BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Lễ Vận Đại Đồng Thiên

Tác giả liangfulai on 2023-04-30 19:50:34
/Lễ Vận Đại Đồng Thiên

Lễ Vận Đại Đồng Thiên

 

Đại đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dự năng, giảng tín tu mục. Cố nhân bất độc thân kì thân, bất độc tử kì tử; sử lão hữu sở chung, tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng; quan, quả, cô, độc, phế tật giả, giai hữu sở dưỡng; Nam hữu phân, nữ hữu quy. Hóa, ố kì khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỉ; Lực, ố kì bất xuất ư thân dã, bất tất vị kỉ. Thị cố mưu bế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác, cố ngoại hộ nhi bất bế, thị vị “ đại đồng ”.

 

Nguyên Văn Tiếng Hán : 

 

大道之行也,天下為公。選賢與能,講信修睦。故人不獨親其親,不獨子其子;使老有所終,壯有所用,幼有所長,鰥、寡、孤、獨、廢疾者,皆有所養;男有分,女有歸。貨,惡其棄於地也,不必藏於己;力,惡其不出於身也,不必為己。是故謀閉而不興,盜竊亂賊而不作,故外戶而不閉,是謂「大同」。

 

 


 

Lễ Vận Đại Đồng Thiên

 

 

Đại đạo thông hành toàn thế giới

Thì Thiên hạ đều là của chung

Tuyển chọn những người thật hiền năng

Đức cao thượng vì dân phục vụ.

 

Mọi người đều thân thiện hòa mục

Thành người một nhà chẳng rẽ phân

Coi trọng đối nhau bằng đức tín

Thành thật giữ tín giữa quốc, nhân.

 

Không chỉ thân ái với quyến thân

Yêu thương bảo vệ con cái mình

Còn yêu thương con cái người khác

Bảo vệ như con cái của mình.

 

Khiến người lớn tuổi đã nghĩ hưu

Được an hưởng phước, chết yên lành

Người trẻ khỏe có chỗ dùng tới

Có chỗ phát huy sức tài năng.

 

Người nhỏ tuổi được sự giáo dưỡng

Chớ không phóng đãng thành tánh quen

Người góa bụa, mồ côi, đơn độc,

Người tàn tật bệnh được chăm dưỡng.

 

Đàn ông nào cũng có chức phận

Nữ có chỗ nương tựa tốt lành

Của cải không phung phí vứt bỏ

Cũng chẳng cất giữ cho riêng mình.

 

Ghét “thân chẳng chịu bỏ ra sức

Lãng phí trong biếng nhác thất nghiệp”

Nên mỗi người tận trách, tâm sức

Nhưng không ích kỉ vì bản thân.

 

Vậy nên với xã hội như thế

Gian hiểm dối trá chẳng phát sinh

Trộm cướp giặc loạn chẳng tồn tại

Cửa ngõ khỏi đóng, thời đại đồng.

 

Dịch nghĩa :

 

Đại đạo thông hành toàn thế giới, mọi người trên toàn thế giới đều dùng đạo tâm để đối đãi với nhau. Tuyển chọn ra những người thật sự hiền năng vì dân phục vụ, mọi người vô cùng hòa mục thành thật giữ tín, đạo tâm chẳng thoái, tinh tiến chẳng mỏi lười, do đó mọi người không chỉ thân ái với những người thân của mình, không chỉ yêu thương bảo vệ con cái của mình, mà đồng thời cũng yêu thương bảo vệ con cái của người khác; khiến cho những người lớn tuổi sau khi nghỉ hưu có thể an hưởng thanh phước chớ không gian lao vất vả cả đời; những người tráng niên ( độ tuổi 30 – 40 ) mỗi người đều có chỗ để phát huy dùng đến chớ không lêu lỏng la cà lãng phí thời gian, nhàn rỗi chẳng việc gì để làm; những người nhỏ tuổi có được sự giáo dưỡng chớ không phóng đãng thành tánh. Và những người già cả mà không vợ không chồng không con cái, những người tàn chướng tật bệnh đều có thể có được sự chăm sóc quan tâm nhất, thỏa đáng nhất. Nam có công việc thích đáng; nữ có nơi nương tựa kí thác rất tốt. Cuộc sống sinh hoạt vật chất vô cùng đầy đủ phong phú, mặc người hưởng dụng, nhưng không tùy tiện lãng phí, cũng không chiếm làm của riêng, chẳng ngồi không không làm việc mà hưởng lấy phúc lợi sẵn có. Tuy rằng mỗi người đều đã tận hết chức trách, tận hết sức lực của mình, nhưng không ích kỉ vì bản thân. Do đó tất cả mọi tư tâm tiểu trí, âm mưu quỷ trá vĩnh viễn không phát sanh; tất cả những tên bạo đồ loạn tặc trộm cắp cướp giật, hành vi cường bạo nhiễu loạn an ninh xã hội vĩnh viễn đoạn tuyệt tung tích. Do đó mà khi ra khỏi nhà hoặc ban đêm cửa nhà chẳng cần phải đóng vẫn an nhiên vô sự, đấy chính là thế giới đại đồng, tịnh độ nhân gian.

 

 

THE DATONG (THE IDEAL WORLD)When the Great Way(or Principle) prevails, the whole is owned by all; they elect men of talents, virtue and ability; they practice honesty, and they cultivate universal peace. People love not only their own parents; they treat with parental care not only for their children. Provision is made so that the aged may live comfortably until their death, so that the able-bodied (those in the prime of life) may find employment, and so that the young may have he means of growing up. The widowers, widows orphans, childless, and those who are disabled by disease are all sufficiently maintained. Men have their work, and women have their home.


They do not like goods to be wasted on the ground, but preserve them, not for themselves alone. They do not like their strength to be wasted in idleness, but spend it, not only for their own benefit. In this way selfish scheming are suppressed and have no chance of arising. Robbers, filchers and rebellious traitors do not exist.Hence, the outer doors can be left open, and need not be shut. This is what we call Datong (The Ideal World).


From the Liji or Book of Rites

Playvolume00:04/00:53SPORTS 2022 TRUVIDTruvid

 

Số lượt xem : 1767