BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Vô Tự Chân Kinh

Tác giả liangfulai on 2022-09-01 15:21:02
/Vô Tự Chân Kinh

Chân kinh “vô tự” tâm ấn tâm

Tâm tâm tương ấn diệu thậm thâm

Kẻ mê không ngộ, truyền “kinh chữ”

Từ ngọn về gốc, đường xa xăm.

 

 

 


Chân kinh đâu truyền trao miễn phí

Vốn là vô giá, xuất thế gian

Một chút đổi chác thử lòng mọn

Đổi về tâm người xả xan tham.

 

Chân kinh vô tướng, người không hiểu

Chỉ bởi u mê chấp tướng hình

Gốc ngọn đảo điên, ngọc đá lộn

Nên nào trọng “chân kinh” hơn vàng !

 

Chẳng một chút “chân tâm” hiến xuất

Làm sao người đổi được “chân kinh” ?

Ích kỷ xan tham không buông được

Trọng giả hơn thật, sao được Chơn ?

 

Tùy tâm chúng sinh nơi Đông Thổ

Phật truyền “kinh văn tự” trước tiên

“Kinh vô tự” duy thời cơ chín

Truyền người ngộ tánh tuệ căn thâm.

 

Vô tự chân kinh là Tánh Phật

Thật tướng vô tướng diệu thậm thâm

Bất lập văn tự, ngoài ngôn giáo

Từ Vô sanh hữu, muôn pháp sanh.

 

 

Vô tự chân kinh là kinh gốc

Bổn lai diện mục vô tướng hình

Kinh mở muôn ngàn diệu pháp lập

Đắc chứng kinh ấy “Như Lai” thành.

 

 

Người đời chẳng đủ tuệ căn thâm

Ngu muội chỉ đắc Văn tự kinh

Chẳng hiểu Vô Tự Chân Kinh nghĩa

Đắc mà chẳng ngộ cũng như không.

 

Nhân quả xưa nay : bóng theo hình

Nhân gì quả nấy, ứng với tâm

Chẳng tiêu nghiệp, qua muôn trùng khảo

Dễ gì đắc chứng “Vô Tự Kinh” !

 

Ai muốn đắc ngộ Vô Tự Kinh

Thiên mệnh Minh Sư Tế Công tầm

Minh Sư chỉ điểm liền tỏ ngộ

Bổn lai diện mục Vô Tự Kinh.

 

Mạt kiếp, Phật Mẫu đại khai ân

Tam Tào phổ độ cứu chúng sinh

Phái Minh Sư truyền “Kinh Vô Tự”

Trực chỉ nhân tâm tỏ “chân kinh”.

 

Chẳng đúng thời, “chân kinh” khó được

Chẳng đúng người, “chân kinh” không truyền

Người đắc “chân kinh” nên trân quý

Dụng thân làm bút viết kinh điển.

 

Số lượt xem : 1343