BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Quan Thánh Đế Quân Phục Ma Chân Kinh

Tác giả liangfulai on 2022-04-11 22:01:29
/Quan Thánh Đế Quân Phục Ma Chân Kinh

Thành kính tụng, thuộc lòng “ Phục Ma Chân Kinh ” có thể tăng thêm hạo nhiên chánh khí và thường phù hộ khỏe mạnh bình an.


 

 

 

 

Quan khảo nhân nghiệm trắc đạo tâm

Chân tâm nhất điểm quán cổ kim

Thánh Hiền chi môn chánh đạo thống

Liễu thoát sanh tử tùng thử môn

Đế Vương Tướng Tướng bằng hà luận

Công quá đối thác xứng kỉ thân

Quân lâm thiên hạ trần thế hiện

Thưởng thiện phát ác giám thế nhân

Phục hổ hàng long gia bang chấn

Oai linh hiển hách tam giới kinh

Ma cao nhất trượng hà túc cụ

Đạo cao nhất thước hóa thái bình

Chân thủy chân hỏa hệ thân thượng

Hạo nhiên sung tắc tại kì trung

Kinh niên lũy nguyệt tu tinh tấn

Trung hiếu tiết nghĩa biểu vạn dân.

 

Quan Thánh Đế Quân phục Ma chân kinh

Nhất trú tâm hương thượng cáo Thiên Đình

Trai trang trung chánh thuần nhiên thanh tịnh

Vô tư tạp niệm ý thành hiển linh

Nhị mục thủ huyền chân nhân Phật tánh

Kính Thiên lễ Thần thiện tâm phục ưng

Thủ đề hợp đồng tí hợi hoài bão

Tinh trung quán nhật nhất phiến đan tâm

Phẫn hương đảo tụng phục Ma chân kinh

Thần uy pháp thân tức khắc giáng lâm

Trảm yêu trừ ma tặc khấu bình định

Võng lượng tà ma diểu vô tung ảnh 

Tiên luận tu thân tồn tâm dưỡng tánh

Cách vật trí tri thành ý chánh tâm

Thiên cao địa hậu áo diệu chí lý

Vật sự minh cứu thông hiểu nhân tình

Tịch trừ dị đoan phân biệt nghĩa lợi

Xiển dương đạo nghĩa đại đạo lưu hành

Ngoạn vật tang chí ngoạn nhân tang mệnh

Giới trừ dật dục cần phấn canh vân

Nhược tồn ác tâm minh man ám phiến

Giảo trá thâu khắc khi hống ngu mông

Bỉ tiện nhược tiểu thị quyền nhục thiện

Ỷ phú áp bần lợi linh trí hôn

Phạm giả phản tỉnh tốc vật đãi mạn

Yển nguyệt khoái đao hạo bất lưu tình

Bằng tá công chức liễm tài mưu lợi

Chiếm vị kỷ hữu tội vạn trượng thâm

Kim ngân tài bảo thiện tài thiện xả

Đại tự Tu Di Phật gia nhất văn

Tham sân si ái tâm tư bất đoạn

Tửu sắc tài khí tường khốn chân nhân

Khắc kỷ tuấn nghiêm nan xứ hạ thủ

Văn ác trang lung văn đạo minh thông

Tồn dưỡng tỉnh sát tâm tồn úy kính

Trừ ác vụ tận trảm thảo trừ căn

Khí thô phù táo khí thịnh sinh sự

Đãi nhân xử sự ôn lương kiệm cung

Chí thành vô tức ám thất vô khi

Nhị lục thận độc thời khắc chiến căng

Kiến nghĩa dũng vi bất phân vật ngã

Vạn loại tương cảm dĩ trung dĩ thành

Vô dục nhi cương hữu đạo nhi chánh

Hiệu pháp bạch thủy nhất sinh khiết thanh

