BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Đạo

Tác giả liangfulai on 2022-03-13 18:23:24
/Đạo

Đại tự nhiên có đạo

Trời đất có hiếu sinh

Sinh sôi trưởng dưỡng vật

Ban ân khắp chúng sinh.


 

 

 

 

Đạo vận hành nhật nguyệt

Tồn tại trong vô hình

Điều khiển muôn loài vật

Nơi vật là tánh linh.

 

Mỗi người tự có đạo

Nơi Phật tánh bẩm sinh

Tâm từ bi, bình đẳng

Sẵn có nơi tánh mình.

 

Người có chẳng biết có,

Đạo ở ngay tự thân

Vô minh lấp tánh Phật

Quên mất đạo nơi mình.

 

Duy tỏ ngộ tánh Phật

Mới thấy đạo nơi mình

Tu dần hợp về đạo

Tam nghiệp đều thanh tịnh.

 

Sinh hoạt đều hợp đạo

Từ bi khắp chúng sinh

Ăn uống, làm … hợp đạo

Thân, khẩu, ý thanh tịnh.

 

Muốn gia đình đạo hóa

Từ bi chớ sát sinh

Bình đẳng muôn loài vật

Lấy đức đãi vật, nhân.

 

Gia đình luôn hòa hợp

Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín

Hiếu, đễ, trung, liêm, sỉ

Hiển nơi thân, gia đình.

 

Trời đất nhờ có đạo

Nhật nguyệt sáng luân phiên

Vạn vật đều sinh trưởng

Trong thế giới tự nhiên.

 

Người hợp về với đạo

Khôi phục Tánh lương thiện

Trở về với gốc cội

Tu chứng quả Thánh, Hiền.

 

Nhà nhà hợp về đạo

Xã hội tất bình yên.

Muôn quốc hợp về đạo

Tịnh độ thế gian hiện.

Số lượt xem : 1324