BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Từ huấn của Tiên Phật

 • Sùng Đức Gia Huấn ( Ngài Bất Hưu Tức Bồ Tát từ bi )

  /Sùng Đức Gia Huấn ( Ngài Bất Hưu Tức Bồ Tát từ bi )
  Sùng Đức Gia Huấn ( Ngài Bất Hưu Tức Bồ Tát từ bi )   Đại đạo thù thắng, có nguồn gốc sâu xa qua nhiều thế hệ. Thiên Mệnh Minh Sư phổ độ Tam Tào, Phát Nhất Sùng Đức cẩn trọng cảnh giác kế thừa chí đức, tôn sư trọng đạo vãn hồi cổ lễ, chấn chỉnh lại đạo phong, lấy việc tuyên hóa nhân nghĩa, tinh thần nho gia làm điều quan trọng. Kế tục thánh nghiệp truyền thừa, phát triển tam giới tầm vĩ mô : người già, trung niên, và thanh thiếu niên mỗi người tận tài năng của mình, củng cố mạnh thêm mười tổ, thâm nhập đạo vụ, đẩy mạnh tông chỉ, an định bên trong. Giữa các Đàn các khu chớ có mong cầu nhà cao to đẹp đẽ, chẳng vượt Phật viện địa phương, chẳng nhiều lần kêu gọi đạo thân quyên góp.  
 • Tận Trung ( Từ huấn của Bất Hưu Tức Bồ Tát )

  /Tận Trung ( Từ huấn của Bất Hưu Tức Bồ Tát )
  Tinh Thần Tu Bàn của Tiền Nhân - Tận Trung  ( Từ huấn của Bất Hưu Tức Bồ Tát )    Kiếp này ta tu bàn kiên trì mang cái Thánh tâm của Sư Tôn, Sư Mẫu, Lão Tiền Nhân, kiên trì mang tinh thần trung nghĩa, tận trung đối với đạo trường để đạt Thiên Tâm. Vậy nên các vị Điểm Truyền Sư nhóm phụ trách, các vị đã ở trong đạo vụ trung tâm thay ta trông coi cái nhà này, thì các vị phải toàn tâm, Thiên tâm, không được phân tâm, vì việc phàm mà phân tán đạo tâm.
 • Trung Nghĩa Đỉnh ( Tế Công Hoạt Phật từ huấn )

  /Trung Nghĩa Đỉnh ( Tế Công Hoạt Phật từ huấn )
  TRUNG NGHĨA ĐỈNH ( Tế Công Hoạt Phật Từ Huấn )                                                                                                                                                  Phiên dịch bởi Liềng Giảng Viên
 • Vô tướng công đức ( Lời của thầy )

  /Vô tướng công đức  ( Lời của thầy )
  Vô tướng công đức mới là chơn công đức; chớ có mà hiển dương với người khác, càng chớ có kiêu ngạo, kiêu ngạo thì tự bại.
 • Tự tánh Di Đà ( Tây Phương giáo chủ A Di Đà Phật giáng )

  /Tự tánh Di Đà ( Tây Phương giáo chủ A Di Đà Phật giáng )
  Tự tánh Di Đà ( Tây Phương giáo chủ A Di Đà Phật giáng )  
 • Từ tâm niệm nhìn xem nhân duyên quả báo ( Hoạt Phật Sư Tôn từ bi )

  /Từ tâm niệm nhìn xem nhân duyên quả báo ( Hoạt Phật Sư Tôn từ bi )
  Từ tâm niệm nhìn xem nhân duyên quả báo   ( Hoạt Phật Sư Tôn từ bi )    Nghiệp lực của mỗi người đều là từ trong một số cách nghĩ riêng tư hiển lộ ra ngoài; những quan niệm cách nghĩ không tốt để ở trong tâm, lâu rồi thì sẽ biến thành hôi thối như ống cống vậy.
 • Tu sửa tánh khí thành đại đạo ( Nhạc Pháp Luật Chủ từ bi )

  /Tu sửa tánh khí thành đại đạo ( Nhạc Pháp Luật Chủ từ bi )
  Tu sửa tánh khí thành đại đạo ( Nhạc Pháp Luật Chủ từ bi )  
 • Từ Huấn Của Phật Thích Ca Mâu Ni

  /Từ Huấn Của Phật Thích Ca Mâu Ni
  Từ Huấn Của Phật Thích Ca Mâu Ni   Phật Lịch năm 2536 Tuế Thứ Quý Dậu, công nguyên năm 1993, ngày mồng 9 tháng 4.
 • Lấy vô niệm làm tông ( Từ huấn của Tế Công Hoạt Phật )

  /Lấy vô niệm làm tông ( Từ huấn của Tế Công Hoạt Phật )
  Lấy vô niệm làm tông ( Từ huấn của Tế Công Hoạt Phật )   人心善變,心美物物皆美,心善物物皆善。 Tâm ý con người thường hay dao động bất định, dễ dàng thay đổi. Tâm đẹp thì mọi thứ đều đẹp, tâm thiện thì mọi thứ đều thiện.  
 • Từ huấn ( 1 )

  /Từ huấn ( 1 )
  ( I )   心要空  意要静 Tâm phải không, ý phải tịnh   不為外物所擾  不為掛慮所動所謂 Không vì ngoại vật mà nhiễu, chẳng vì lo lắng mà động