Minh bất thương sát trực bất cận trá

Đại trung chí chánh lỗi lạc quang minh

Khởi tâm động niệm thanh thiên bạch nhật

Phụng công chánh kỷ tâm chánh cảm thần

Đoan chánh oai nghi tịnh dĩ tu thân

Vũ Thang tội kỷ Kiệt Trụ tội nhân

Bất tín dị thuyết hành vô thiên trệ

Thị thính ngôn động hợp hồ trung dung

Ngô lâm phàm giới phi loan hiển hóa

Tu thân xiển thuật quý tại tri hành

Tụng kinh minh tâm y kinh thực tiễn

Quá vật đạn cải bất hữu nhị tâm

Tái luận nhân đạo cương thường luân lý

Nhân hiếu lập cơ đạo hóa gia đình

Phụ từ tử hiếu nhân gian mỹ cảnh

Hiếu hiền môn đệ trạch dân đức phong

Tăng Tử tam tỉnh khắc trúc dịch kỷ

Hoàng hôn chẩm khâm hạ lương đông ôn

Nhất nhật tam triều Văn Vương định tỉnh

Khốc trúc sanh duẩn Mạnh Tông thành danh

Bách hiếu kinh văn phụng vi khuê nghiệt

Lão thiếu giai năng thải y ngu thân

Gia hữu phụ lão bất lập nguy tường

An thân lập mệnh bão đạo phụng hành

Ái thân bất kính thân bất mạn

Ái kính sự thân đức giáo bá tánh

Lập thân hành đạo dương danh hậu thế

Dĩ hiển phụ mẫu thị vị hiếu chung

Đồng khí liên chi trường chẩm đại bị

Huynh hữu đệ cung kim hữu ngọc côn

Nhan thị gia huấn cáo giới tử tôn

Lưu đức hậu bối gia ngôn ý hành

Bà tức trục lí phụ đức hữu tứ

Kê tràng điểu đỗ cô tẩu bất ninh

Không trung tạo dao vô trung sanh hữu

Li gián huynh đệ phi thị cát tinh

Phu hòa phụ thuận như cổ cầm sắt

Âm dương điều hòa tương kính như tân

Thủ hữu tất đoan bất giao quả tín

Hữu bằng phi thân tương thức quý trung

Tổn hữu vô tình thị phi bất đoạn

Ích hữu lợi kỷ trực lượng đa văn

Trí giả minh biện thanh lưu địch thế

Chí đồng đạo hợp nguyện lập đạo hoằng

Quân nhân Thần trung quốc hữu trinh tường

Quân bá Thần gian dân bất liêu sanh

Đôn nhân bỉnh đức dĩ hóa bạo lệ

Tu lễ trần nghĩa quân thần nhất tâm

Đức tải bá tánh tâm hệ vạn dân

Thanh chánh liêm minh nhất lộ phúc tinh

Yến tử xuân thu kỳ tâm minh giám

Khuất Nguyên đạn trần bất ô đức phẩm

Chẩm qua đãi đán tinh tấn bất giải

Phạm nhan trực gián Đường hữu Ngụy Trưng

Kim thời cổ nguyệt kim nguyệt cổ nhân

Cử thế hỗn trọc duy ngã bất năng

Tam luận trung nghĩa khí quán trường hồng

Hám động sơn hà lẫm liệt trung tâm

Kiên như kim cang lao bất khả phá

Vô kiên bất thôi hoành tảo vạn quân

Nhật nguyệt chiêu chiêu càn khôn lãng lãng

Tiêm trần bất điếm liệt hỏa thuần tinh

Thiên địa bằng thùy thiên cổ thường tại

Tinh đẩu duy nhĩ vạn thế trường tồn

Tích hữu Khổng Thánh chu du liệt quốc

Thôi đạo huấn tục thiên hạ khải mông

Nhân nghĩa chánh đạo vạn vật giai ứng

Thập lục tự quyết thủ hô nhất thành

