BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Thế Nào là công việc cứu độ, thành toàn chúng sinh ?

Tác giả liangfulai on 2022-06-01 13:48:55
/Thế Nào là công việc cứu độ, thành toàn chúng sinh ?

Cứu độ, thành toàn chúng sinh đi trên con đường giải thoát là công việc của các vị Hoạt Bồ Tát ngay khi còn sống tại nhân gian, hành trì hạnh từ bi phổ độ chúng sinh với nguyện lực rộng lớn và tâm đạo bất thối chuyển, tiến đến chứng đắc quả vị Bồ tát sau khi xả bỏ tấm thân tứ đại, chứ chẳng phải đợi chờ mãi đến khi thành Bồ Tát trên các cõi tịnh độ rồi mới vận thần thông ứng hóa khắp nơi để tiếp dẫn độ hóa thành toàn chúng sinh.


Chúng sinh như Tôn Ngộ Không với tâm vọng động chẳng ngừng, bị giam cầm ngay dưới ngọn núi Ngũ Hành (núi nghiệp) mà tự thân đã tích lũy gây tạo từ vô thỉ kiếp đến nay, chẳng cách nào thoát ra khỏi được ngọn núi nghiệp ấy, trải qua những năm tháng với biết bao sầu đắng bi ai, đợi chờ người đi thỉnh “Chân Kinh” đến cứu độ tiếp dẫn.

 

 

 

Các hiền sĩ tiền hiền đã cầu đắc đại đạo giải thoát, đã ngộ đạo tu đạo, hành Bồ Tát đạo sẽ như những vị Hoạt Bồ Tát tìm đến với các Tôn Ngộ Không để chỉ bày cách thoát khỏi ngọn núi nghiệp, se duyên bái Sư cầu đạo giải thoát vô thượng chánh đẳng chánh giác và hộ trì trợ đạo cho các Tôn Ngộ Không trên con đường hướng về Tây Thiên Phật Quốc thỉnh “Vô Tự Chân Kinh”, phá trừ các Ma chướng Ma nạn để đoàn thỉnh kinh có thể bình an về đến nơi đến chốn thỉnh đắc chân kinh, tu thành chánh quả.

Trong Tây Du Kí, ngài Quán Thế Âm Bồ Tát không trực tiếp giải cứu Tôn Ngộ Không thoát khỏi ngọn núi nghiệp ấy ( đây là điểm khác với công tác làm từ thiện ), mà chỉ là bày cách để Tôn Ngộ Không thoát khỏi ngọn núi nghiệp ấy, chính là “ phát tâm nguyện bồ đề, bái sư cầu đạo giải thoát, thỉnh chân kinh, làm lợi muôn vàn chúng sinh. ”, sau cùng thì con đường giải thoát ấy vẫn phải tự thân Tôn Ngộ Không thực tiễn tự đi. Bồ Tát chỉ làm công việc se duyên, khai thị tiếp dẫn, trợ đạo và hộ trì hành giả mà thôi.

Thời kì Bạch Dương đại khai phổ độ, muôn người ai ai cũng có cơ hội có thể trở thiên bách ức hóa thân của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát tìm đến các Tôn Ngộ Không để giải cứu chỉ bày cách thoát khỏi núi nghiệp Ngũ Hành, những ai là các tín đồ, đệ tử kiền thành của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát càng phải tranh thủ nắm bắt cơ hội chẳng để lỡ qua dịp tốt trở thành hóa thân của ngài, thành vị Hoạt Bồ Tát Quán Thế Âm tại nhân gian.

Người làm công tác giảng dạy cho học sinh trong trường lớp gọi là thầy cô giáo.

Người làm công tác chữa trị cho các bệnh nhân gọi là các Bác sĩ, thầy thuốc, y tá.

Người làm công việc cày cáy trồng trọt, chăn nuôi gọi là nông dân.

Người làm công việc của Bồ Tát cứu độ thành toàn chúng sinh gọi là Hoạt Bồ Tát Nhân Gian đương thời, và tương lai cũng trở thành Bồ Tát tại khắp các cõi tịnh độ.

Công việc cứu độ, thành toàn chúng sinh chính là như vậy.

Số lượt xem : 832