BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Vì sao không nên tuỳ tiện bừa bãi đi đến các đạo tràng hậu thiên ?

Tác giả liangfulai on 2023-03-08 22:33:59
/Vì sao không nên tuỳ tiện bừa bãi đi đến  các đạo tràng hậu thiên ?

Tuỳ tiện bừa bãi đi đến các đạo tràng hậu thiên sẽ rất nguy hiểmnếu như đã bị trúng tà, thoái chuyển rồi, kết cục sẽ rất thê thảm. Bởi vì phần lớn các đạo tràng hậu thiên thời mạt pháp hiện nay đều không “ sạch sẽ ”, có những pháp sư tâm thuật bất chánh, hoặc chẳng trì chay giữ giới, huỷ báng và đi ngược lại với các giáo pháp của Phật, hoặc tham cầu danh tiếng và những sự lợi dưỡng, lừa tiền lừa sắc, có nuôi âm binh và sử dụng những tà chú tà thuật bùa ngải làm mê hoặc lòng người. 


Các quỷ thần âm binh ở những nơi đó có thể nhân cơ hội mà xâm chiếm thân thể người. Nếu đi đến những nơi đó để tham gia cộng tu thì sẽ bị từ trường cảm nhiễm, trong vô hình đã vô tình đưa những quỷ thần âm binh đó về nhà, sẽ đem ách vận mang về nhà, khiến cho bản thân và người nhà đều bị hại. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật Thích Ca có nói đến việc A Nan Tôn Giả đang khất thực đi ngang nhà dâm, bị nàng huyễn thuật Ma Đăng Già dùng tà chú phạm thiên của ngoại đạo tóc vàng nhiếp vào nhà dâm, vuốt ve cám dỗ, sắp bị hoại giới thể, được Thế Tôn sai ngài Văn Thù đem chú đến cứu hộ, thì tà chú mới bị tiêu diệt, dắt về nơi Phật ở. Ngay đến ngài A Nan còn có thể bị tà chú tác động ảnh hưởng như thế, huống chi là các phật tử bình thường đạo hạnh còn kém xa trong thời mạt pháp này.

 

Rất nhiều đạo thân tuỳ tiện bừa bãi đi đến các đạo tràng hậu thiên, đi quy y khắp nơi, quy y mười mấy sư phụ, thuyết các pháp khác nhau, xung đột mâu thuẫn với nhau, những người mà chẳng có nghiên cứu qua kinh điển của Phật, của Tam giáo Thánh Nhân, chẳng ngộ đạo, chẳng hiểu đạo sâu bèn dễ bị loạn tâm, chẳng biết nên nghe theo ai mới phải, chẳng cách nào phân biện thị phi chánh tà, khởi đủ thứ các tâm phân biệt chấp trước, càng lúc càng nhiều thị phi, rồi phạm vào các thứ tội về khẩu nghiệp, lôi kéo các đạo thân rời bỏ phật đường tiên thiên ( phá hoại sự hoà hợp – là một trong số các tội ngũ nghịch )  … uổng phí cho một kiếp này bái Minh Sư đắc đạo rồi mà chẳng ngộ đạo, chẳng tu đạo bàn đạo, chẳng hành công liễu nguyện, khi Sư diệt Tổ, cuối cùng là “ lập nguyện mà chẳng liễu, khó mà về cố hương ”, thật là một bước sa chân thiên cổ hận.

 

Phật đường Tiên Thiên có thiên mệnh của Lão Mẫu, có thiên mệnh của Di Lặc Lão Tổ Sư, Minh Sư Tế Công Hoạt Phật, Nguyệt Tuệ Bồ Tát làm chủ, có Chư Thiên Tiên Phật, Vạn Tiên Bồ Tát thập phương hộ trì giúp đỡ trợ đạo, là đại pháp thuyền cứu độ chúng sanh Tam Tào. Phật đường có từ trường dương khí tràn trề, chánh khí mạnh xông thiên, là thành trì để tránh kiếp tị nạn, là tấm chắn hạo kiếp; vòng sáng tròn của 3 ngọn phật đèn là lưới bảo vệ trong bóng tối, các tà ma yêu quái chẳng được đến gần, là nơi an toàn nhất, chốn tu hành liễu nguyện tốt nhất cho chúng sanh trong thời mạt pháp.

 

Ba thứ chẳng rời sau khi cầu đạo chính là :

  1. Chẳng rời bỏ Phật đường.
  2. Chẳng rời kinh điển, thánh huấn.
  3. Chẳng rời các Tiền Hiền Thiện Tri Thức.

 

 Theo như lời mà đấng Vô Cực Lão Mẫu đã phê trong Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới : 

 

“ Chân Thiên-Đạo này hiện đang ám tuyển để chọn những người hiền lương.

Đương hiện thời nay Bề Trên mở khoa thi cử nào ai hay biết.

Thành được Thánh Hiền, thành được Tiên Chân đều tại nơi mình siêng tu bàn.

Ba ngàn sáu Thánh, bốn vạn tám Hiền, quả vị này đều có phần.

Con nào đi trễ, con nào chạy chậm là tự oán trách than khóc. ”

 

“ Kẻ nào bạc phước, căn cơ không hậu, tâm tính khó mà an định.

Tuy là đắc đạo, nhưng tâm thối chí nên khó trở về Bồng-Lai.”

Số lượt xem : 529