Mạnh Tử tín thiện tứ đoan chi phát

Tâm biệt nghĩa lợi nghĩa sanh đại công

Kì vi khí dã phối nghĩa dữ đạo

Chí đại chí cương chí diệu chí linh

Tô Vũ khốn hồ lịch thập cửu tải

Hán tiết thủ ác tâm tại triều đình

Uy hiếp lợi dụ bất nhục sứ mệnh

Ẩm tuyết thôn chiên bất diệt trung tâm

Chư Cát Khổng Minh đạn tinh kiệt lự

Cúc cung tận tụy chỉ cầu toàn trung

Trung thần nghĩa thủ nịnh thần lợi thủ

Hà lai hà khứ hà tất tương tranh

Dương gia tướng sĩ nhất môn trung liệt

Tinh binh mãnh tướng điều điều trung hồn

Nhạc mục tướng tinh trung báo quốc

Thập nhị kim bài hà cụ tử sanh

Đãng khí hồi tràng gia quốc thiên hạ

Chí tiết sâm thiên mãn giang hồng trung

Tống mạt tam kiệt tranh tranh ngạo cốt

Sơn hà phá toái nhân yên cẩu tồn

Thành nhân thủ nghĩa khấp huyết chánh khí

Ca vịnh thiên tải thiên tường nhân phẩm

Trương Tuần Bao Chửng hà nhân bất thị

Tại thế trung nghĩa tử hậu lưu danh

Lộ Tổ Kim Công hợp đồng ấn chứng

Lại hà dĩ thị độc trung nghĩa tâm

Cung Trường Tử Hệ bát quái lư hội

Đại khai phổ độ vân vân chúng sinh

Đại khảo đại nghiệm đại nguyện đại hành

Tôn sư trọng đạo trung nghĩa song thừa

Lịch đại Thánh Hiền Tiên Chân Bồ Tát

Hậu nhân ngưỡng chiêm trung nghĩa tinh thần

Nhân vô trung nghĩa như tường biên thảo

Kiến phong chuyển đà sử nhân khán khinh

Vô nghĩa thất tín vô liêm thất sỉ

Vô tín bất uy vô sỉ thất nhân

Đại tiết bất dũ ư nghĩa đãi tận

Vô quân tắc hỗn vô độ tắc hôn

Vô luân lý giả vô tu thân giả

Vô trung nghĩa giả vô đạo đức căn

Chân tu đạo tử tu kỷ nghiêm luật

Ti hào bất cẩu niệm phát ngôn hành

Thị thiết hoặc tha để lệ trác ma

Tứ độc bát tà đãng nhiên vô tồn

Cùng bất thất nghĩa đạt bất li đạo

Trung trinh liêm tiết lập đức lập phẩm

Chân đế diệu lý kim bút thùy thị

Cáo giới thế nhân nhất bộ chân kinh

Phục Ma chân kinh nhật nhật trì tụng

Chủ kính tồn thành tất hữu cảm ứng

Kiền tâm quỳ bái trì niệm quán tâm

Trung nghĩa tương tùy nhật dạ tuân hành

Tâm khoan thể bàn tinh khí thần tụ

Vô hữu bán điểm khuy khiếm tồn tâm

Yêu tự bất sanh Ma đương bất nhập

Thái hòa nguyên khí thất thải tường vân

Phùng hung hóa cát ngộ tai trình tường

Tuân kinh hiệu hành chuyển vận cải mệnh

Kinh truyền thiên thu duyên giả cơ ác

Tụng niệm hành cửu mĩ đại Thánh Thần

Phục Ma Chân Kinh kiền tụng chí thử

Hạo nhiên chánh khí sung tắc mãn doanh

Duy độc ngô khí nghĩa khí tinh trung

Duy độc ngô hành thành tựu đại công

Nhất tâm quán triệt dĩ tâm ấn tâm

Cửu lục càn khôn bỉ ngạn đồng đăng

Khâm tai vật hốt

Thập khấu thủ

 

關聖帝君伏魔真

 

