BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Vì sao nên sanh tâm không có chỗ trụ ?

Tác giả liangfulai on 2022-07-18 09:51:33
/Vì sao nên sanh tâm không có chỗ trụ ?

Vì tất cả mọi thứ hữu hình hữu tướng đều là huyễn hoá do duyên sanh rồi lại theo duyên diệt, mọi thứ đều vô thường và luôn biến đổi khôn lường.


Phật dạy :" Phàm hễ có tướng đều là hư vọng ", vậy nên tất cả mọi vinh hoa phú quý danh lợi tài sản, quyền vị, thê ân tử ái, chồng soái vợ đẹp con ngoan, tình nhân lý tưởng mĩ miều, lính hầu, nhân tài nhân lực... đều là ngắn tạm, như hoa sớm nở tối tàn, như bóng trăng dưới nước, theo cơn gió nghiệp vô thường mà tan biến về không, chỉ là vấn đề của thời gian sớm muộn mà thôi.

Chấp có chấp không, chấp được chấp mất đều là vọng tâm phân biệt, chỉ đem lại khổ nhiều sướng ít, tự trói mình thật chặt trong những gông cùm xiềng xích phiền não tù túng ngột ngạt khó thở, khó thoát, khó trở mình.

Duy tâm tồn nơi vô trụ, chẳng chấp dính, quay về lại với tánh không, rộng lớn như hư không, mới chẳng còn những phiền não của tốt xấu đối đãi phân biệt, được mất, chẳng còn những xiềng xích ngột ngạt tù túng khó chịu, khó trở mình. Khi tâm không còn chỗ trụ, thì liền xa lìa tất cả mọi điên đảo vọng tưởng, tức về với tánh Chơn thật, chân không diệu hữu, bao trùm khắp pháp giới vũ trụ muôn vật, thần thông diệu dùng vô cùng, tuệ giác vô cùng, thọ mạng vô cùng, sở hữu vô cùng, an lạc tự tại vô cùng, đức hạnh vô cùng, tâm lượng rộng lớn vô cùng, có thể bao dung tải muôn vật, gọi là chơn xả chơn đắc.

Số lượt xem : 785