BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Giới Thiệu Đơn Giản tổng quát về quả vị sen báu cửu phẩm Lí Thiên

Tác giả liangfulai on 2022-06-15 09:56:05
/Giới Thiệu Đơn Giản tổng quát về quả vị sen báu cửu phẩm Lí Thiên

1. Định vị “ Sen báu hạ phẩm ”

Sau khi cầu đạo, có “ thanh khẩu ” và có tham dự đạo trường tu bàn đạo, thế nhưng ngoại công và nội đức chẳng rõ rệt, sau khi quy không thì liệt vào quả vị Tiểu Tiên sen báu hạ phẩm, định vị là “ Tiên Lại ”, như : lớp trưởng, phó lớp trưởng, hoặc là lớp viên của tổ đạo vụ Thiên Phật Viện; hoặc là bàn sự nhân viên, luyện khí sĩ … của cung điện nào đó trên trời.

Còn quả vị Tiểu Tiên sen báu hạ phẩm mà phẩm khá cao thì là “ … Tiên Tử, Kim Đồng, Tiên Đồng … ”


2. Định vị “ sen báu trung phẩm ”

Tu bàn đạo tích cực vài chục năm trên đạo trường, có đức hạnh và nguyện lực gánh vác thiên chức nhất định, thì sau khi quy không, liệt vị “ quả vị sen báu trung phẩm ”, có thể được thanh hồng phước song hưởng. Chẳng hạn như : “ Tiên Cô, Thiên Tiên, Chân Nhân, Tiên Quan, Tiên Mẫu, Bộ Trưởng, Tướng Quân, Tiên Chân … ”. Còn quả vị sen báu trung thượng phẩm thì là “ Đại Tiên, Nguyên Soái, Kim Tiên, Tiên Trưởng …

 

3. Định vị “ Sen báu thượng phẩm ”

Cả đời hy sinh phụng hiến nơi đạo trường, xả thân bàn đạo, khai hoang hạ chủng, và có thành tựu đạo vụ tương đối, cùng với đức tánh cao thượng, thì sau khi quy không liệt vào quả vị “ sen báu thượng phẩm ”, lại có chia làm :

1. Quả vị “ sen báu thượng phẩm bậc hai” như “ Chân Quân, Đại Soái, Nguyên Quân … ”

2. Quả vị “ sen báu thượng phẩm bậc nhất ” như : “ Đế Quân, Đại Đế, Đại Bồ Tát … ”

3. Quả vị “ Phật quả thượng phẩm thượng vị ” như “ Cổ Phật, Thiên Tôn, Tổ Sư, Thánh Mẫu, Thánh Đế

Số lượt xem : 1209