BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Thoát núi nghiệp, thỉnh chân kinh, mấy ai ngộ ?

Tác giả liangfulai on 2022-03-22 19:42:59
/Thoát núi nghiệp, thỉnh chân kinh, mấy ai ngộ ?

Thế gian mấy ai hiểu,

đổi mệnh nào dễ đâu,

muốn thoát khỏi núi nghiệp,

duy nguyện lực rộng sâu.


 

 

 

Trước sám nghiệp đã tạo,

kế phát nguyện lớn sâu,

nguyện tự độ, độ Chúng,

Ngũ Hành liền thoát mau.

 

Biết mệnh phải lập mệnh,

lập chí, lập phẩm sâu,

đường về Tây thẳng tiến,

lập công chuộc tội khiên.

 

Cà Sa và " Tích Trượng "

tuệ mệnh Phật trao truyền,

người hữu duyên mới được,

thỉnh “ Chân Kinh ” Tây Thiên.

 

Kinh Phật gồm hai loại,

" Vô tự " là chân kinh

chỉ do mê chưa ngộ,

nên cần “ Văn Tự ” Kinh.

 

Thế gian mấy ai ngộ,

hiểu được “ Vô Tự Kinh ”,

chẳng được Minh Sư chỉ,

mấy ai ngộ “ Chân Kinh ”.

Số lượt xem : 957