BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Giới Thiệu Đơn Giản tổng quát về quả vị sen báu cửu phẩm Lí Thiên

Tác giả liangfulai on 2022-06-15 09:56:05
/Giới Thiệu Đơn Giản tổng quát về quả vị sen báu cửu phẩm Lí Thiên

Vong Linh

Sau khi cầu đạo, những đạo thân bình thường chưa " thanh khẩu " hoặc đức tánh và ngoại công không đủ nổi bật, tu bàn chẳng đủ tích cực thì về cơ bản đều là vong linh ( chiếm số đông ) , chia làm vong linh cấp 3, cấp 2, cấp 1, vong linh cao đẳng ( cấp cao ), vong linh ưu đẳng ( loại ưu, hạng tốt ) , vong linh đặc đẳng ( hạng đặc biệt, hạng nhất ) ·...

 

1. Định vị “ Sen báu hạ phẩm ”

Sau khi cầu đạo, có “ thanh khẩu ” và có tham dự đạo trường tu bàn đạo, thế nhưng ngoại công và nội đức chẳng rõ rệt, sau khi quy không thì liệt vào quả vị Tiểu Tiên sen báu hạ phẩm, định vị là “ Tiên Lại ”, như : lớp trưởng, phó lớp trưởng, hoặc là lớp viên của tổ đạo vụ Thiên Phật Viện; hoặc là bàn sự nhân viên, luyện khí sĩ … của cung điện nào đó trên trời.

Còn quả vị Tiểu Tiên sen báu hạ phẩm mà phẩm khá cao thì là “ … Tiên Tử, Kim Đồng, Tiên Đồng … ”


2. Định vị “ sen báu trung phẩm ”

Tu bàn đạo tích cực vài chục năm trên đạo trường, có đức hạnh và nguyện lực gánh vác thiên chức nhất định, thì sau khi quy không, liệt vị “ quả vị sen báu trung phẩm ”, đã có năng lực thần thông biến hóa nhất định, có thể được thanh hồng phước song hưởng. Chẳng hạn như : “ Tiên Cô, Thiên Tiên, Chân Nhân, Tiên Quan, Tiên Mẫu, Bộ Trưởng, Tướng Quân, Tiên Chân … ”. Còn quả vị sen báu trung thượng phẩm thì là “ Đại Tiên, Nguyên Soái, Kim Tiên, Tiên Trưởng … ” Người chứng đắc quả vị trung thượng phẩm trở lên thông thường đã có Dinh ( Phủ ) Tiên do tự mình quản, chẳng hạn như xxx Đại Tiên Viện, xxx Đại Tiên Phủ nào đó. 

 

3. Định vị “ Sen báu thượng phẩm ”

Cả đời hy sinh phụng hiến nơi đạo trường, xả thân bàn đạo, khai hoang hạ chủng, và có thành tựu đạo vụ tương đối, cùng với đức tánh cao thượng, thì sau khi quy không liệt vào quả vị “ sen báu thượng phẩm ”, lại có chia làm :

1. Quả vị “ sen báu thượng phẩm bậc hai” như “ Chân Quân, Đại Soái, Nguyên Quân … ”

2. Quả vị “ sen báu thượng phẩm bậc nhất ” như : “ Đế Quân, Đại Đế, Đại Bồ Tát … ”, gần kề hoặc bằng với " Bồ Tát Ma Ha Tát, Đẳng Giác Bồ Tát, Hậu Bổ Phật " của Nhất Sanh Bổ Xứ.

3. Quả vị “  thượng phẩm thượng vị ” là thuộc quả vị viên mãn cực phẩm, tương đương với quả Phật như “ Cổ Phật, Thiên Tôn, Tổ Sư, Thánh Mẫu, Thánh Đế, Thánh Quân ”

Số lượt xem : 1533