BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Tâm Tốt Cần Chi Cầu Đạo ?

Tác giả liangfulai on 2022-09-02 09:12:40
/Tâm Tốt Cần Chi Cầu Đạo ?

Lạ kì, kì lạ muôn chúng sinh

Thảy đều có Phật tánh Phật tâm

Bình đẳng không hai, duy khác tướng

Bởi lầm chơn vọng, lạc bổn tâm.


Chúng sinh do lạc mất bổn tâm

Nên tâm thiện ác thường khởi sinh

Lìa chơn gần vọng tâm sanh diệt

Mãi theo thiện ác luân hồi vòng.

 

Bổn tâm không thiện cũng chẳng ác

Tịch nhiên bất động vốn thường hằng

Chẳng sanh chẳng diệt không thiên lệch

Quay về tâm ấy dứt tử sinh.

 

Người đời chẳng ngộ tỏ bổn tâm

Nên tâm thiện ác mãi xoay vòng

Lăng xăng buông thả theo vọng cảnh

Luân hồi sáu nẻo mãi trôi lăn.

 

Chẳng biết bổn tâm, pháp vô ích

Tâm thiện đường thiện, phước nhân thiên

Tâm ác đọa vào tam ác đạo

Tử sinh còn đó mãi trong vòng.

 

Người đời muốn ngộ tỏ bổn tâm

Mau bái Minh Sư Tế Công tầm

Nương nhờ chỉ điểm liền hoắt ngộ

Thu về “gốc” dứt “sinh tử vòng”.

 

Người đời chẳng ngộ tỏ bổn tâm

Nên thường vỗ ngực khoe tâm mình

Tâm tốt nào cần chi cầu đạo

Nên hoài sinh tử mãi trong vòng.

 

Tự Tánh Di Đà nơi bổn tâm

Mê, xa mười vạn tám ngàn dặm

Gần thì hiện tỏ ngay trước mắt

Xa gần từ mê ngộ “bổn tâm” !

 

Phật Phật duy chỉ truyền bổn thể

Tổ Tổ đều mật phó “bổn tâm”

Nắm được gốc, tu thành Tổ, Phật

Tu từ “cành lá” nhọc uổng công.

 

Minh Sư một chỉ, điểm "bổn tâm"

Thâu tâm nơi ấy nhiếp sáu căn

Lìa vọng hiển chơn, tâm vô trụ

Thoát lìa sanh tử luân hồi vòng.

 

Tâm tốt thì cần chi cầu đạo ?

Nào ngờ tâm ấy cũng vọng tâm

Chỉ bởi mê lầm mà tưởng thật

Nên hoài sanh tử mãi mơ mộng.

 

 

 

Từ cõi ta bà đến liên hoa

Mười vạn tám ngàn dặm cực xa

Minh Sư một chỉ tâm đầu ngộ

Gần ngay trước mắt, nào phải xa !

 

Xa gần xuất phát từ một điểm

Mê ngộ thảy đều tự tâm ra

Nếu chẳng thâu về tâm đầu tịnh

Thì mãi xa xôi biết bao là !
 

Vòng tròn vô cực từ tâm đạo

Tỏa ra ngợp đất trời bao la

Thu về một điểm cực vi tế

Bổn tâm vi diệu biết bao là !

 

Một điểm chân tâm tự tánh Phật

Mười phương Chư Phật từ đây ra

Cực lạc tịnh độ trước mắt hiện

Thật tướng vô tướng Tự Di Đà.

 

Minh Sư một chỉ ngộ bổn tâm

Ngộ rồi Phật nào ở xa xăm

Tức tâm tức Phật sanh tịnh độ

Tự Phật tự độ, độ chúng sinh.

 

Phàm hễ có tướng đều hư vọng

Muôn tướng thảy đều từ tâm sanh

Muôn pháp thảy từ tâm sanh diệt

Nhờ vọng ngộ chơn về bổn tâm.

 

Phật Phật duy chỉ truyền bổn thể

Tổ Tổ duy mật phó bổn tâm

Chẳng biết bổn tâm, pháp vô ích

Duy tỏ bổn tâm, Phật khả thành.

 

Từ cõi ta bà đến liên hoa

Mười vạn tám ngàn dặm cực xa

Do mê ngộ, gần xa có biệt

Minh Sư chỉ điểm tỏ ngay là.

 

 

 

 

Số lượt xem : 614