử diện đái thái hòa tượng

Nhập hiếu xuất đễ tự nhiên an

Thân tại ứng hiếu bất tri hiếu

Thân tử tri hiếu hậu hối nan

 

Ngũ

Hiếu tại tâm hiếu bất tại mạo

Hiếu quý thực hành bất tại ngôn

Hiếu tử tề gia toàn gia lạc

Hiếu tử trị quốc vạn dân an

Ngũ cốc phong đăng giai nhân hiếu

Nhất hiếu tức thị thái bình niên

Năng hiếu bất phân bần hòa phú

Thiện thể thân tâm thị hiếu nam

Huynh đệ hòa mục tức vi hiếu

Nhẫn nhượng nhị tự bả hiếu toàn

Hiếu tòng nan xứ kiến chân hiếu

Hiếu dung mãn diện thừa thân nhan

 

Lục

Phụ mẫu song toàn chánh nghi hiếu

Hiếu tư quan quả hiếu ảnh đơn

Cản khẩn hiếu lai quan âm khoái

Thân do ngã hiếu thọ do thiên

Sanh tiền năng hiếu phương vi hiếu

Tử hậu tận hiếu đồ uổng nhiên

Hiếu thuận truyền gia hiếu thị bảo

Hiếu tính ôn hòa hiếu vị cam

Dương cao quỳ nhũ thượng tri hiếu

Ô nha phản bộ hiếu thân nhan

Vi nhân nhược thị bất tri hiếu

Bất như cầm thú thực khả liên

 

 

Thất

Bách hành vạn thiện hiếu vi thủ

Đương tri hiếu tự thị căn nguyên

Niệm Phật hành thiện dã thị hiếu

Hiếu trượng Phật lực siêu cửu thiên

Đại tai hiếu hồ đại tai hiếu

Hiếu hĩ vô cùng hiếu vô biên

Thử thiên cú cú bất ly hiếu

Ly hiếu nhân luân điên đảo điên

Niệm đắc thập biến thiên cá hiếu

Niệm đắc bách biến vạn hiếu toàn

Thiên biến vạn biến thường thường niệm

Tiêu tai miễn nạn bách hiếu thiên.

 

Bản Dịch Âm Thuần Việt

 

Một

Thiên địa trọng hiếu hiếu đi đầu

Một chữ hiếu, được cả nhà yên

Hiếu thuận khả sinh con hiếu thảo

Con em hiếu thảo, tất “ Minh Hiền ”.

Hiếu là bước đầu đạo làm người 

Con hiếu qua đời thì thành Tiên 

Trung thần phần lớn là con hiếu

Vua tuyển Hiền thần chọn “ Hiếu Liêm ”.

Người hiếu thảo liêm chính )

Tận tâm hết sức hiếu Phụ Mẫu

Hiếu đạo không chỉ “ việc ăn mặc ”

Đạo hiếu quý chỗ hiếu trong lòng

Hiếu bị quở trách không đáp cãi.

 

Hai

Tiếc thay nhân gian chẳng biết hiếu 

Hồi tâm phục Hiếu Thiên lý ( tuần ) hoàn 

Mọi chuyện không êm do bất hiếu 

Nào biết hiếu khả cảm động Trời.

Hiếu quý chỗ vâng lời không cãi

Hiếu thuận không phân Nữ hay Nam

Phúc lộc đều do hiếu đem lại

Hiếu tử được trời trọng khác thường.

Mọi người đều có thể hiếu thuận

Hiếu kính Phụ Mẫu như kính Trời

Hiếu tử luôn nói lời hiếu kính

Dâu hiếu mặt đượm nét hiếu hiền

 

Ba

Bên cha mẹ chồng khả tận hiếu,

Lưu gương hiếu hạnh là người hiền.

Nữ được tiếng tốt trước học hiếu

Tam tòng tứ đức hiếu trước tiên.

Hiếu được người thôn xóm khâm kính 

Hiếu thảo trong nhà, già trẻ vui 

Hiếu tử gặp người thì khuyến hiếu 

Hiếu hóa phong tục, nhân phẩm đoan ( chính )

Sinh thời, hiếu tử danh cao quý 

Thác rồi hiếu tử danh muôn đời 

Xử thế duy có sức Hiếu mạnh 

Hiếu có thể cảm động đất trời.

 

Bốn

Hiếu kinh hiếu văn khuyên dạy Hiếu

Hiếu cha, hiếu mẹ hiếu Tổ tiên

Bố Mẹ sinh con vốn “ vì hiếu ”

Có hiếu thì là con trai hiền.

Làm người có thể Hiếu Bố Mẹ

Hiếu tử đời sau sẽ noi theo

Chẳng biết hiếu thảo với Bố Mẹ

Bất hiếu chịu nghèo chớ oán trời.

Hiếu tử mặt mang vẻ vui hòa

Vào ra Hiếu đễ tự nhiên an

hiếu đễ : hiếu thuận phụ mẫu, thương yêu anh em )

Lúc sống nên hiếu mà không hiếu

Bố Mẹ mất rồi hiếu muộn màng.

 

Năm

Hiếu trong tâm, hiếu không “ ngoài mặt ” 

Hiếu quý thực hành, không “ suông lời ” 

Hiếu tử tề gia cả nhà vui 

Hiếu tử trị quốc vạn dân an.

Ngũ cốc bội thu đều do hiếu 

Biết hiếu, cả năm đều yên vui.

Khả hiếu chẳng ở giàu hay nghèo

Ân cần thành kính là hiếu Nam.

Sinh thời hành hiếu mới là hiếu

Thác rồi tận hiếu vô ích thôi.

Anh em hòa thuận tức là hiếu

Hai chữ “ nhường nhịn ” hiếu vẹn toàn.

Hiếu từ khó khăn thấy chơn hiếu

Mặt luôn nét hiếu, thành kính, vui.

 

Sáu

Phụ mẫu còn sống nên hiếu ngay 

Hiếu nghĩ thương Bố Mẹ lẻ loi. 

Năm tháng qua nhanh mau hiếu ngay 

Bố Mẹ mình hiếu, thọ do trời.

Hiếu thuận gia truyền hiếu là báu

Tính hiếu ôn hòa, vị hiếu ngọt

Dê con quỳ bú còn biết hiếu

Quạ hiếu mớm trở lại mẹ hiền,

Làm người nếu không biết báo hiếu

Chẳng bằng cầm thú thật đáng thương !

 

Bảy

Trăm hạnh muôn thiện, hiếu đứng đầu

Nên biết chữ hiếu là cội nguồn

Niệm Phật, hành thiện cũng là hiếu

Hiếu cậy Phật lực siêu cửu thiên.

Lớn lao thay, chữ hiếu, chữ hiếu 

Hiếu thật vô cùng hiếu vô biên

Chương này từng câu không lìa hiếu

Lìa hiếu nhân luân sẽ đảo điên.

Niệm được mười lần nghìn cái hiếu

Đọc được trăm lần, vạn hiếu toàn

Nghìn lần vạn lần thường thường niệm,

Tiêu tai miễn nạn, kinh Bách Hiếu

Số lượt xem : 2310