BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Cải Biến Vận Mệnh

Tác giả liangfulai on 2022-07-18 11:49:28
/Cải Biến Vận Mệnh

Người nếu chẳng cầu đạo, tu đạo

Chẳng chứng đắc đạo thoát não phiền

Tấc hơi không lại về sinh tử

Luân hồi về 0, điểm đầu tiên.


 


Nhà cao cửa rộng, vợ con xinh

Phú quý vinh hoa, danh lợi, tình …

Như sương mai, phù du, mây, khói…

Vô thường lại, gì khả tùy thân ?

 

Tay trắng đến, rời lại tay trắng

Khởi đầu 0, kết lại về 0

Mỗi chuyến nhân gian đều huyễn mộng

Giật mình tỉnh giấc, mộng thành 0.

 

Bánh xe luân hồi “o ” muốn dừng lại

Tâm phải quay về xuất phát điểm (.)

Như như bất động mà vô trụ

Thường thanh tĩnh, chẳng động ác thiện.

 

Điểm xuất phát (.) “Bổn lai diện mục”

Thường thanh tịnh, thường hằng bất biến

Động tâm khởi lên niệm ác thiện

Liền lăn bánh luân hồi não phiền.

 

Nhất thể tâm điểm tán vạn thù

Vạn thù quy Nhất thể, nơi đâu ?

Vạn pháp quy nhất, về nguồn cội

Duy đắc chơn đạo tỏ nghĩa mầu.

 

Người hữu duyên cầu đắc chơn đạo

Là siêu phàm nhập Thánh khởi điểm

Tinh tấn tu bàn, não phiền thoát

Đạo chứng Vô Cực (0) về cố hương.

 

Một về sinh tử xuất phát điểm

0 lại về 0, muôn não phiền

Một lìa sanh tử về Vô Cực ( 0 )

Tu chứng Thánh quả thành Phật Tiên.

 

Vận mệnh cách xa cả trời vực

Chỉ do bởi một điểm diệu huyền (.)

Là đầu nguồn Thánh Phàm hữu biệt

Siêu phàm nhập Thánh nhờ Một điểm.

 

Muốn cải mệnh, trước tiên cầu Đạo

Bái Minh Sư chỉ “ điểm diệu huyền (.) ”

Kế tu bàn, tinh tấn không thối

Siêu phàm nhập Thánh, mệnh tự chuyển.

Số lượt xem : 526