關考驗測道

⼼⼀點貫古

聖賢之正道統

了脫死從此

帝王將相憑何論

功過對錯秤⼰⾝

君臨天下塵世現

賞善罰惡鑑世

伏虎降家邦振

威靈顯赫三界

⾼⼀丈何

⾼⼀尺化太

浩然充塞在其

經年累修精

忠孝節義表萬

關聖帝君伏魔真

⼼⾹上告天

齋莊中正純然清

無思雜念意誠顯

⼆⽬

敬天禮神善

⼿提合全亥懷

精忠貫⽇⼀⽚

禱誦伏魔真

神威法即刻降

斬妖除魔賊寇平

魍魎邪魔杳無踪

先論修

格物致知誠意正

地厚奧妙

物事明究通曉

闢除異端分別義

闡揚道義道流

玩物喪志玩喪命

戒除逸慾勤奮耕

若存惡明瞞暗

狡詐偷刻欺哄愚矇

鄙賤弱恃權辱

倚富壓貧利令智

犯者反省速勿怠

毫不留

憑藉公職斂財謀

佔為有罪丈萬

銀財寶善財善

似須彌佛家⼀⽂

貪嗔痴愛思不

財氣牆困真

峻嚴難處下⼿

聞惡裝聾聞道明

存養省察存畏

除惡務盡斬草除

氣粗浮躁氣盛

處事溫良儉

誠無息暗室無

六慎獨時刻戰

義勇為不分物

萬類相感以忠以

無慾剛有道

法效⽩⽔⼀⽣

明不傷察直不近

正磊落光

動念青天⽩⽇

奉公正⼰⼼正感

端正威儀靜以修

禹湯罪桀紂罪

不信異說無偏

視聽動合乎中

吾臨凡界鸞顯化

闡述貴在知

誦經明依經實踐

過勿憚改不有⼆⼼

再論道綱常倫理

仁孝基道化家

間美景

孝賢第澤民德

三省刻

⿈⾹枕衾夏涼冬溫

⼀⽇三朝王定省

⽵⽣筍孟宗成名

百孝經奉為圭臬

少皆能彩娛親

家有⽗⽼危牆

⾝⽴命抱道奉

愛親不惡敬親不慢

愛敬事親德教百姓

⽴⾝⾏道揚名後世

以顯母是謂孝終

同氣連枝

兄友弟恭

家訓告誠

留德後輩嘉

婆媳妯娌婦德有四

雞腸肚姑嫂不寧

空中造謠無中

離間兄弟是吉星

夫和婦順如琴瑟

陰陽調和相敬如賓

取友必端不交寡信

友朋親相識貴忠

損友無情是不斷

益友利直諒多聞

智者明辨清流滌世

志同道合愿道宏

君仁忠國有禎祥

君霸奸民不聊

敦仁秉德以化暴戾

修禮陳義君⾂⼀⼼

德載百姓繫萬民

清正廉明路福星

春秋其明鑑

屈原撣塵不污德品

待旦精進不懈

犯顏直諫唐有魏徵

今時古

舉世溷濁唯我不能

三論忠義氣貫

撼動河凜冽忠

堅如剛牢不可破

無堅不摧橫掃萬軍

⽇⽉昭昭乾坤朗朗

纖塵不玷烈純精

天地憑誰千古常在

⽿萬世

昔有孔聖周遊列國

推道訓俗天下啟蒙

仁義正道萬物皆應

六字訣守乎

信善四端之發

別義利義⽣⼤

其為氣也配義與道

⾄⼤⾄

蘇武困胡歷九載

漢節⼿在朝庭

威脅利誘不辱使命

飲雪吞氈不滅忠

諸葛孔明殫精竭慮

鞠躬盡瘁只求全忠

義守佞利取

何來何去何必相爭

楊家將⼠⼀⾨忠烈

精兵猛將條條忠魂

岳武穆將精忠報國

⼗⼆⾦牌何懼死

盪氣迴腸家國天下

志節參天滿江紅中

宋末三傑錚錚傲

河破碎焉苟存

成仁取義泣正氣

歌詠千載天祥

張巡包拯何不是

在世忠義死後留名

路祖公合仝印證

賴何以是獨忠義

⼸⾧⼦卦爐會

開普渡芸芸眾

⼤⾏

尊師重道忠義雙承

 

 

 

歷代聖賢仙真菩薩

仰瞻忠義精神

無忠義如牆邊草

⾒⾵轉舵使看輕

無義失信無廉失恥

無信不威無恥失

節不踰於義殆盡

無筠則溷無度則昏

無倫理者無修

無忠義者無道德根

真修道嚴律

絲毫不苟念發⾔⾏

是切或磋砥礪琢磨

四毒邪蕩然無存

窮不失義達不離道

忠貞廉節

真諦妙理筆垂

誥誡世⼈⼀部真經

伏魔真經⽇⽇持誦

主敬存誠必有感應

跪拜持念觀

忠義相隨夜遵

寬體胖精氣神聚

無有半點虧

魔當不

太和元氣七彩祥雲

逢凶化吉遇災呈祥

遵經效轉運改命

經傳千秋緣者機握

誦唸久美聖神

伏魔真經虔誦

浩然正氣充塞滿盈

唯獨吾氣義氣精忠

唯獨吾成就

⼀⼼貫徹以

九六乾坤彼岸同登

欽哉勿忽          

 

Số lượt xem : 11624