BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Sự Thù Thắng Của Tu Đạo Bàn Đạo

Tác giả liangfulai on 2022-05-17 09:49:51
/Sự Thù Thắng Của Tu Đạo Bàn Đạo

Những lí niệm căn bản nhất của việc tu đạo là gì ?

 

Có cầu đạo mới biết rõ con đường cánh cửa sanh tử

Có tham dự mới biết đạo lý quý báu.

Có lòng tin mới có thể đoạn nghi sanh tín.

Có tu bàn mới có thể cải biến vận mệnh.

Có học tập mới có sự hàm dưỡng phong phú.

Có nỗ lực mới có thể sáng tạo thành tích tốt đẹp.

Có cảm ân mới có thể pháp hỷ tràn đầy.

Có hành công mới có thể tích luỹ phước tuệ.


 

 

 

Sự Thù Thắng Của Tu Đạo Bàn Đạo

 

( Nam Hải Cổ Phật từ bi )

 

Các Hiền Sĩ liệu có biết rằng thời kì bạch dương mạt hậu, cầu đạo, tu đạo, tham bàn việc phổ độ Tam Tào có những ích lợi gì không ?

 

1. Có thể khiến cho thân tâm ý của bản thân dần dần trở nên thanh tịnh.

2. Có thể xoay chuyển âm mệnh và túc mệnh của bản thân.

3. Có thể liễu dứt những nhân quả tội lỗi sai trái mà luỹ kiếp và kiếp này đã tạo.

4. Có thể khiến cho Cửu Huyền Thất Tổ triêm quang, cứu bạt Cửu Huyền Thất Tổ cùng lìa khổ được vui.

5. Có thể hiểu rõ ý nghĩa thật sự của đời người.

6. Có thể hiểu rõ đời người đến từ đâu, chết rồi nên quay về nơi chốn nào.

7. Có thể cứu linh tánh của bản thân ra khỏi vực sâu của sự luân hồi sanh tử.

8. Có thể khiến cho linh tánh đạt bổn hoàn nguyên.

9. Có thể để cho bản thân có cơ duyên hành công liễu nguyện, liễu nghiệp.

10. Có thể tu trừ bỏ những thói hư tật xấu, những tánh khí, tập tánh, tánh xấu của bản thân, khôi phục lại sự quang minh sáng ngời của linh tánh.

11. Có thể khiến cho nhân tâm chuyển đổi thành tâm Phật.

12. Có thể cải thiện những lề thói tập tục không tốt của thế giới.

13. Có thể tịnh hoá lòng người, tịnh hoá thế giới.

14. Có thể hoá bạo lực tàn bạo thành sự từ bi tường hoà.

15. Có thể xoay chuyển những tai kiếp, kiếp nạn của cá nhân và các nơi trên thế giới.

16. Có thể hoá thế giới thành thịnh thế đại đồng.

 

Thế nhưng nhất định cần phải mỗi người tu đạo đều thật tu, thật luyện, thật hành thì mới có thể đạt đến mục tiêu ấy !


 

Số lượt xem : 1832